Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2020 € 120,1 mln minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 111,4 mln minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 307,8 mln lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen en Uitgaven

De mutaties groter dan € 2 mln:

 • Bij de regeling verduurzamingsopgave uit aardgasbaten is € 2,5 mln minder uitgegeven dan geraamd bij Najaarsnota omdat er door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) aan het einde van 2020 in tegenstelling tot de verwachting geen apparaatskosten meer in rekening zijn gebracht.

 • Aan schadevergoedingen is € 2,5 mln minder uitgekeerd door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dan bij Najaarsnota werd geraamd omdat de uitgaven van het IMG lager zijn uitgevallen dan in de IMG-begroting is opgenomen.

 • Door het IMG is € 118,3 mln minder uitgegeven aan waardedalingsvergoedingen dan bij Najaarsnota geraamd.

 • In tegenstelling tot wat bij Najaarsnota werd verwacht is het IMG in 2020 niet gestart met de regeling voor immateriële schade. Hierdoor is het budget van € 5 mln voor 2020 niet uitgegeven.

 • Het voor BTW-compensatie geraamde budget van € 11,8 mln is niet gerealiseerd als uitgave omdat voor dit bedrag een verrekening heeft plaatsgevonden met het aan de NAM gedeclareerde bedrag.

 • Er is € 20,4 mln meer uitgegeven aan uitvoeringskosten RVO.nl naar aanleiding van de aan het einde van 2020 ingediende aangepaste begroting. Deze extra kosten worden ook via een heffing in rekening gebracht bij de NAM.

Ontvangsten

De ontvangstenmutaties groter dan € 2 mln:

 • De bijdrage van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor uitgekeerde schadevergoedingen valt € 158,4 mln lager uit dan begroot. Dit komt doordat de NAM de schadevergoedingen die in het 3e en 4e kwartaal zijn uitgekeerd pas in 2021 vergoedt.

 • De ontvangsten van de NAM voor de uitvoeringskosten van de schade-afhandeling valt € 51,8 mln lager uit dan begroot. Dit komt omdat de NAM de uitvoeringskosten over het 3e en 4e kwartaal pas in 2021 vergoedt.

 • De gerealiseerde vergoeding voor de waardedalingen in Groningen blijft € 97,8 mln achter bij de raming. Dit komt omdat de waardedalingsvergoedingen in het vierde kwartaal van 2020 vielen. Het Ministerie van EZK financiert de kosten voor waardedaling en brengt deze per kwartaal achteraf in rekening bij de NAM.

 • De geraamde vergoeding van € 5 mln voor immateriële schade is niet gerealiseerd. In tegenstelling tot wat bij Najaarsnota werd verwacht is het IMG in 2020 niet gestart met de regeling voor immateriële schade.

 • Er is € 4,8 mln meer ontvangen op de inkomsten uit de Mijnbouwwet dan geraamd. Vanwege onder meer de lage gasprijs waren de geraamde ontvangsten bij Najaarsnota omlaag bijgesteld. Er zijn uiteindelijk meer ontvangsten binnengekomen dan bij Najaarsnota verwacht.

Licence