Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Algemene doelstelling

Een veiliger samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding, en door versterking van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door de decentrale overheden.

Opsporing en vervolging

Rol en verantwoordelijkheid

  • De Minister heeft een regisserende rol. Hij is beleidsverantwoordelijk voor het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid en financiert daartoe onder andere het Openbaar Ministerie (OM) en het Nationaal Forensisch Instituut (NFI). Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (Wet op de rechtelijke organisatie). Het voert het gezag over de opsporing door politie en bijzondere opsporingsdiensten, beslist over de vervolging van strafbare feiten en ziet erop toe dat de opgelegde straf naar behoren wordt uitgevoerd.

Veiligheid en lokaal bestuur

  • Op het gebied van veiligheid en lokaal bestuur heeft de Minister een stimulerende rol. Hij is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de bestuurlijke aanpak van onveiligheid en criminaliteit.

  • Inspanningen zijn er op gericht het lokaal bestuur zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te stellen de lokale veiligheid te vergroten, onder andere door het bewaken van de bestuurlijke integriteit (Bibob) en de inzet van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s).

  • JenV faciliteert en ondersteunt de aanpak van de meest voorkomende vormen van overlast, zoals overlast gerelateerd aan jeugdgroepen, alcohol, uitgaan, voetbal en evenementen. Dit wordt ingevuld samen met het lokale bestuur, onder andere via structureel overleg met de G4, de G32 en de VNG.

Vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17

  • De Minister is verantwoordelijk voor het strafrechtelijke vervolgings- en berechtigingsmechanisme en financiert daarvoor onder andere het Openbaar Ministerie (OM), de rechtspraak en de politie.

  • De vervolging en berechting van de verdachten van het neerhalen van de vlucht MH17 zal in Nederland plaatsvinden onder de Nederlandse wet, ingebed in internationale steun en samenwerking. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Computercriminaliteit

Beleidswijzigingen

Het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens wordt gewijzigd en zal enkel een verplichting tot het bewaren van abonneegegevens bevatten.

Verkeer

Het aantal verkeersdoden en -gewonden neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende instanties zetten we ons in voor de realisatie van het manifest «Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit». Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt, bijvoorbeeld met het wetsvoorstel aanscherping aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten. In het verlengde daarvan dragen we bij aan het realiseren van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021 van de Minister van IenW22.

Ondermijning

Er komt ondermijningswetgeving om geconstateerde juridische knelpunten in de huidige aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijnende criminaliteit op te lossen. Zo wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om de bevoegdheid te creëren voor de burgemeester om een woning tijdelijk te sluiten na het aantreffen van wapens in een woning of de beschieting van een woning. Ook is het wetsvoorstel Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in ontwikkeling, dat o.a. het delen van informatie in samenwerkingsverbanden moet vergemakkelijken. Daarnaast zijn de incidentele middelen (€ 100 mln.) en structurele gelden (jaarlijks € 10 mln.) die beschikbaar zijn gesteld ten behoeve van de intensivering van de aanpak verdeeld over de regio’s en landelijke partners. Zij gaan de komende periode voortvarend aan de slag met de uitvoering van de concrete meerjarige versterkingsplannen. Deze versterking wordt vormgegeven langs een aantal zogenoemde «rode draden», zoals de aanpak van (drugs)criminaliteit op mainports, het verbeteren van zicht op criminele geldstromen, de versterking van de aanpak in kwetsbare gebieden en het vergroten van de weerbaarheid van bestuur en samenleving. Met de inzet van deze gelden wordt een belangrijke stap gezet om het zicht op de ondermijningsproblematiek verder te verbeteren en de integrale samenwerking en uitvoeringskracht te versterken. Ook biedt de inzet van de extra middelen de mogelijkheid om via concrete pilots en projecten de aanpak te innoveren, mede met behulp van moderne technologieën. Er wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen verschillende publieke en private instanties, zoals dat nu ook gebeurt tussen de Taskforce Brabant Zeeland en Intensivering Zuid Nederland.

Er komt een bestuurlijk verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (criminele motor-bendes). De initiatiefwet daartoe is aanhangig in de Tweede Kamer en valt samen met een onderdeel uit het regeerakkoord: het maakt deel uit van de ambitie van het kabinet om met een integrale aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit te komen.

Mensenhandel

Bijzondere aandacht binnen de aanpak van georganiseerde criminaliteit is er voor de aanpak van mensenhandel. Eind 2018 is het interdepartementale programma Samen tegen mensenhandel gepresenteerd waarin talloze maatregelen zijn aangekondigd om de aanpak van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting een stevige impuls te geven. Met deze maatregelen worden een drietal doelstellingen nagestreefd namelijk: 1.) het voorkomen van slachtofferschap, 2.) slachtoffers snel en adequaat signaleren en de benodigde zorg en ondersteuning geven en 3.) daders op allerlei manieren frustreren en aanpakken. Ten behoeve van de laatste doelstelling zijn onder andere afspraken gemaakt in de veiligheidsagenda 2019–202223. In 2020 worden de aangekondigde maatregelen verder vormgegeven en zullen op basis van actuele ontwikkelingen nieuwe maatregelen getroffen worden om de aanpak van mensenhandel blijvend te versterken. Hiertoe wordt de samenwerking gezocht met de andere betrokken ministeries, gemeenten, het OM, de politie, de Inspectie SZW, de KMar, de IND, opvang- en zorginstellingen, jeugdhulpverlening, scholen, NGO’s, private partijen en internationale partners.

Prostitutie

Het prostitutiebeleid bestaat uit drie pijlers: regulering van de branche, versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers en ondersteuning van sekswerkers die de branche willen verlaten. Er komt een wetsvoorstel dat alle vormen van prostitutie vergunningplichtig maakt, zowel seksbedrijven als zelfstandig werkende prostituees. Om toezicht op en handhaving van de vergunningen te faciliteren, komt er een landelijk register van prostitutievergunningen en een landelijk register van vergunningen van prostitutie bedrijven. Er komt een pooierverbod, in aanvulling op de mogelijkheden die artikel 273f Sr biedt voor de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel in de prostitutie. Wie betrokken is bij onvergunde bedrijfsmatige seksuele dienstverlening en daar financieel voordeel uithaalt, wordt strafbaar.

Om de maatschappelijke positie van sekswerkers te versterken wordt de belangenvereniging van prostituees ondersteund. Ook wordt er een wettelijke grondslag gecreëerd voor anonieme en laagdrempelige prostitutiegezondheidszorg. Verder start een pilot met een alerteringssysteem waarmee sekswerkers elkaar kunnen waarschuwen voor gewelddadige klanten.

Tot slot kunnen sekswerkers die de prostitutie willen verlaten daarbij begeleid worden vanuit een van de uitstapprogramma’s, die in het gehele land beschikbaar zijn.

Forensisch onderzoek

Het werkveld voor forensisch onderzoek zal ook in 2020 volop in ontwikkeling zijn.

Het cultuurveranderingstraject dat medio 2017 is gestart bij het NFI, naar aanleiding van een onderzoek naar de management- en organisatiecultuur bij het NFI, wordt ook in 2020 gecontinueerd. De visitatiecommissie NFI heeft voor de zomer haar eerste visitatierapport op het cultuurveranderingstraject opgeleverd. De commissie is met een aantal aanbevelingen gekomen en concludeert dat het NFI de veranderopgave (het cultuurtraject) ten goede in gang heeft gezet. Het NFI zet actief in op een vijftal actielijnen om de veranderingen te bewerkstelligen. Zo zet het NFI onder andere in op het verbeteren van de arbeidsrelaties en het versterken van het leiderschap. Dit met als doel een verandering in houding en gedrag te bewerkstelligen binnen en tussen teams en tussen medewerker en leidinggevende. Het NFI investeert ook in de samenwerking met ketenpartners zodat, meer dan voorheen, vraaggestuurd gewerkt kan worden op alle kerntaken. De visitatiecommissie NFI zal in 2020 haar tweede visitatie uitvoeren.

In 2020 wordt daarnaast ook de in 2018 gepresenteerde visie op forensisch onderzoek verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Hiermee zal beter voorzien worden in de behoeften van de strafrechtketen aan forensisch onderzoek.

Taskforce Lijkschouw

In 2020 zal er verdergegaan worden met het geven van invulling aan de aanbevelingen van de Taskforce Lijkschouw en gerechtelijke sectie24. Zo is de reeds toegezegde investering in de opleiding van de forensisch artsen aan de orde. Daarnaast zal er nader wetenschappelijk onderzoek mogelijk worden gemaakt, onder andere op de gebieden van toxicologisch onderzoek en zal het onderzoek naar inzet van radiologie ten opzichte van de gerechtelijke sectie ook in 2020 doorlopen. Samen met de politie zal de kwaliteitsimpuls van het overlijdensonderzoek verder vorm worden gegeven. Hierbij zal vooral aandacht geschonken worden aan de opleiding van forensische en tactische rechercheurs.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3.3.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (Bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

773.191

873.323

816.616

801.962

763.674

763.155

758.535

                 

Apparaatsuitgaven

548.138

559.034

535.469

533.410

532.460

533.735

533.808

                 

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

             
 

Personele uitgaven

445.821

464.512

445.090

442.538

441.752

442.808

442.870

 

waarvan eigen personeel

388.143

421.012

403.479

401.119

400.405

401.363

401.418

 

waarvan inhuur externen

55.897

42.000

40.176

39.991

39.921

40.016

40.023

 

waarvan overige personele uitgaven

1.781

1.500

1.435

1.428

1.426

1.429

1.429

 

Materiele uitgaven

102.317

94.522

90.379

90.872

90.708

90.927

90.938

 

waarvan ICT

11.182

9.000

8.609

8.570

8.554

8.575

8.576

 

waarvan bijdrage aan SSO's

34.870

34.088

32.569

33.327

33.267

33.347

33.351

 

waarvan overige materiele uitgaven

56.265

51.434

49.201

48.975

48.887

49.005

49.011

                 
 

Programma-uitgaven

228.216

314.289

281.147

268.552

231.214

229.420

224.727

 

Waarvan juridisch verplicht

   

98%

       

33.2 Bestuur, informatie en technologie

             
 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

8.298

7.563

7.534

7.534

7.534

7.534

7.534

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.198

2.541

2.538

2.538

1.538

1.538

1.538

 

Overige bijdragen medeoverheden

422

928

934

935

935

935

935

 

Subsidies

             
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

4.601

3.839

3.642

3.643

3.250

3.250

3.250

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.325

748

394

394

0

0

0

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.860

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

 

Veiligheid Kleine Bedrijven

85

249

166

166

0

0

0

 

Overige subsidies

3.476

1.052

1.051

1.051

1.051

1.051

1.051

 

Opdrachten

             
 

Overige opdrachten

0

170

53

133

102

102

102

                 

33.3 Opsporing en vervolging

             
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

Nederlands Forensisch Instituut

69.813

77.326

72.537

71.988

71.987

71.993

71.993

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

             
 

Bijdrage aan medeoverheden

             
 

Bijdragen Caribisch deel van het Koninkrijk

6.523

4.740

4.721

4.722

4.723

4.723

4.723

 

FIU.Nederland

4.755

5.074

6.674

6.449

6.449

6.449

6.449

 

Aanpak ondermijning

4.986

49.173

53.738

50.078

10.573

10.073

10.073

 

Overige bijdragen medeoverheden

14.679

11.826

12.428

12.745

12.706

12.723

12.738

 

Subsidies

             
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

0

686

651

651

580

580

580

 

Overige subsidies

3.918

2.397

2.080

2.080

2.080

2.080

2.080

 

Opdrachten

             
 

Schadeloosstellingen

21.707

16.928

19.512

19.951

19.942

19.946

19.946

 

Keten Informatie Management

1.733

5.422

5.422

1.400

1.400

1.400

1.400

 

Onrechtmatige Detentie

6.133

7.349

7.040

7.588

10.156

10.159

10.159

 

Gerechtskosten

33.626

33.257

33.580

29.436

29.431

29.433

29.433

 

Restituties ontvangsten voorgaande jaren

344

0

0

0

0

0

0

 

Verkeershandhaving OM

14.757

20.306

20.281

20.338

23.301

22.882

22.882

 

Afpakken

0

207

2.272

2.230

2.079

2.069

2.069

 

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen

14.050

13.047

13.037

13.061

13.056

13.059

13.059

 

Overige opdrachten

405

28.418

858

437

437

437

437

 

Garanties

             
 

Faillissementscuratoren

4.265

761

761

761

761

761

761

                 

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

             
 

Opdrachten

             
 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

5.257

18.747

7.708

6.708

5.608

4.708

0

                 

Ontvangsten

1.690.542

1.194.624

1.252.175

1.253.726

1.253.726

1.253.726

1.252.657

 

waarvan Boeten en Transacties

1.508.879

853.264

854.815

856.366

856.366

856.366

855.297

 

waarvan Afpakken

174.090

330.360

384.360

384.360

384.360

384.360

384.360

 

waarvan overig

7.573

11.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

De bedragen bij de instrumenten bijdragen en subsidies betreffen maxima die verleend kunnen worden aan de genoemde organisaties afhankelijk van de door hen ingediende (jaar)plannen.

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten (opdrachten) schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie, Verkeershandhaving OM en Afpakken worden onder andere ingezet voor vergoedingen vanwege onrechtmatige bewaring, vergoedingen aan ex-justitiabelen, om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Toelichting op instrumenten

Openbaar Ministerie (OM)

Het OM is de enige instantie in Nederland die een verdachte voor de strafrechter kan brengen, afgezien van de bijzondere procedure die geldt voor ambtsdelicten van Kamerleden en bewindspersonen. Samen met de rechtspraak is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes en eenvoudige misdrijfzaken door het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) behandeld. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Dit budget is bestemd voor de financiering van de apparaatsuitgaven van het OM. Het OM realiseert naar verwachting de hieronder genoemde productie.

Tabel 3.3.2 Productiegegevens Openbaar Ministerie
 

Realisatie

Prognose

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

WAHV beroep-, kanton- en appèlzaken

481.477

489.566

489.566

489.566

490.462

490.462

490.462

               

Overtredingszaken

134.221

125.884

125.667

125.667

126.149

126.149

126.149

– waarvan na herinstroom

13.328

15.915

15.894

15.894

15.949

15.949

15.949

               

Misdrijfzaken

217.174

237.822

238.121

238.183

240.674

240.567

240.595

Eenvoudige misdrijfzaken

27.843

34.884

28.961

28.961

28.961

28.961

28.961

– waarvan na herinstroom

1.493

1.819

1.510

1.510

1.510

1.510

1.510

Interventie/ZSM zaken

159.146

170.339

176.056

176.056

178.473

178.368

178.368

– waarvan (sepot of) buitenrechtelijke afdoening in voorfase1

34.216

           

– waarvan na herinstroom

11.283

8.230

8.506

8.506

8.623

8.618

8.618

Onderzoekszaken1

20.993

23.331

24.256

24.216

24.356

24.356

24.356

Ondermijningszaken

9.192

9.268

8.848

8.950

8.884

8.882

8.910

               

Appèlzaken

24.845

28.920

28.784

28.914

28.814

28.814

28.814

Bron: OM fact factory, Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

1

Vanaf 2019 wordt het BOSZ systeem gekoppeld met GPS. Hierdoor zullen de zogenaamde BOSZ sepots niet meer separaat zichtbaar zijn. Deze zaken stromen dan voortaan in als reguliere zaak: grotendeels (95%) onder »Interventie/ZSM zaken» en een klein deel (5%) onder «Onderzoekszaken».

De in de tabel opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit van het Openbaar Ministerie voor de behandeling van zaken. In 2020 beoordeelt het OM naar verwachting circa 490.000 zaken van burgers die beroep instellen tegen een verkeersboete (WAHV). Het OM verwacht in 2019 meer beroepen te behandelen dan in voorgaande jaren vanwege de toenemende inzet op de handhaving van de verkeersveiligheid.

Verder neemt het OM in ruim 125.000 overtredingszaken een strafrechtelijke beslissing. Het OM kan de zaak zelfstandig afdoen (bijvoorbeeld met een strafbeschikking of een sepot) of de zaak aan de kantonrechter voorleggen. In 15.900 zaken is sprake van zogenaamde herinstroom vanwege verzet tegen een genomen strafbeschikking.

Het OM zet de meeste capaciteit in bij de behandeling van misdrijfzaken. De capaciteit van het OM is er op gericht om bijna 29.000 eenvoudige misdrijfzaken, meestal zogenaamde feitgecodeerde misdrijven te behandelen. Bij interventiezaken is het doel dat bij veel voorkomende (wijkgerelateerde) criminaliteit de burger als verdachte, slachtoffer of betrokkene een merkbare, zichtbare en betekenisvolle (strafrechtelijke) interventie ervaart die waar mogelijk snel (ZSM) wordt uitgevoerd. Het gaat in 2020 naar verwachting om ruim 176.000 zaken.

De onderzoekszaken en ondermijningszaken omvatten de opsporing en vervolging van ernstige delicten. In ondermijningszaken ligt de focus op de aanpak van criminele activiteiten die niet primair ter kennis van de opsporingsinstanties komen via aangiften. De strafrechtelijke onderzoeken en de daaruit volgende strafzaken zijn vaak langdurig, complex en omvangrijk.

Tot slot kan een verdachte of de officier van justitie (of beiden) in appèl gaan tegen het vonnis van de strafrechter. In dat geval wordt de strafzaak door het Ressortsparket in behandeling genomen. Het gaat hier naar verwachting om circa 28.800 zaken.

Vanaf 1 januari 2019 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd25. In dit nieuwe bekostigingssysteem is deels gebaseerd op de bovengenoemde productie, behoudens voor wat betreft de zaken op het terrein van ondermijnende criminaliteit.

Er zijn tevens een aantal vaste kostenposten buiten het outputgerelateerde budget gehouden, zoals budgetten ten behoeve ICT en huisvesting. Dit geldt ook voor een aantal budgetten die betrekking hebben op werkzaamheden van het OM die niet of slechts indirect leiden tot een afgeronde strafzaak. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit en terrorisme of beschikbaarheidskosten zoals bij de ZSM-aanpak.

33.2 Bestuur, Informatie en Technologie

Bijdragen aan medeoverheden

Regionale Informatie en Expertise Centra / Landelijk Informatie en Expertise Centrum (RIEC's/LIEC)

Voor een structurele aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn er 10 RIEC's en een LIEC. De RIEC’s ontwikkelen en ondersteunen regionaal bestuurlijke interventies en combineren die zo mogelijk met een fiscale en strafrechtelijke aanpak. Binnen de RIEC’s wordt samengewerkt tussen openbaar bestuur, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners. Het LIEC is een shared service center voor de RIEC’s en heeft tot doel het zoveel mogelijk stroomlijnen van de werkwijzen van de RIEC’s en het ondersteunen van de onderlinge afstemming. Voor 2020 ontvangen de RIEC’s een reguliere bijdrage van in totaal € 8,64 mln.

Uitstapprogramma Prostituees

Als gevolg van de motie van de leden Van der Staaij en Segers tijdens de begrotingsbehandeling JenV 2014, is de regeling uitstapprogramma’s prostituees II (RUPS II) tot stand gekomen. Daarmee zijn middelen vrijgemaakt voor de cofinanciering van uitstapprogramma's voor prostituées. Het doel is om een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s te realiseren. In het Regeerakkoord is besloten dat de regeling een structureel karakter krijgt. In juli 2019 is een nieuwe tijdelijke regeling in werking getreden die loopt tot eind 2020. In de tussentijd wordt op basis van de resultaten van de evaluatie (Kamerstukken 2018/2019, 34 193 nr. 8) toegewerkt naar een nieuwe, structurele financieringssystematiek die 1 januari 2021 in werking zal treden.

Subsidies

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het KVO heeft als doel het creëren van een veiligere werk- en leefomgeving ter preventie van inbraken, overvallen en brand. Samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen.

Uitstapprogramma’s prostituees

Als gevolg van de motie van de leden Van der Staaij en Segers tijdens de begrotingsbehandeling JenV 2014, is de regeling uitstapprogramma’s prostituees II (RUPS II) tot stand gekomen. Daarmee zijn middelen vrijgemaakt voor de cofinanciering van gesubsidieerde instellingen ten behoeve van uitstapprogramma's voor prostituées. Het doel is om een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s te realiseren. In het Regeerakkoord is besloten dat de regeling een structureel karakter krijgt. In juli 2019 is een nieuwe tijdelijke regeling in werking getreden die loopt tot eind 2020. In de tussentijd wordt op basis van de resultaten van de evaluatie toegewerkt naar een nieuwe, structurele financieringssystematiek die 1 januari 2021 in werking zal treden.

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdragen aan agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI is een intern verzelfstandigde organisatie die forensische diensten levert. De grondslag, doelstelling en kerntaken van het NFI zijn vastgelegd in de Regeling Taken NFI. Als primaire taak heeft zij het verlenen van forensische diensten en expertise aan de Nederlandse strafrechtketen. Een meer gedetailleerde toelichting vindt u verderop in de agentschapsparagraaf van het NFI.

Bijdragen aan medeoverheden

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

Nederland draagt op verschillende manieren bij aan het rechtsbestel in Caribisch Nederland en de andere landen van het Koninkrijk. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie wordt onder andere gestimuleerd dat het aantal rechters en officieren van justitie zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. De juridische dienstverlening op de BES is geborgd door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Via Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de Raad voor Rechtsbijstand wordt kosteloze rechtsbijstand verleend aan onvermogenden. Voorts wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor een notaris van Sint Maarten ten behoeve van de beschikbaarheid van het notariaat op Saba en Sint-Eustatius. Ook is er een Commissie bescherming persoonsgegevens BES die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet persoonsgegevens BES. Tot slot wordt de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren.

Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)

In het kader van de bestrijding witwassen en terrorisme financiering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s) van meldplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren, autohandelaren en notarissen. FIU analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten ze als verdachte transactie (VT) door te melden aan de opsporing.

Tabel 3.3.3 Kengetallen FIU-Nederland
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Aantal LOvJ-verzoeken1

1.277

1.246

1.262

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

Aantal Eigen onderzoeksdossiers

1.566

1.522

1.470

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Bron: De jaaroverzichten t/m 2018 van de FIU-Nederland zijn beschikbaar via: https://www.fiu-nederland.nl/nl/over-fiu/jaaroverzicht

1

Een verzoek of dossier kan meerdere verdachte transacties bevatten

Aanpak ondermijning

Vanuit het Regeerakkoord zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de aanpak van ondermijning. Van het totaalbedrag van incidenteel € 100 mln. is € 85 mln. aan de regio’s toegekend, € 7,5 mln. aan landelijke partners en € 7,5 mln. voor centrale initiatieven zoals het Strategisch Beraad Ondermijning en het Aanjaagteam aanpak ondermijning. Een structureel bedrag ter hoogte van € 10 mln. wordt besteed aan de versterking van de intelligence- en analysecapaciteit in RIEC/LIEC-verband en voor aanvullende capaciteit om de regionale, integrale aanpak van ondermijning in operationele zin te versterken. Ten slotte zijn middelen beschikbaar voor de versterking van het afpakken van crimineel vermogen, waarbij een belangrijk accent ligt op regionale en landelijke projecten ter verbetering van de integrale samenwerking en het integraal afpakken.

De middelen ten behoeve van de regionale aanpak van ondermijning zijn ter beschikking gesteld aan de tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s). In onderstaande tabel staat de precieze verdeling van de structurele en incidentele gelden (ca. € 28 mln.) die voor 2020 aan de afzonderlijke RIECs beschikbaar worden gesteld, op basis van de regionale versterkingsplannen voor de besteding van deze middelen. Hierbij is tevens vermeld via welke rechtspersoon deze middelen aan de RIEC zijn toebedeeld. De RIEC’s hebben zelf namelijk geen rechtspersoonlijkheid en kunnen derhalve niet rechtsreeks een bijdrage ontvangen.

 

Incidentele gelden 2020

Totaalbedrag incidentele gelden, programmaperiode 2019–2021

Structurele gelden 2020

RIEC Noord-Nederland t.n.v. gemeente Leeuwarden

2.017.000

6.000.000

853.000

RIEC Oost-Nederland t.n.v. gemeente Enschede

3.543.000

8.950.000

853.000

RIEC Zeeland West Brabant t.n.v. gemeente Tilburg

2.777.500

10.250.000

853.000

RIEC Oost-Brabant t.n.v. gemeente Eindhoven

2.777.500

10.250.000

853.000

RIEC Midden-Nederland t.n.v. gemeente Utrecht

3.060.200

9.240.600

853.000

RIEC Limburg t.n.v. gemeente Maastricht

2.979.000

8.937.000

853.000

RIEC Noord-Holland t.n.v. gemeente Haarlem

2.011.750

6.035.025

853.000

RIEC Den Haag t.n.v. gemeente Den Haag

2.001.000

6.000.000

853.000

RIEC Rotterdam t.n.v. gemeente Rotterdam

3.668.000

11.000.000

853.000

RIEC Amsterdam Amstelland t.n.v. gemeente Amsterdam

2.779.000

8.337.375

853.000

Totaal

27.613.950

85.000.000

8.530.000

Overige opsporing en vervolging

Dit betreffen o.m. bijdragen voor vergoeding voor de verstrekking van persoonsgegevens van Telecomproviders aan het CIOT (Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie), Internationale- en Europese arrestatiebevelen, de bestrijding van mensenhandel in het Caribisch deel van het Koninkrijk, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, het tegengaan van misbruik van rechtspersonen, het passagiersnamen register systeem (TRIP), de Veiligheidsmonitor, de implementatie van de EU Wapenrichtlijn en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid, gericht op integrale aanpak door samenwerking tussen zowel publieke als private organisaties. Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van nalevingsexpertise.

Opdrachten

Schadeloosstellingen

Dit betreft de budgetten voor schadeloosstellingen buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring en in het geval van bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld juridische bijstand.

Keten Informatie Management (KIM)

Het doel van KIM is het realiseren van innovatie op het gebied van informatiegestuurde opsporing, vervolging en executie. Binnen KIM zijn er verschillende programma’s zoals de Digitalisering Strafrechtketen, het Digitaal Proces Dossier en het E-justice programma.

Onrechtmatige Detentie

Ten laste van dit budget worden de vergoedingen verantwoord aan ex-justitiabelen waarvan is vastgesteld dat recht is ontstaan op een vergoeding. Over het algemeen worden deze vergoedingen vastgesteld door de rechter.

Gerechtskosten OM

Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking hebben op deskundigen en tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan het strafproces en worden bekostigd in overeenstemming met het Besluit tarieven in strafzaken.

Verkeershandhaving OM

Het OM voert het programma verkeershandhaving uit. Uit dit budget worden de uitgaven voor dit programma gedaan, niet zijnde bijdragen aan ZBO of agentschap, bijvoorbeeld trajectcontrolesystemen.

Afpakken

Misdaad mag niet lonen en het compenseren van geleden schade aan slachtoffers of rechthebbenden staat voorop. In de brief aan de Tweede Kamer van 13 maart 201926 heeft het kabinet het afpakken van crimineel vermogen als prioriteit betiteld en zet daartoe in op het effectiever blootleggen van criminele geldstromen om effectiever crimineel vermogen af te pakken en criminele investeringen te verhinderen. Uit dit budget worden de uitgaven voor de partijen in de strafrechtketen bekostigd, waaronder de inzet van het strafrecht, maar ook samenwerking van de partijen in de strafrechtketen met bestuurlijke partners (waaronder de Belastingdienst en gemeenten). Daarbij wordt ingezet op systematisch het financieel-economische perspectief aan de voorkant van opsporingsonderzoeken in te zetten en versterking van de lerende overheid ten behoeve van het afpakproces. De partijen worden bijgestaan door verdere optimalisatie van wetgeving en versterking van de monitoring van afpakresultaten.

Bewaring, verkoop en vernietiging inbeslaggenomen goederen-

De Minister van Financiën is volgens de Comptabiliteitswet verantwoordelijk voor het beheer van het overtollige materieel bij het Rijk. Domeinen Roerende Zaken is belast met de bewaring, verkoop en vernietiging van strafrechtelijk inbeslaggenomen voorwerpen en bekommert zich daarnaast over overtollige Rijksgoederen.

Garanties

Faillissementscuratoren

Deze regeling voorziet er in dat curatoren in faillissementen bij ontoereikendheid van de boedel de Minister een garantiestelling kunnen vragen ter dekking van de kosten om een rechtsvordering in te kunnen stellen tegen bestuurders van de rechtspersoon in geval van vermoedelijk «kennelijk onbehoorlijk bestuur» Dit stelt curatoren in faillissementen in staat om een procedure te beginnen teneinde de vervreemde activa weer terug te laten vloeien in de boedel om benadeling van de crediteuren zoveel mogelijk te beperken.

33.4 Vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van vlucht MH17

Op 19 juni 2019 heeft het Openbaar Ministerie (OM), op basis van onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT), besloten om tot vervolging van vier verdachten over te gaan. Hiermee kan het strafproces beginnen. De eerste zittingsdatum is op 9 maart 2020. Nederland zal zelf de kosten dragen voor getuigenbescherming, rechtspraak en OM. Overige kosten, waarbij gedacht moet worden aan detentie, beveiliging, vertaling, communicatie etc., worden gezamenlijk door de JIT-landen – Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland – gefinancierd. De JIT-landen hebben hun politieke en financiële steun uitgesproken en deze steun is bekrachtigd door de ondertekening van Memoranda of Understanding (MoU’s).

Ontvangsten

Boeten en Transacties

Conform het Regeerakkoord zijn per 1 januari 2018 alle ontvangsten uit Boeten en Transacties (B&T-ontvangsten) een generaal dossier. De geraamde B&T-ontvangsten blijven op de begroting van JenV staan, maar afwijkingen in de ontvangsten zullen geen last (of voordeel) voor de begroting van JenV vormen. Hierdoor is het financiële risico voor JenV geheel weggenomen.

Afpakken

Misdaad mag niet lonen en het compenseren van geleden schade aan slachtoffers of rechthebbenden staat voorop. In de brief aan de Tweede Kamer van 13 maart 201927 heeft het kabinet het afpakken van crimineel vermogen als prioriteit betiteld en zet daartoe in op het effectiever blootleggen van criminele geldstromen om effectiever crimineel vermogen af te pakken en criminele investeringen te verhinderen. Ook de opbrengsten uit afpakken kennen sinds 1 januari 2018 deels een generale behandeling. Op basis van eerdere verhogingen lopen de geraamde opbrengsten tot en met 2020 op tot € 360 mln. Na 2020 dalen de verwachte opbrengsten tot een structureel niveau van € 277 mln. In deze ramingen zijn de bijstellingen conform het Regeerakkoord verwerkt.

22

Kamerstukken II, 2018–2019, 29 398, nr. 639.

23

Kamerstukken II, 2018–2019, 28 684, nr. 540.

24

Kamerstukken II, 2018–2019, 33 628, nr. 38

26

Kamerstukken 2018–2019, 29 911, nr. 221

27

Kamerstukken 2018–2019, 29 911, nr. 221

Licence