Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

33.544

0

33.544

592

34.136

124

174

258

257

          

Uitgaven

33.544

0

33.544

592

34.136

124

174

258

257

          

Institutionele inrichting

         

Recht- en doelmatigheidsbevordering

33.544

0

33.544

592

34.136

124

174

258

257

          

Ontvangsten

1.017

0

1.017

0

1.017

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

Naar aanleiding van de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Licence