Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. de Nationale ombudsman

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

20.812

0

20.812

794

21.606

1.948

2.221

2.362

2.336

          

Uitgaven

20.812

0

20.812

794

21.606

1.948

2.221

2.362

2.336

          

Institutionele inrichting

         

Taakuitoefening Nationale ombudsman

18.289

0

18.289

794

19.083

1.948

2.221

2.362

2.336

Materiële uitgaven

         

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

0

2.523

0

2.523

0

0

0

0

          

Ontvangsten

2.539

0

2.539

0

2.539

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Taakuitoefening Nationale ombudsman

Naar aanleiding van de Kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) wordt het klachtrecht bij de Nationale ombudsman uitgebreid. De daarmee gemoeide middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van de Nationale ombudsman. Daarnaast worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Licence