Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

470.552

1.850

472.402

32.804

505.206

15.743

15.323

13.662

13.641

           
 

Apparaatsuitgaven

471.883

1.850

473.733

32.804

506.537

15.743

15.323

13.662

13.641

91.1

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         
 

Personele uitgaven

325.819

1.775

327.594

20.013

347.607

12.386

12.472

11.283

11.262

 

waarvan eigen personeel

288.876

460

289.336

16.866

306.202

11.550

11.868

10.679

10.658

 

waarvan externe inhuur

35.085

1.315

36.400

3.116

39.516

805

573

573

573

 

waarvan overig personeel

1.858

0

1.858

31

1.889

31

31

31

31

 

Materiele uitgaven

146.064

75

146.139

12.791

158.930

3.357

2.851

2.379

2.379

 

waarvan ict

21.850

0

21.850

973

22.823

887

889

889

889

 

waarvan sso's

85.014

0

85.014

3.447

88.461

3.057

1.707

1.707

1.707

 

waarvan overig materieel

39.200

75

39.275

8.371

47.646

‒ 587

255

‒ 217

‒ 217

           
 

Ontvangsten

19.406

0

19.406

0

19.406

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 32,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:

  • Toekenning van loonbijstelling 2021 van 7,7 mln.;

  • Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een deel van deze middelen ad 7,9 mln. wordt verwerkt op het apparaatsbudget;

  • 3,6 mln. voor programmakosten digitalisering;

  • Financiering van DigiInkoop ad 2,5 mln.;

  • Toekenning prijsbijstelling 2021 van 2 mln.;

  • Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties.

Licence