Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

Tabel 19 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

422.136

0

422.136

197.139

619.275

112.218

110.306

110.535

110.461

          

Uitgaven

422.136

0

422.136

197.139

619.275

112.218

110.306

110.535

110.461

          

Personele uitgaven

         

Eigen personeel

185.745

0

185.745

138.497

324.242

100.974

99.070

98.974

98.938

Inhuur externen

11.837

0

11.837

15.817

27.654

11.033

11.033

11.033

11.033

Overige personele uitgaven

12.988

0

12.988

230

13.218

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

         

Bijdrage SSO's

196.917

0

196.917

34.285

231.202

485

485

485

447

ICT

200

0

200

6.888

7.088

149

75

0

0

Overige materiële uitgaven

14.449

0

14.449

1.422

15.871

‒ 423

‒ 357

43

43

          

Ontvangsten

19.040

0

19.040

151.397

170.437

70.012

90.012

90.012

90.012

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het betreft met name de meerjarige raming voor de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen. Deze uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. In 2021 betreft het circa € 97,4 mln. exclusief btw. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 worden bijgesteld.

Daarnaast wordt er structureel € 12 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post voor het tegengaan van discriminatie binnen het Rijk en gemeenten in het kader van de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht. Daarvan wordt circa € 7 mln. overgeboekt naar het gemeentefonds en de BES-eilanden. Ook is er voor de informatiehuishouding en actieve openbaarmaking naar aanleiding van de kabinetsreactie € 9,9 mln. beschikbaar.

Verder betreft het de uitgaven voor de uitvoering van specifieke opdrachten aan Doc-Direkt (€ 12 mln.) en werkzaamheden van P&O-adviseurs voor de SSO's (€ 7 mln.), waar ontvangsten tegenover staan. Ten slotte worden er middelen gerealloceerd om personele uitgaven op het juiste instrument te verantwoorden voor onder andere de woningbouwimpuls en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Inhuur externen

Het betreft voornamelijk de meerjarige btw-component over de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen (circa € 8,5 mln.).

Daarnaast is er een bijdrage van het Ministerie van I&W aan het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) van € 1,7 mln., zijn er een aantal reallocaties opdat middelen op het juiste instrument kunnen worden verantwoord (circa € 2,2 mln.), een aantal overlopende posten uit 2020 (circa € 2,3 mln.) en de uitvoeringskosten voor het pakket «Wind in de Zeilen» (circa € 0,5 mln.).

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft met name de bijdragen aan SSO's van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 19,5 mln.). Ook betreft het de kosten voor de uitvoering van de Dienstverleningsafspraken (DVA's) tussen de baten-lastenagentschappen (€ 14 mln.). Daar staan hogere ontvangsten tegenover.

ICT

Dit betreft met name de uitgaven aan ICT van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 6,6 mln.).

Overige materiële uitgaven

Dit betreft met name de materiële uitgaven van Doc-Direkt, die samenhangen met de inkomsten, welke gedurende het jaar van overige departementen en derden (notariaat) worden ontvangen (€ 1,8 mln.).

Ontvangsten

Dit betreft voornamelijk de raming voor de ontvangsten voor de uitvoeringskosten van de NCG die gerelateerd zijn aan de versterkingsopgave in Groningen in 2021 (€ 97,4 mln.) en meerjarig (€ 90 mln.). De uitgaven zullen in rekening gebracht worden bij de NAM. De raming zal gedurende het jaar geactualiseerd worden en indien noodzakelijk in de tweede suppletoire begroting 2021 en ontwerpbegroting 2022 worden bijgesteld. Doordat de uitgaven voor de versterkingsoperatie achteraf aan de NAM gedeclareerd worden, loopt het ritme van de gedesaldeerde uitgaven en ontvangsten niet gelijk. Hiervoor is het kasritme van de meerjarige ontvangstenreeks aangepast middels een kasschuif.

Daarnaast betreft het de nog te ontvangen bijdrage van de NAM over de uitvoeringskosten in het derde en vierde kwartaal van 2020 (€ 42,8 mln.).

Verder betreft het de inkomsten die Doc-Direkt gedurende het jaar ontvangt van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 38,4 mln.). Tot slot betreft het de ontvangsten in het kader van de DVA's voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 14 mln.).

Licence