Base description which applies to whole site
+

4.1 Artikel 11. Centraal apparaat

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Op dit artikel worden naast alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het kerndepartement ook de apparaatsuitgaven van de agentschappen gepresenteerd.

Tabel 22 Budgettaire gevolgen, niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)

Apparaat Kerndepartement

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

476.442

492.710

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

               

Uitgaven

467.234

492.710

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

               

Personele uitgaven

227.752

266.266

210.570

199.616

192.959

192.007

180.589

waarvan eigen personeel

206.082

219.387

185.745

180.014

175.676

173.951

169.033

waarvan inhuur externen

18.043

24.318

11.837

7.342

7.343

7.343

7.343

waarvan overige personele uitgaven

3.627

22.561

12.988

12.260

9.940

10.713

4.213

Materiele uitgaven

239.482

226.444

211.566

209.708

208.739

208.488

206.391

waarvan bijdrage SSO's

220.333

204.727

196.917

196.340

196.877

196.375

195.637

waarvan ICT

2.122

847

200

200

200

200

200

waarvan overige materiele uitgaven

17.027

20.870

14.449

13.168

11.662

11.913

10.554

               

Ontvangsten

78.343

64.152

19.040

18.864

18.864

18.864

18.763

In deze tabel zijn de apparaatsuitgaven van het kerndepartement opgenomen, inclusief het Huis voor Klokkenluiders (HvK) en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De reeks is exclusief de apparaatsuitgaven van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Deze zijn vanwege het specifieke karakter begroot op beleidsartikel 2.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten inclusief agentschappen en ZBO/RWT's

De apparaatskosten van BZK bestaan uit de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de AIVD en de apparaatskosten voor acht baten-lastenagentschappen. In onderstaande tabel staan de structurele apparaatsuitgaven van het kerndepartement en de AIVD aangegeven.

Tabel 23 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven ministerie

746.564

793.286

722.841

711.587

704.090

702.305

688.791

Kerndepartement

467.234

492.710

422.136

409.324

401.698

400.495

386.980

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

279.330

300.576

300.705

302.263

302.392

301.810

301.811

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de apparaatskosten van de baten-lastenagentschappen, de Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) en de Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT’s).

Tabel 24 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten agentschappen en ZBO's/RWT's (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatskosten agentschappen

1.314.739

1.341.106

1.429.909

1.434.160

1.409.357

1.447.551

1.447.689

RvIG

106.660

102.975

107.188

99.293

87.034

129.738

139.605

Logius

207.100

233.702

235.455

239.180

229.996

228.093

219.670

P-Direkt

89.583

91.897

101.467

101.266

99.218

97.929

97.406

UBR

271.502

264.841

285.108

285.108

285.108

285.108

285.108

FMH

128.643

130.471

138.228

138.228

138.228

138.228

138.228

SSC-ICT

216.197

212.705

232.567

241.870

241.870

241.870

241.870

RVB

285.477

292.810

317.085

316.600

315.599

314.390

313.699

DHC

9.577

11.705

12.811

12.616

12.304

12.195

12.103

               

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's 1

192.193

227.860

223.285

214.482

212.948

209.248

209.248

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

1.193

1.360

1.385

1.382

1.348

1.348

1.348

Kadaster

191.000

226.500

221.900

213.100

211.600

207.900

207.900

1

BZK verstrekt bijdragen aan vijf begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Huis voor Klokkenluiders (HVK) de Huurcommissie, het Kadaster en de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). De apparaatskosten van het HvK, de TloKB en de Huurcommissie zijn hier niet vermeld, omdat ze respectievelijk worden bekostigd vanuit de apparaatskosten van het kerndepartement (artikel 11) en de apparaatskosten van het agentschap Dienst van de Huurcommissie (DHC). Bij de SAIP worden de apparaatskosten niet alleen door BZK gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. Voor meer informatie over de ZBO’s en RWT’s van BZK zie de bijlage ZBO’s en RWT’s in de begrotingshoofdstukken IIB en VII.

Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal

Om de Tweede Kamer inzicht te bieden in de apparaatsuitgaven per beleidsterrein wordt in onderstaande tabel weergegeven wat de apparaatsuitgaven zijn per onderdeel van het Ministerie van BZK.

Tabel 25 Apparaatsuitgaven per Directoraat Generaal (bedragen x € 1.000)

Directoraat Generaal

2021

Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD)

36.801

Bestuur, Ruimte en Wonen (DGBRW)

5.889

Koninkrijksrelaties (DGKR)

1.400

Omgevingswet (PDGOW)

4.713

Overheidsorganisatie (DGOO)

178.830

Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DGVBR)

12.545

SG-cluster (SGC)

177.938

Huis voor Klokkenluiders (HVK)

3.700

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

320

   

Totaal apparaat

422.136

Licence