Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

170.330

0

170.330

9.823

180.153

0

0

0

0

          

Uitgaven

170.330

0

170.330

9.823

180.153

0

0

0

0

          

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

77.798

0

77.798

6.971

84.769

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Overheidsdienstverlening

2.149

0

2.149

23

2.172

0

0

0

0

Opdrachten

         

Informatiebeleid

7.937

0

7.937

0

7.937

0

0

0

0

Overheidsdienstverlening

10.707

0

10.707

‒ 1.748

8.959

0

0

0

0

Informatiesamenleving

2.216

0

2.216

0

2.216

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

CBS

35

0

35

0

35

0

0

0

0

KvK

5.279

0

5.279

0

5.279

0

0

0

0

ICTU

8.268

0

8.268

350

8.618

0

0

0

0

Diverse bijdragen

900

0

900

90

990

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Gemeenten

650

0

650

0

650

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         

Digitale dienstverlening

180

0

180

0

180

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVO.nl

6.527

0

6.527

0

6.527

0

0

0

0

UBR

9.743

0

9.743

7.500

17.243

0

0

0

0

Logius

21.407

0

21.407

756

22.163

0

0

0

0

RvIG

150

0

150

0

150

0

0

0

0

Agentschap Telecom

1.600

0

1.600

0

1.600

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Buitenlandse Zaken (H5)

50

0

50

0

50

0

0

0

0

          

6.5 Identiteitsstelsel

35.432

0

35.432

3.897

39.329

0

0

0

0

Opdrachten

         

Identiteitsstelsel

5.476

0

5.476

0

5.476

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RvIG

29.956

0

29.956

3.897

33.853

0

0

0

0

          

6.6 Investeringspost digitale overheid

57.100

0

57.100

‒ 1.045

56.055

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

         

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

5.188

0

5.188

0

5.188

0

0

0

0

Opdrachten

         

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

14.385

0

14.385

‒ 2.270

12.115

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

KvK

166

0

166

0

166

0

0

0

0

ICTU

1.130

0

1.130

0

1.130

0

0

0

0

Diverse bijdragen

175

0

175

0

175

0

0

0

0

RDW

3.740

0

3.740

0

3.740

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

RVO.nl

972

0

972

0

972

0

0

0

0

UBR

398

0

398

0

398

0

0

0

0

Diverse bijdragen

386

0

386

0

386

0

0

0

0

Logius

26.272

0

26.272

1.225

27.497

0

0

0

0

RvIG

2.504

0

2.504

0

2.504

0

0

0

0

DPC

1.784

0

1.784

0

1.784

0

0

0

0

          

Ontvangsten

959

0

959

5.878

6.837

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 6 is 84% juridisch verplicht.

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Opdrachten

Overheidsdienstverlening

Om de capaciteitsuitgaven in het kader van digitale weerbaarheid en informatiebeveiliging op het juiste artikel te kunnen verantwoorden, wordt € 1,5 mln. naar artikel 11 Centraal apparaat gerealloceerd.

Daarnaast draagt het Ministerie van BZK bij aan de organisatie van de Conferentie Nederland Digitaal, hiervoor wordt circa € 0,2 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK.

Bijdrage aan agentschappen

UBR

Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), wordt € 7,5 mln. beschikbaar gesteld voor het programma PLOOI (platform open overheidsinformatie), voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Logius

Logius ontvangt een bijdrage van circa € 0,8 mln. voor het programma eID en Ontzorging, die door de vertraging in relevante wetgeving nog niet is uitgevoerd.

6.5 Identiteitsstelsel

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ontvangt een bijdrage van € 3,9 mln. voor het programma Health Check Basisregistratie Personen (BRP), in het kader van de Ontwikkelagenda BRP. De bijdrage wordt gedekt uit de afrekening van het programma Health Check BRP.

6.6 Investeringspost digitale overheid

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

In lijn met het besluit van de Interdepartementale Commissie Middelen in september 2020, wordt er € 1,7 mln. voor het project Zicht op Ondermijning voor 2021 ingezet. Het project heeft als doel om data gedreven preventieve maatregelen te kunnen nemen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Hiervoor worden de middelen gerealloceerd naar artikel 1 Openbaar bestuur en democratie.

Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) ondersteunt het RvIG met het autoriseren van huisartsenpraktijken voor de Authorisatielijst BSN (ALB lijst). Hiervoor ontvangt het CIBG circa € 0,3 mln., dit wordt overgeboekt naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Daarnaast wordt € 0,3 mln. overgeboekt naar het Ministerie van EZK voor een bijdrage aan TNO voor het onderzoeksprogramma Legal Engineering.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Door vertraging in de Wet Digitale Overheid (WDO) zijn activiteiten in het kader van eID vertraagd en in 2020 niet meer tot uitvoering gekomen. Logius ontvangt nu een bijdrage voor deze vertraagde activiteiten. De bijdrage wordt gedekt uit de afrekening van het programma eID.

Ontvangsten

Dit betreft diverse afrekeningen, waaronder de afrekening over 2020 van het programma Health Check BRP (circa € 3,9 mln.). Daarnaast betreft het een afrekening van het programma eID (circa € 1,2 mln.) en een afrekening van het programma eID en Ontzorging (circa € 0,8 mln.).

Licence