Base description which applies to whole site
+

3.10 Beleidsartikel 13. Lesgeld

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

13.997

41

14.038

281

14.319

285

286

292

292

Totale uitgaven

13.997

41

14.038

281

14.319

285

286

292

292

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

               
                   

Bijdrage aan agentschappen

13.997

41

14.038

281

14.319

285

286

292

292

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.997

41

14.038

281

14.319

285

286

292

292

Ontvangsten

247.018

‒ 58.275

188.743

0

188.743

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 (zie ook de algemene toelichting).

Licence