Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

1.033.170

5.491

1.038.661

26.500

1.065.161

17.700

16.739

16.820

17.067

Totale uitgaven

1.033.170

5.491

1.038.661

26.500

1.065.161

17.700

16.739

16.820

17.067

waarvan juridisch verplicht (%)

99,9%

               
                   

Bekostiging

1.017.199

0

1.017.199

25.542

1.042.741

16.516

16.600

16.681

16.928

Landelijke publieke omroep

792.424

 

792.424

14.168

806.592

10.003

10.001

10.001

10.016

Regionale omroep

150.848

 

150.848

2.258

153.106

2.258

2.258

2.258

2.258

Stichting Omroep Muziek

16.795

 

16.795

252

17.047

251

251

251

251

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

23.838

 

23.838

357

24.195

356

356

356

356

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.231

 

2.231

34

2.265

34

34

34

34

Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)

8.564

 

8.564

110

8.674

128

128

128

128

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.588

 

1.588

24

1.612

24

24

24

24

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.640

 

1.640

24

1.664

25

25

25

25

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

18.476

 

18.476

8.102

26.578

3.425

3.511

3.592

3.824

Overige bekostiging media

795

 

795

213

1.008

12

12

12

12

Subsidies (regelingen)

10.661

5.491

16.152

670

16.822

973

‒ 72

‒ 72

‒ 72

Subsidies (regelingen)

10.661

 

10.661

‒ 1.030

9.631

973

‒ 72

‒ 72

‒ 72

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

0

5.491

5.491

1.700

7.191

0

0

0

0

Opdrachten

440

0

440

209

649

209

209

209

209

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.807

0

4.807

72

4.879

0

0

0

0

Commissariaat voor de Media

4.807

 

4.807

72

4.879

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

63

0

63

7

70

2

2

2

2

European Audiovisual Observatory

63

 

63

7

70

2

2

2

2

Ontvangsten

155.700

0

155.700

9.300

165.000

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 26,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 25,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2021 (€ 16,1 miljoen, zie het algemene deel);

  • overboeking binnen het instrument bekostiging als gevolg van bezwaar met betrekking tot indexering uit het budget van de Algemene Mediareserve AMr (- € 6,0 miljoen) naar het budget van de Landelijke Publieke Omroep (€ 6,0 miljoen);

  • een dotatie aan de AMr als gevolg van de hogere, aangepaste raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2021 ( € 9,3 miljoen).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,7 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • een kasschuif van 2021 voor de Samenwerkingsprojecten Regionale Publieke omroepen (- € 1,0 miljoen);

  • inzet van de eindejaarsmarge voor steunfonds lokale journalistiek (€ 1,7 miljoen).

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 9,3 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2021.

Dotatie Algemene Mediareserve

De AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2021 gedoteerd met € 26,6 miljoen en mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op ‒ € 6,7 miljoen.

Tabel 19 Raming ontwikkeling liquiditeit AMr (bedragen x € 1.000)

Saldo AMr per 01-01-2021

48.616

Directe mutaties AMr

‒ 6.659

Mutaties AMr via begroting

26.578

Verwacht saldo AMr per 31-12-2021

68.535

Licence