Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art.14 (bedragen x € 1.000)

14 Wegen en Verkeersveiligheid

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

157.393

0

157.393

146.478

303.871

‒ 3.212

‒ 3.445

‒ 4.818

22.553

          

Uitgaven

153.789

0

153.789

54.897

208.686

‒ 3.704

15.050

11.259

8.700

Waarvan juridisch verplicht

75%

   

77%

    
          

1 Netwerk

11.996

0

11.996

11.806

23.802

6.982

‒ 241

‒ 241

0

Opdrachten

6.406

0

6.406

‒ 3.683

2.723

134

‒ 241

‒ 241

0

Wegverkeersbeleid

5.217

0

5.217

‒ 3.568

1.649

0

0

0

0

Overige Opdrachten

1.189

0

1.189

‒ 115

1.074

134

‒ 241

‒ 241

0

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan Agentschappen

5.590

0

5.590

235

5.825

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschap RWS

5.160

0

5.160

226

5.386

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

430

0

430

9

439

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

10.209

10.209

6.848

0

0

0

Bijdrage aan Caribisch Nederland

0

0

0

2.870

2.870

0

0

0

0

Regionale bijdrage MIRT

0

0

0

7.339

7.339

6.848

0

0

0

Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

0

0

0

5.045

5.045

0

0

0

0

          

2 Veiligheid

19.051

0

19.051

29.794

48.845

0

0

0

0

Opdrachten

5.957

0

5.957

592

6.549

‒ 127

‒ 127

0

0

Verkeersveiligheid

5.957

0

5.957

592

6.549

‒ 127

‒ 127

0

0

Subsidies

9.438

0

9.438

318

9.756

97

97

0

0

Veiligheid Verkeer Nederland (VVN)

3.862

0

3.862

0

3.862

0

0

0

0

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

4.046

0

4.046

0

4.046

0

0

0

0

Overige subsidies

1.530

0

1.530

318

1.848

97

97

0

0

Bijdragen aan agentschappen

618

0

618

354

972

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschap RWS

618

0

618

354

972

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

30

30

30

30

0

0

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

3.038

0

3.038

28.500

31.538

0

0

0

0

Bijdrage aan CBR

3.038

0

3.038

28.500

31.538

0

0

0

0

          

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

122.742

0

122.742

13.297

136.039

‒ 10.686

15.291

11.500

8.700

Opdrachten

70.844

0

70.844

‒ 38.276

32.568

‒ 39.066

3.031

4.700

7.680

Beter Benutten

7.719

0

7.719

2.289

10.008

2.843

5.250

2.750

0

Duurzame Mobiliteit

12.307

0

12.307

8.078

20.385

‒ 80

‒ 25

‒ 25

‒ 20

Reservering Klimaatakkoord

50.481

0

50.481

‒ 48.639

1.842

‒ 41.820

‒ 2.185

1.975

7.700

Overige opdrachten

337

0

337

‒ 4

333

‒ 9

‒ 9

0

0

Subsidies

40.381

0

40.381

26.571

66.952

24.874

11.260

5.800

20

Duurzame Mobiliteit

11.250

0

11.250

15.386

26.636

14.474

7.760

3.600

0

Elektrisch vervoer

27.900

0

27.900

11.000

38.900

10.200

3.300

2.000

0

Overige subsidies

1.231

0

1.231

185

1.416

200

200

200

20

Bijdragen aan Agentschappen

4.511

0

4.511

10.055

14.566

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RWS

1.686

0

1.686

1.308

2.994

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap Nea

2.489

0

2.489

0

2.489

0

0

0

0

Bijdrage aan Agentschap RVO

336

0

336

8.747

9.083

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

6.806

0

6.806

14.523

21.329

3.506

1.000

1.000

1.000

Duurzame Mobiliteit

6.806

0

6.806

0

6.806

0

0

0

0

Mobiliteit en Gebieden

0

0

0

14.523

14.523

3.506

1.000

1.000

1.000

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

424

424

0

0

0

0

          

Ontvangsten

6.782

0

6.782

0

6.782

0

0

0

0

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

157.393

0

157.393

146.478

303.871

‒ 3.212

‒ 3.445

‒ 4.818

22.553

waarvan garantieverplichtingen

   

106.600

106.600

    

waarvan overige verplichtingen

157.393

0

157.393

39.878

197.271

‒ 3.212

‒ 3.445

‒ 4.818

22.553

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget (€ 146,5 miljoen) op dit artikel wordt met name veroorzaakt door een aantal garantieverplichtingen die op dit artikel zijn aangegaan. Deze worden conform begrotingsvoorschriften alleen aan de verplichtingenzijde opgenomen (€ 106,6 miljoen):

 • Er zijn garantieverplichtingen aangegaan voor nog af te sluiten leningen ten behoeve van de verplaatsing van het Testcentrum Lelystad (TCL) van de Dienst Wegverkeer (RDW) (€ 96,6 miljoen). De verplaatsing is enerzijds noodzakelijk om de dienstverlening van de RDW voort te kunnen zetten, anderzijds om de opening van Lelystad Airport mogelijk te maken. Daarnaast zal de RDW vanaf eind 2021 leningen afsluiten bij het ministerie van Financiën via de leenfaciliteit onder het schatkistbankieren om investeringen voor de verplaatsing te financieren. De leningen betreffen € 21,0 miljoen voor de aankoop van grond en € 37,8 miljoen voor investeringen in testfaciliteiten. Middels een garantstellingovereenkomst met het ministerie van Financiën staat het ministerie van IenW hiervoor garant conform de CW2016. Tevens garandeert IenW aan de RDW een minimale verkoopopbrengst (€ 37,8 miljoen) van het huidige TCL-terrein.

 • Een garantstelling aan de RDW voor de verlenging van het rekening-courantkrediet (€ 10,0 miljoen).

Aanvullend zijn Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot, niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2021 (zie verdere toelichting in de 2e suppletoire begroting 2020) (€ 8 miljoen). Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd in verband met de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR (zie toelichting hieronder onder 2 Veiligheid) (€ 28,5 miljoen). Tot slot hebben er op andere bijdragen diverse kleinere verplichtingenmutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 3,4 miljoen.

Uitgaven

1 Netwerk

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 3,7 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een herverdeling binnen Wegen en Verkeersveiligheid op de Beleidsondersteuning en -advies (BOA) budgetten om de bedragen in lijn te brengen met het afgesloten protocol 2021 (€ 1,9 miljoen). Daarnaast komt dit door de overboeking van resterende middelen voor Duurzame Mobiliteit van artikelonderdeel 14.01 naar 14.03 (€ 1,8 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,2 miljoen verhoogd. Dit komt onder andere door een bijzondere uitkering aan Bonaire: in de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van ten hoogste € 2,87 miljoen aan uitkeringsverplichting voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op een bijzondere uitkering van $ 3,5 miljoen voor het continueren van wegenproject aan het Openbaar Lichaam Bonaire. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde bijzondere uitkering als bedoeld in artikel 92, tweede lid, onder c, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verder wordt voor de realisatie van activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz € 7,3 miljoen overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds. Dit wordt via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant overgemaakt.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Het kasbudget op dit financiële instrument is met € 5,0 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van een bijdrage aan de RDW voor het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (€ 5,0 miljoen).

2 Veiligheid

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 28,5 miljoen verhoogd ten laste van de generale middelen. Dit ten behoeve van de aanzuivering van het eigen vermogen van het CBR. De COVID-19 problematiek trekt een zware wissel op de exploitatie van het CBR. Naast de gevolgen voor de reserveringstermijnen heeft het tijdelijk stilleggen van de dienstverlening in 2020 en 2021 vanwege COVID-19 grote financiële gevolgen voor het CBR, waardoor de vermogenspositie is verslechterd (Kamerstukken II, 2020-2021, 29 398 nr. 858).

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 38,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

 • Een overboeking naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidieregeling Bestel en Vracht (€ 16,5 miljoen). Op grond van de regeling kan subsidie worden verstrekt aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s. De regeling is 15 maart 2021 van start gegaan.

 • Overboekingen naar 14.03.02 vanuit dit artikelonderdeel voor de subsidie Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in Transport (DKTI 3) ten behoeve van de cofinanciering van Energie en Omgeving en Proeftuinen (€ 8,8 miljoen), en voor een uitbreiding van de regeling met een nieuwe categorie genaamd 'Learning by Using', zodat ondernemers ervaring kunnen opdoen met de techniek en het gebruik in de praktijk. Met deze subsidie kunnen bedrijven investeren in kleinschalige projecten met Zero Emissie voertuigen (€ 3,4 miljoen).

 • Een kasschuif vanuit 2021 naar latere jaren om de klimaatakkoordmiddelen beter aan te laten sluiten op de planning van de bestedingsplannen (€ 9,5 miljoen).

 • Tot slot hebben diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verlaging van € 0,1 miljoen.

Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 26,6 miljoen verhoogd.

 • Dit komt met name door een overboeking (€ 16,5 miljoen) vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor subsidieregeling Bestel en Vracht, zoals hierboven toegelicht bij opdrachten.

 • Het subsidiebudget is verder verhoogd door overboekingen vanuit artikel 14.03.01 naar dit artikelonderdeel voor de subsidie DKTI-3, zoals hierboven toegelicht (totaal € 12,2 miljoen).

 • Daarnaast zijn de Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP), niet volledig benut. Dit werd met name veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met een private lease-karakter dan voorzien. Deze aanvragen kennen een ander betaalritme (verspreid over vier jaar) dan particuliere aanvragen (eenmalig bij de aanschaf). De niet benutte middelen uit het jaar 2020 zijn doorgeschoven naar 2021 (€ 4,5 miljoen).

 • Naar verwachting zal het (hoger dan eerder ingeschatte) percentage lease-aanvragen de komende jaren niet veel veranderen. Daarom zijn de middelen voor de SEPP uit 2021 doorgeschoven naar latere jaren. Op deze manier komt het kasritme meer in lijn met de nieuwe subsidieprognose van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (€ 10,0 miljoen).

 • Verder is er een tweede tender opengesteld aan LNG (vloeibaar aardgas) tankstations. Hiervoor is budget overgeboekt vanuit artikel 20 op het Infrastructuurfonds (€ 2,7 miljoen).

 • Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 0,7 miljoen.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 200.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor ondersteunende activiteiten t.b.v. verduurzamen van zakelijke mobiliteit van werkgevers aan de Coalitie Anders Reizen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Bijdragen aan agentschappen

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 10,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toename van uitvoeringskosten van RVO ten behoeve van de subsidieregelingen voor elektrisch vervoer (€ 7,0 miljoen). Het RVO-budget is verder ook aangevuld voor verschillende andere opdrachten (€ 1,6 miljoen). Ten slotte hebben er op andere bijdragen diverse kleine mutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verhoging van € 1,5 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,5 miljoen verhoogd. Dit komt met name door overboekingen vanuit het infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdragen volgend uit de regelingen Mobility as a Service, pakket Zeeland (zie vermelding hieronder), gemaakte BO MIRT afspraken, GoedopWeg, en afrekeningen in het kader van 1e tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 14,5 miljoen).

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 5 miljoen aan verplichtingen voor het jaar 2021 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een uitkering voor Living Labs Smart Mobility aan de provincie Zeeland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde verlening van een specifieke uitkering betaling(en) als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Financiële-Verhoudingswet jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Licence