Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 11,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 73,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 2,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • De verlaging van het verplichtingen budget komt met name door de verlaging van het verplichtingenbudget komt met name door het vervallen van de garantstelling aan de RDW inzake een lening voor het testcentrum Lelystad (€ 37,8 miljoen).

  • Daarnaast vond er een afdracht plaats aan het Btw-compensatiefonds (€ 4,7 miljoen) voor de specifieke uitkering Randweg Eindhoven.

  • Ook vindt er een verhoging van het verplichtingenbudget plaats van € 1,2 miljoen voor de afdracht aan het Btw-compensatiefonds voor de specifieke uitkering Snelfietsroutes. Zoals aangekondigd in de Decemberbrief (Kamerstukken II, 35925-XI, nr. 71).

Tot slot hebben er op andere bijdragen diverse kleine verplichtingenmutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verlaging van € 31,9 miljoen.

Uitgaven

1. Netwerk

Bijdragen medeoverheden

Uitgavenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door een afdracht aan het Btw-compensatiefonds (- € 4,7 miljoen) voor de specifieke uitkering Randweg Eindhoven zoals eerder beschreven bij de verplichtingen.

3. Slimme en duurzame mobiliteit

Uitgavenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • De lagere uitgaven (- € 7 miljoen) worden met name veroorzaakt door een autonome meevaller (- € 3,4 miljoen) voor de subsidie Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport (DKTI-3). Als gevolg van onzekerheden over leveringen van leveranciers en het chiptekort zijn projecten later gestart en daardoor zijn minder voorschotten verstrekt.

  • Tevens vind er een afdracht (- € 1,2 miljoen) plaats aan het Btw-compensatiefonds voor uitkeringen aan de provincies. Doordat er in 2020 teveel BCF afdracht is betaald, wordt het in 2021 in mindering gebracht.

  • Aanvullend vindt er nog een afdracht aan het Btw-compensatiefonds plaats voor specifieke uitkeringen aan meerdere provincies in het kader van Snelfietsroutes (- € 1,2 miljoen), zoals in de Decemberbrief is aangekondigd (Kamerstukken II, 35925-XI, nr. 71).

  • Daarnaast wordt er in het kader van de tijdelijke regeling Veilig, Duurzaam en Doelmatig (VDD) een voorschot (- € 1,5 miljoen) afgedragen aan het Btw-compensatiefonds op de geplande beschikkingen die aan het eind van dit jaar betaald worden.

Tot slot hebben er op andere bijdragen diverse kleine uitgavenmutaties plaatsgevonden welke per saldo leiden tot een verlaging van € 0,1 miljoen.

Ontvangsten

Ontvangsmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • De lagere ontvangsten (- € 2 miljoen) worden met name veroorzaakt door de niet-gerealiseerde ontvangsten (- € 2 miljoen) uit de bestuurlijke boetes van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Licence