Base description which applies to whole site

3.13 Artikel 25 Brede Doeluitkering

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid art.25 (bedragen x € 1.000)

25 Brede Doeluitkering

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

932.531

0

932.531

‒ 23.312

909.219

0

0

0

0

          

Uitgaven

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

1 Brede doeluitkering

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

Brede doeluitkering

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

Bijdrage brede doeluitkering

932.532

0

932.532

14.109

946.641

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget (€ 23,3 miljoen) wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif van 2021 naar 2020. Deze was nodig omdat de beschikking voor het jaar 2021 reeds in 2020 wordt afgegeven en daarom op het loon– en prijspeil 2021 moest worden gebracht.

Uitgaven

1 Brede Doeluitkering

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2021 met € 14,1 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een aantal overboekingen uit het Infrastructuurfonds ten behoeve van:

  • de Korte Termijn Aanpak (KTA) Mobiliteit en Verstedelijkingsprojecten (MoVe) (€ 4,2 miljoen);

  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ten behoeve van veiliger, doelmatiger en duurzamer gebruik van verkeersinfrastructuur, fietssnelroutes, en bijdrage Digitalisering Overheden (totaal € 4,9 miljoen);

  • Corridor Amsterdam-Hoorn voor scope-uitbreiding van de Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) en spitsmijders (totaal € 3,0 miljoen);

Tot slot is € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit artikel 14 voor de Werkgeversaanpak 2e tranche verduurzaming personenvervoer.

Licence