Base description which applies to whole site

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid art.26 (bedragen x € 1.000)

26 Bijdrage Investeringsfondsen

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

14.368.592

0

14.368.592

911.747

15.280.339

311.270

‒ 173.820

‒ 431.209

‒ 361.102

          

Uitgaven

14.366.592

0

14.366.592

912.034

15.278.626

304.361

‒ 180.729

‒ 431.709

‒ 361.102

          

1 Bijdrage Investeringsfondsen

13.312.853

0

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

13.312.853

0

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

Bijdrage iF

13.312.853

0

13.312.853

752.580

14.065.433

284.042

‒ 354.220

‒ 458.209

‒ 90.102

          

2 Bijdrage Investeringsfondsen

1.053.739

0

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

Bijdrage aan het Deltafonds

1.053.739

0

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

Bijdrage DF

1.053.739

0

1.053.739

159.454

1.213.193

20.319

173.491

26.500

‒ 271.000

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

Uitgaven

1 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 wordt met € 753 miljoen verhoogd. Hieronder wordt de belangijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Infrastructuurfonds.

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Infrastructuurfonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 768 miljoen).

2 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit de beleidsbegroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds voor het jaar 2021 wordt met € 160 miljoen verlaagd. hieronder wordt de belangrijkste mutatie toegelicht. Voor meer detail wordt verwezen naar het Deltafonds.

Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op het gewenste (beheersbare) niveau te krijgen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking (€ 169 miljoen).

Licence