Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)

22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

42.980

26.957

69.937

‒ 1.838

68.099

‒ 10.184

‒ 3.630

‒ 3.530

‒ 3.319

          

Uitgaven

36.210

26.957

63.167

‒ 1.610

61.557

‒ 380

180

280

280

Waarvan juridisch verplicht

76%

   

41%

    
          

1 Veiligheid chemische stoffen

8.250

0

8.250

‒ 414

7.836

‒ 34

442

292

200

Opdrachten

4.389

0

4.389

‒ 369

4.020

‒ 126

350

200

200

Subsidies

215

0

215

0

215

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

2.646

0

2.646

‒ 45

2.601

92

92

92

0

Waarvan bijdrage aan RWS

2.418

0

2.418

‒ 137

2.281

0

0

0

0

Waarvan bijdragen aan overige agentschappen

228

0

228

92

320

92

92

92

0

Bijdrage aan ZBO en RWT

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan CTGB

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

          

2 Veiligheid biotechnologie

2.778

0

2.778

‒ 350

2.428

0

0

0

0

Opdrachten

2.778

0

2.778

‒ 1.986

792

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

Uitvoering veiligheid GGO

2.778

0

2.778

‒ 1.986

792

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

‒ 1.700

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

1.636

1.636

1.700

1.700

1.700

1.700

          

3 Veiligheid bedrijven en transport

25.182

26.957

52.139

‒ 846

51.293

‒ 346

‒ 262

‒ 12

80

Opdrachten

17.635

0

17.635

‒ 5.316

12.319

‒ 1.206

‒ 962

‒ 712

‒ 878

Omgevingsveiligheid

12.382

0

12.382

‒ 3.587

8.795

‒ 614

‒ 370

‒ 120

‒ 348

Overige opdrachten

5.253

0

5.253

‒ 1.729

3.524

‒ 592

‒ 592

‒ 592

‒ 530

Subsidies

2.864

26.957

29.821

1.703

31.524

560

400

400

658

Subsidie inrichtingen & transport

2.297

0

2.297

1.953

4.250

560

400

400

658

Subsidie vuurwerk

0

26.957

26.957

0

26.957

0

0

0

0

Overige subsidies

567

0

567

‒ 250

317

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

1.573

0

1.573

1.167

2.740

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RWS

1.573

0

1.573

1.167

2.740

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

700

700

300

300

300

300

Inkomensoverdrachten

3.110

0

3.110

900

4.010

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten mesothelioom

3.110

0

3.110

900

4.010

0

0

0

0

          

Ontvangsten

250

0

250

0

250

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 22 is per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Overboekingen vanuit artikel 22 naar diverse artikelen ter waarde van € 2,0 miljoen. Daarnaast is er vanuit artikel 22 € 0,5 miljoen overgeboekt naar het ministerie van OCW voor het onderzoeksprogramma gericht op dierproefvrije innovaties en voor een toegezegde bijdrage aan programmalijn 2 van het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de thematische NWA-call ‘Safe by Design inpractice’.

 • Overboekingen naar artikel 22 vanuit diverse artikelen ter waarde van € 0,7 miljoen

 • Een verplichtingenschuif van 2022 naar 2021 op artikel 22 van € 0,5 miljoen om de meerjarige verplichting ten aanzien van de BOA RWS 2021 aan te kunnen gaan ten behoeve van de bekostiging van de monitoring Basisnet Weg.

 • Daarnaast hebben diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het verplichtingenbudget met € 0,6 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

2 Veiligheid biotechnologie

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 2,0 miljoen afgenomen. Dit komt door onderstaande mutaties:

 • Een budgetoverheveling met een waarde van € 1,6 miljoen vanuit het financiële instrument opdrachten naar het financiële instrument bijdragen aan agentschappen. Voor verdere toelichting zie Bijdragen aan agentschappen.

 • Een overboeking van artikel 22 naar artikel 19 ter waarde van € 0,4 miljoen in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid biotechnologie met € 1,6 miljoen toegenomen. Dat komt door de budgetoverheveling ter waarde van € 1,6 miljoen van Uitvoering Veiligheid Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) naar de juiste budgetplaats voor de bijdrage aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

3 Veiligheid bedrijven en transport

Opdrachten

Per saldo is het kasbudget voor opdrachten op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 5,3 miljoen afgenomen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

 • Een overboeking van € 0,9 miljoen vanuit artikel 22 naar artikel 21 in het kader van de opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN. De opdracht aan het NNI wordt verantwoord op artikel 21.

 • Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.

 • Er heeft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van het verlenen van inkomensoverdrachten aan mesothelioomslachtoffers van asbest. Het opdrachtenbudget is daardoor met € 0,9 miljoen afgenomen.

 • Er heeft een herschikking van € 0,8 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021. Het geraamdbudget op de diverse budgetplaatsen van artikel 22 zijn overgeboekt naar de budgetplaatsen voor RWS.

 • Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. Het budget is overgeboekt naar de juiste budgetplaats om de subsidieaanvraag aan de VNG te kunnen bekostigen.

 • Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Zie toelichting onder subsidies.

 • Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met € 0,7 miljoen is afgenomen.

Subsidies

Per saldo is het kasbudget voor subsidies ten behoeve van veiligheid bedrijven en transport met € 1,7 miljoen verhoogd. Dit komt door onderstaande mutaties:

 • Er heeft een herschikking van € 0,9 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Omgevingsdienst NL (ODNL) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst de uitvoering van de interbestuurlijke meerjarenagenda voor Omgevingsveiligheid.

 • Er heeft een herschikking van € 0,6 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden ten behoeve van de bekostiging van de subsidieaanvraag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid. De meerjarige subsidie versterking omgevingsveiligheid behelst het verbeteren van de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid voor het transitiejaar 2021.

 • Er heeft een herschikking van € 0,4 miljoen van de budgetten binnen artikel 22 plaatsgevonden van middelen op het instrument opdrachten naar het instrument subsidies op het onderwerp inrichting en transport. Het betreft een subsidie aan Safety Delta Nederland (SDN) voor de oprichting van een programmabureau.

 • Er heeft een overboeking van € 0,3 miljoen van artikel 22 naar artikel 19 in het kader van de opdrachtverlening aan het RIVM. De opdracht aan RIVM wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om werkzaamheden in het kader van Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Stoffen, Safe by Design en Gezonde Leefomgeving.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het kasbudget voor bijdragen aan agentschappen op het gebied van veiligheid bedrijven en transport met € 1,2 miljoen opgehoogd. Dit betreft een herschikking van de budgetten binnen artikel 22 in het kader van de opdrachtverlening aan RWS voor 2021.

Licence