Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid art.19 (bedragen x € 1.000)

19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2022

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Verplichtingen

45.279

543

45.822

17.916

63.738

‒ 4.224

1.481

981

481

          

Uitgaven

46.205

543

46.748

20.657

67.405

‒ 4.223

1.482

982

482

Waarvan juridisch verplicht

96%

   

81%

    
          

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerking

46.205

543

46.748

20.657

67.405

‒ 4.223

1.482

982

482

Opdrachten

5.870

0

5.870

6.445

12.315

‒ 5.723

‒ 18

‒ 18

‒ 18

Waarvan uitvoering HGIS

1.083

0

1.083

930

2.013

0

0

0

0

Waarvan uitvoering niet-HGIS

1.818

0

1.818

3.342

5.160

‒ 23

‒ 18

‒ 18

‒ 18

Waarvan DGMI brede projecten

947

0

947

220

1.167

‒ 1.400

0

0

0

Waarvan DGMI Alg. Opdrachten

2.022

0

2.022

1.858

3.880

‒ 4.300

0

0

0

Waarvan overige opdrachten

0

0

0

95

95

0

0

0

0

Subsidies

251

0

251

0

251

0

0

0

0

Interreg

245

0

245

0

245

0

0

0

0

Overige subsidies

6

0

6

0

6

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

35.615

543

36.158

14.242

50.400

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RIVM

24.104

0

24.104

6.694

30.798

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RIVM (programma)

3.992

0

3.992

3.078

7.070

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RVO

7.264

543

7.807

2.000

9.807

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RVO (programma)

113

0

113

2.214

2.327

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan RWS

142

0

142

256

398

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.469

0

2.469

320

2.789

0

0

0

0

Bijdragen HGIS

2.469

0

2.469

320

2.789

0

0

0

0

Bekostiging

2.000

0

2.000

‒ 350

1.650

1.500

1.500

1.000

500

Bekostiging Global Center on Adaptation

2.000

0

2.000

‒ 350

1.650

1.500

1.500

1.000

500

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 17,9 miljoen opgehoogd. Dit komt met name door de volgende mutaties:

  • Er is € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan het RIVM. De opdrachten aan het RIVM worden verantwoord op artikel 19.

  • Er is € 4,2 miljoen overgeboekt vanuit diverse artikelen naar artikel 19 in het kader van opdrachtverlening aan de RVO. De opdrachten aan de RVO worden verantwoord op artikel 19.

  • Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022.

  • Er heeft een verplichtingenschuif van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden van € 2,0 miljoen ten behoeve van de bekostiging van het Global Centre on Adaptation (GCA) over de periode 2020-2021. Daarnaast hebben er twee verplichtingenschuiven van 2021 naar 2020 op artikel 19 plaatsgevonden ter waarde van € 0,7 miljoen om de bijdrage aan het United Nations Environment Program (UNEP) over 2020 toe te kennen en om de bijdrage aan de Dutch Cycling Embassy vast te kunnen leggen.

  • Het verplichtingenbudget is met € 0,9 miljoen toegenomen ten behoeve van de financiering van de vervolgactiviteiten na de Climate Adaptation Summit (CAS) van januari 2021. Nederland blijft ook na de Climate Adaptation Summit het Water en Infra Action Tracks coördineren en wil hiervoor een Coalition on Adaptation initiëren om met gecommitteerde landen concrete uitvoering van activiteiten te versnellen en best practices op te schalen.

Uitgaven

2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Opdrachten

Per saldo is het opdrachtenbudget met € 6,4 miljoen toegenomen. Dit komt met name door:

  • Het budget wordt opgehoogd met een bedrag van € 5,7 miljoen door een kasschuif van 2022 naar 2021 voor de financiering van het virtuele World Circular Economy Forum (WCEF+). Abusievelijk is de budgettaire verwerking van de benodigde kasschuif tweemaal uitgevoerd en zal deze bij ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd worden door een terugboeking van € 2,9 miljoen naar 2022.

  • Een herschikking van € 0,9 miljoen binnen de HGIS middelen op artikel 19 ten behoeve van de financiering van de Climate Adaptation Summit (CAS). Het gaat hier om de doorwerking van de bij Najaarsnota 2020 uitgevoerde herschikking.

  • Daarnaast is € 0,3 miljoen overgeboekt naar het financieel instrument Bijdrage aan agentschappen ten behoeve van de opdrachtverstrekking aan RWS.

Bijdragen aan agentschappen

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 14,2 miljoen opgehoogd. Er is € 13,9 miljoen overgeheveld vanuit diverse artikelen naar artikel 19 ten behoeve van de opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM. Daarnaast heeft een herschikking binnen artikel 19 plaatsgevonden ten behoeve van opdrachtverlening aan RWS à € 0,3 miljoen (zie opdrachten).

Licence