Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.722

10.716

4.771

‒ 9.972

5.515

      

Uitgaven

10.722

10.716

4.771

‒ 9.972

5.515

      

Inkomensoverdrachten

     

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

722

716

0

0

716

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoering individuele plaatsing & steun

0

0

5.251

‒ 452

4.799

Scholingsexperiment WGA

10.000

10.000

‒ 480

‒ 9.520

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 5,2 miljoen. Hiervan is € 4,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 10,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: uitvoering individuele plaatsing en steun

  • Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 0,5 miljoen). Dit betreft een subsidie ter ondersteuning van de opschaling voor re-integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: scholingsexperiment WGA

  • Op basis van de meest recente begrotingsgegevens wordt de raming neerwaarts bijgesteld (- € 9,5 miljoen). Het Scholingsexperiment WGA is kleinschaliger opgezet.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.746.341

10.697.045

47.877

‒ 37.829

10.707.093

      

Uitgaven

10.746.341

10.697.045

47.877

‒ 37.829

10.707.093

      

Inkomensoverdrachten

     

WAO

3.334.925

3.314.366

83.521

‒ 17.887

3.380.000

IVA

3.505.081

3.416.575

48.351

‒ 1.926

3.463.000

WGA

3.203.380

3.254.206

83.278

‒ 18.483

3.319.001

WAZ

88.220

88.140

1.655

‒ 795

89.000

WGA eigenrisicodragers

355.793

349.672

‒ 5.695

12.024

356.001

WAO nominaal

46.319

50.356

‒ 50.356

0

0

IVA nominaal

49.254

52.227

‒ 52.227

0

0

WGA nominaal

44.308

51.719

‒ 51.719

0

0

WAZ nominaal

1.242

1.325

‒ 1.325

0

0

WGA eigenrisicodragers nominaal

4.985

5.744

‒ 5.744

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

110.911

110.411

352

‒ 10.762

100.001

Scholingsexperiment WGA

0

0

90

0

90

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

1.923

2.304

‒ 2.304

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,1 miljoen. Hiervan is € 47,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 37,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO

  • Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Ook komt het aantal uitkeringen licht lager uit door een iets lagere instroom (herlevingen van oude rechten) en een iets hogere uitstroom. Dit levert een meevaller op (- € 17,9 miljoen).

Inkomensoverdrachten: IVA

  • Aansluiten op de door het UWV gerapporteerde uitkeringslasten levert een kleine meevaller op (- € 1,9 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA

  • De gemiddelde uitkering in de WGA komt lager uit dan eerder verwacht. Het aantal uitkeringen komt iets hoger uit. Per saldo resteert een meevaller. (- € 18,5 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZ

  • Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen licht neerwaarts bijgesteld en komt de gemiddelde uitkering licht hoger uit (- € 0,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers

  • De opwaartse bijstelling komt voor het grootste gedeelte door een hoger aantal uitkeringen dan eerder werd verwacht (€ 12,0 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ

  • Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2021 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget voor 2021 is daarom verlaagd (- € 10,8 miljoen).

Licence