Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 5 Werkloosheid

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen zijn € 43,3 miljoen lager en de uitgaven zijn € 46,5 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd.

Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door minder verplichtingen en uitgaven voor crisisdienstverlening (€ 46 miljoen). De reden hiervan is minder vraag naar de dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams dan vooraf verwacht door de gefaseerde opstart van deze teams gedurende het jaar, vanwege het doorgaan met de steunmaatregelen en de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor is in het afgelopen jaar zeer beperkt gebruik gemaakt van de dienstverleningsbudgetten. Het bestede budget is grotendeels uitgegeven aan de financiering van de personele inzet in de regionale mobiliteitsteams. Het kabinet zag eind 2021 een stijgende lijn van de inzet van crisisdienstverlening.

Hiertegenover staat alleen bij de verplichtingen een overschrijding bij de bijdrage batenlastendiensten door het verstrekken van een meerjarige opdracht voor het uitvoeren van de subsidieregeling praktijkleren (€ 2 miljoen), zie veegbrief (Kamerstukken II 2021-2022 35 925 nr 83).

Licence