Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

259.076

263.849

‒ 32.478

‒ 13.886

217.485

      

Uitgaven

253.321

258.094

‒ 33.103

‒ 14.575

210.416

      

Inkomensoverdrachten

     

IOW

114.418

118.203

6.091

‒ 8.687

115.607

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

107

107

0

0

107

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven

314

164

0

0

164

Subsidies (regelingen)

     

Experimenten 50+

0

16

0

0

16

Overige subsidies algemeen

1.530

1.530

‒ 625

0

905

Coordinatie Crisisdienstverlening

7.275

7.275

0

362

7.637

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Scholing WW

26.000

27.122

157

‒ 6.000

21.279

Crisisdienstverlening

103.677

103.677

‒ 39.601

0

64.076

Bijdrage aan agentschappen

     

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

0

0

875

‒ 250

625

      

Ontvangsten

0

0

1

0

1

      

Ontvangsten

     

Restituties

0

0

1

0

1

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 47,7 miljoen. Hiervan is ‒ € 33,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 14,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 1.000, die heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2021 met € 8,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling komt voornamelijk door een lager volume bij de IOW dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan ZBO's en RWT's/ bijdragen agentschappen

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,4 miljoen).

  • 2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV zijn de verwachte uitgaven voor scholing WW met ‒ € 6,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Er is namelijk in 2021, tijdens het corona tijdperk, minder gebruik gemaakt van het scholingsbudget dan verwacht.

  • 3. Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg wordt een budgettair neutrale kasschuif uitgevoerd voor de bijhorende uitvoeringskosten door het RVO. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2022.

Verplichtingen

Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2022 plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota1

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

6.540.477

5.295.616

‒ 1.282.199

‒ 168.895

3.844.522

      

Uitgaven

6.540.477

5.295.616

‒ 1.282.199

‒ 168.895

3.844.522

      

Inkomensoverdrachten

     

WW

6.449.130

5.206.070

‒ 1.192.653

‒ 168.895

3.844.522

WW nominaal

91.347

89.546

‒ 89.546

0

0

      

Ontvangsten

309.423

259.482

‒ 67.483

‒ 2.000

189.999

      

Ontvangsten

     

Ufo

305.149

255.149

‒ 63.150

‒ 2.000

189.999

Ufo nominaal

4.274

4.333

‒ 4.333

0

0

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1.451,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 1.282,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 168,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie ‒ € 69,5 miljoen. Een bedrag van ‒ € 2,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2022 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de WW-lasten voor 2021 naar beneden bijgesteld (- € 168,9 miljoen). Vooral de WW-uitstroom is hoger uitgevallen dan eerder verwacht. Ook de instroom is iets lager uitgevallen dan eerder verwacht. Daarnaast zijn de faillissementsuitkeringen lager uitgevallen dan eerder verwacht.

Ontvangsten: UFO

  • 1. De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Op basis van uitvoeringsinformatie is de verwachting dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn (- € 2,0 miljoen).

Licence