Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

12.612

0

12.612

‒ 541

12.071

‒ 2.021

‒ 676

‒ 333

‒ 335

          

Uitgaven

12.612

0

12.612

‒ 541

12.071

‒ 2.021

‒ 676

‒ 333

‒ 335

          

Inkomensoverdrachten

         

TAS

4.706

0

4.706

373

5.079

249

249

249

249

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.406

0

3.406

‒ 564

2.842

‒ 570

‒ 575

‒ 582

‒ 584

CSE

4.500

0

4.500

‒ 350

4.150

‒ 1.700

‒ 350

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,5 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2021 100,00%.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

 • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de uitkeringslasten van de TAS iets naar boven bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling wordt veroorzaakt doordat het aantal terugvorderingen is gedaald, doordat het voor de uitvoering steeds lastiger blijkt te zijn om bemiddelingen met werkgevers af te sluiten met financieel resultaat (terugvorderingen). Het terugvorderingspercentage in 2020 is dus lager uitgevallen dan verwacht. Dit werkt meerjarig door in de verwachte uitkeringslasten. Doordat de uitkeringslasten in 2020 iets hoger zijn uitgevallen dan verwacht, vindt er in 2021 een kleine nabetaling plaats aan de SVB. Per saldo leidt dit tot een opwaartse bijstelling van de uitkeringslasten van de TAS in 2021 van € 0,4 miljoen.

Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland

 • 1. De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland is op basis van realisatiegegevens neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,6 miljoen.

Inkomensoverdrachten: CSE regeling (Organo Psycho Syndroom/schildersziekte)

 • 1. De raming voor de regeling voor CSE (Chronic Solvent-induced Encephalopathy) is naar aanleiding van realisatiegegevens 2020 bijgesteld. Er hebben in 2020 meer uitbetalingen plaatsgevonden dan verwacht. Omdat de totale verwachte doelgroep van de regeling over de jaren heen niet wordt aangepast, leidt dit tot minder uitgaven in latere jaren. In 2021 wordt de regeling naar beneden bijgesteld met -/- € 0,4 miljoen.

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

3.378.667

0

3.378.667

38.002

3.416.669

‒ 59.485

‒ 19.438

62.486

119.162

          

Uitgaven

3.378.667

0

3.378.667

38.002

3.416.669

‒ 59.485

‒ 19.438

62.486

119.162

          

Inkomensoverdrachten

         

ZW

1.848.386

0

1.848.386

88.377

1.936.763

‒ 4.210

12.470

33.918

52.823

WAZO

1.310.304

0

1.310.304

‒ 71.163

1.239.141

‒ 68.932

‒ 48.897

‒ 21.074

‒ 5.336

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

173.313

0

173.313

10.218

183.531

9.384

9.947

14.552

16.557

Uitkeringslasten ouderschapsverlof

0

0

0

0

0

‒ 13.808

‒ 22.900

‒ 7.750

1.621

ZW nominaal

25.877

0

25.877

7.273

33.150

11.281

18.378

24.975

30.728

WAZO nominaal

18.361

0

18.361

2.603

20.964

5.661

9.936

14.506

17.784

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

2.426

0

2.426

694

3.120

1.542

2.698

3.875

4.841

Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal

0

0

0

0

0

‒ 403

‒ 1.070

‒ 516

144

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 38,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: ZW

 • 1. Op basis van realisatiecijfers UWV wordt rekening gehouden met een hoger beroep op de ZW in 2021 dan eerder werd verwacht. Dat komt omdat rekening wordt gehouden met een hoger aantal ziektemeldingen i.v.m. het coronavirus. Dit leidt tot een tegenvaller van € 93,8 miljoen in 2021. Meerjarig is sprake van een oplopende tegenvaller door een hoger verwacht aantal ziektemeldingen bij zwangerschappen dan waar eerder rekening mee werd gehouden.

 • 2. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de gemiddelde jaaruitkering in de ZW meerjarig neerwaarts bijgesteld. Dit leidt tot een meevaller van -/- € 2,5 miljoen.

 • 3. Het aantal eigenrisicodragers is toegenomen in de uitzendsector, Hierdoor nemen de publieke uitkeringslasten af met -/- € 1,2 miljoen.

 • 4. Op basis van de CEP is de raming van het aantal WW-gerechtigden neerwaarts bijgesteld t.o.v. de vorige raming van het CPB. Dit leidt naar verwachting tot een lager beroep van zieke werklozen op de ZW vanaf 2022 en verder. Tegelijkertijd is de raming van het aantal flexkrachten dat de ZW instroomt juist wat verhoogd, aangezien CPB minder werklozen verwacht (en dus meer werkenden). Per saldo nemen de uitkeringslasten vanaf 2022 daardoor iets af in de ZW.

Inkomensoverdrachten: WAZO

 • 1. Per saldo is sprake van een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (-/- € 71 miljoen in 2021). Enerzijds is er een relatief beperkt opwaarts effect doordat de (verwachte) gemiddelde uitkering hoger uitkomt. Anderzijds komt het verwachte aantal geboortes op basis van de nieuwe CBS-prognose lager uit. Dit neerwaartse effect is groter, waardoor een meevaller resteert. De CBS-geboorteprognose komt vooral in 2021 lager uit. In latere jaren neemt de neerwaartse bijstelling geleidelijk af.

Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners

 • 1. De raming wordt naar boven bijgesteld (€ 10,2 miljoen in 2021). Dit wordt voornamelijk verklaard door een hogere gemiddelde uitkering (op basis van realisatiecijfers). Verder valt het verwachte aantal kraamverlofuitkeringen lager uit op basis van realisatiecijfers en de nieuwe CBS-geboorteprognose, maar daar staat tegenover dat de gemiddelde uitkeringsduur hoger uitkomt.

Inkomensoverdrachten: Uitkeringslasten ouderschapsverlof

 • 1. De raming van het ouderschapsverlof is vanaf 2022 bijgesteld o.b.v. de nieuwe CBS-geboorteprognose. Er zijn geen andere wijzigingen in de raming, omdat de regeling nog niet inwerking is getreden en er daardoor nog geen realisatiecijfers beschikbaar zijn.

Nominaal

 • 1. Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 10,6 miljoen.

Licence