Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

76.759

101.287

‒ 23.577

‒ 3.204

74.506

      

Uitgaven

75.759

100.287

‒ 23.577

‒ 3.204

73.506

      

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

65.891

88.413

‒ 25.215

‒ 4.142

59.056

Subsidies (regelingen)

     

Diverse subsidies

1.600

500

0

132

632

Noodpakketten

30.100

45.800

0

0

45.800

COHO/ National Recovery Program Bureau

0

0

0

1.055

1.055

Opdrachten

     

Opdrachten landen

214

2.336

‒ 96

‒ 1.250

990

Inkomensoverdrachten

     

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

1.950

0

3

1.953

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

14.700

11.000

‒ 607

‒ 10.393

0

Bijdrage aan medeoverheden

     

Bijdrage aan landen

2.191

22.191

‒ 20.000

6.311

8.502

Onderwijshuisvesting Curaçao

15.000

4.500

‒ 4.500

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Diverse bijdragen

136

136

‒ 12

0

124

      

4.2 Caribisch Nederland

9.868

11.874

1.638

938

14.450

Subsidies (regelingen)

     

Bonaire International Airport

0

3.008

502

‒ 31

3.479

Subsidies Caribisch Nederland

500

500

0

65

565

Opdrachten

     

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

800

1.366

‒ 199

‒ 50

1.117

Opdrachten Caribisch Nederland

591

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

     

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.477

2.477

‒ 328

4

2.153

Bijdrage aan medeoverheden

     

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

5.500

4.523

1.663

950

7.136

      

Ontvangsten

0

0

502

319

821

1

Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2

Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 63,4% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de oprichting van het Caribisch orgaan hervorming en ontwikkeling (COHO) is extra personele capaciteit nodig, onder andere voor het opdrachtgeverschap voor en juridische kennis. Personeelskosten worden verantwoord op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), daarom wordt hier circa € 0,6 mln. naartoe overgeboekt vanaf de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curaçao zijn middelen gereserveerd voor steunverlening aan het bedrijfsleven. Door nieuwe ontwikkelingen komen deze middelen niet meer tot besteding in 2021. Daarom wordt er € 20 mln. doorgeschoven naar 2022.

Onderwijshuisvesting Curaçao

Bij het instemmen met het landspakket Curaçao en de ontwerp consensus Rijkswet COHO heeft Nederland aan Curaçao een bijdrage toegezegd van totaal € 30 mln. ten behoeve van verbetering van de onderwijshuisvesting. Van het bedrag dat in 2021 uitgegeven zou worden komt € 4,5 mln. niet meer tot besteding in dit jaar. Daarom wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2024.

4.2 Caribisch Nederland

Subsidies

Bonaire International Airport

Het kabinet heeft besloten tot reële compensatie voor extra uitgaven en inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de openbare lichamen. De inkomstenderving bij Bonaire International Airport (BIA) is naar schatting € 3,5 mln. Hierbij wordt een deel van het bedrag dat in 2020 als coronasubsidie is verstrekt aan BIA (€ 0,5 mln.) in mindering gebracht, welke naar verwachting te veel is verstrekt. Deze terugvordering wordt weer toegevoegd aan het budget voor de subsidie van 2021.

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

De wisselkoersmeevaller op met name de toeslagen pensioenen wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7.

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft veel bijdragen in de vorm van bijzondere uitkeringen. Echter, deze zijn veelal financieel van aard en gaan niet gepaard met de overdracht van kennis- en kunde die tevens noodzakelijk zijn. Dit geldt zowel op inhoudelijk niveau als op het niveau van goed project- en programmamanagement. Hiervoor wordt extra capaciteit ingezet. Bij het Openbaar Lichaam Saba (OLS) is het dringend nodig om de organisatie gezonder te maken met nieuw talent, zodat de organisatie beter is toegerust voor de grote opgaven waarvoor ze staan. Het OLS is al geruime tijd bezig om de organisatie verder te ontwikkelen. Dat gebeurt mede dankzij de samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van goed bestuur. De nieuwe stap die ze willen zetten is het vervroegd afscheid nemen van mensen die niet meer goed kunnen meekomen met de aangepaste eisen die gesteld worden aan medewerkers. Met extra middelen kan het OLS de medewerkers een vertrekregeling op vrijwillige basis aanbieden. De middelen worden door zowel het Ministerie van BZK als het Ministerie van Financiën beschikbaar gesteld, waarbij beide partijen de helft voor hun rekening nemen. Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Financiën.

Ontvangsten

Het kabinet heeft besloten tot reële compensatie voor extra uitgaven en inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de openbare lichamen. De inkomstenderving bij Bonaire International Airport (BIA) is naar schatting € 3,5 mln. Hierbij wordt een deel van het bedrag dat in 2020 als coronasubsidie is verstrekt aan BIA (€ 0,5 mln.) in mindering gebracht, welke naar verwachting te veel is verstrekt. Deze terugvordering wordt weer toegevoegd aan het budget voor de subsidie van 2021.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

COHO/ National Recovery Program Bureau

Er wordt circa € 1 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument, om een subsidie aan het National Recovery Program Bureau ten behoeve van het COHO op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Opdrachten landen

Er wordt circa € 1,2 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden, om uitgaven aan de Landen op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Om de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 3,6 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk. De middelen gaan van dit instrument naar begrotingsartikel 6.

Er wordt circa € 3 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel om uitgaven aan de Landen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Voor personele kosten voor het COHO wordt € 2,1 mln. overgeboekt. De middelen gaan van dit instrument naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Er wordt circa € 1 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel om een subsidie aan het National Recovery Program Bureau ten behoeve van het COHO op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van dit instrument naar subsidies.

Eind 2020 zijn tussen Nederland en de Caribische Landen van het Koninkrijk afspraken gemaakt over liquiditeit en andere steun in ruil voor brede hervormingen die zijn vervat in de zogenaamde Landspakketten. Inhoudelijke ondersteuning van hervormingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van arbeid en sociale zaken betekent een nieuwe taak voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In september 2021 is een convenant afgesloten tussen de Ministeries van BZK en SZW waarin afspraken zijn gemaakt over de ondersteunende rol van het Ministerie van SZW voor de periode maart 2021 tot maart 2022. Zoals in dit convenant is afgesproken wordt circa € 0,3 mln. overgemaakt vanaf dit instrument naar de begroting van het Ministerie van SZW (XV) voor deze taak.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

Er wordt circa € 4,2 mln. aan COHO middelen gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel om uitgaven voor projecten in de Landen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van opdrachten en bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument.

Sint Maarten heeft onvoorwaardelijk ingestemd met de voorwaarden die aan de derde tranche liquiditeitssteun zijn gesteld. Daarom is een bedrag van maximaal € 15 mln. via het COHO beschikbaar gesteld voor het versterken van de financiële kolom (landspakket A.1) en de modernisering van de Belastingdienst (landspakket C.4). Voor 2021 bedraagt de bijdrage € 2,1 mln. De betreffende middelen worden onttrokken aan het trustfonds Wederopbouw. Deze middelen komen beschikbaar door geen invulling meer te geven aan de Development Policy Operation (DPO) en het Road Connectivity project. Dit besluit is tevens gecommuniceerd aan de Kamer (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 203)

4.2 Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Om bijdragen aan Caribisch Nederland op het juiste instrument te verantwoorden wordt € 0,6 mln. gerealloceerd. De middelen komen van begrotingsartikel 7 en gaan naar dit instrument.

Dit betreft diverse kleinere ontvangsten van circa € 0,3 mln. die gedurende het jaar worden gedesaldeerd en ingezet voor bestuurlijke ontwikkeling op Caribisch Nederland.

Ontvangsten

Dit betreft diverse kleinere ontvangsten die gedurende het jaar zijn gedesaldeerd en ingezet voor bestuurlijke ontwikkeling op Caribisch Nederland.

Licence