Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

34.264

101.074

3.901

‒ 31.411

73.564

      

Uitgaven

34.264

101.074

3.901

‒ 31.411

73.564

      

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

   

Subsidies (regelingen)

     

Diverse subsidies

638

638

0

0

638

Overlegstelsel

2.751

1.998

0

0

1.998

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

455

50

0

505

Kwaliteit Management Rijksdienst

25

25

1

0

26

Opdrachten

     

Bedrijfsvoeringsbeleid

5.426

6.684

248

‒ 1.113

5.819

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.773

2.773

54

133

2.960

Werkgeversbeleid

1.864

1.844

194

‒ 10

2.028

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

0

615

2.416

0

3.031

Informatiehuishouding

0

52.890

‒ 160

‒ 30.942

21.788

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

4.619

0

‒ 288

4.331

POK - Staat van de Uitvoering

0

2.400

0

‒ 2.400

0

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

1.400

0

‒ 100

1.300

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

55

0

0

55

POK - Ondersteuning van melders van misstanden

0

133

0

0

133

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

1.018

25

‒ 21

1.022

Werkgeversbeleid

1.700

1.700

0

0

1.700

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

20

20

POK - Staat van de Uitvoering

0

0

0

2.400

2.400

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

0

0

POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

0

134

0

0

134

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

   

Werkgeversbeleid

0

37

0

0

37

Bijdrage aan agentschappen

     

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

8.376

8.376

0

234

8.610

Werkgeversbeleid

2.097

3.144

236

0

3.380

Bedrijfsvoeringsbeleid

275

1.397

1.331

401

3.129

I-Functie Rijk

0

46

0

0

46

POK - Ambtelijk Vakmanschap

0

0

0

200

200

POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie

0

0

0

100

100

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

   

Bedrijfsvoeringsbeleid

225

784

‒ 194

‒ 25

565

      

7.2 Pensioenen en uitkeringen

   

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

7.909

7.909

‒ 300

0

7.609

      

Ontvangsten

64

64

248

654

966

1

Inclusief de nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 VII, nr. 4).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 60,4% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Uitgaven

Transitie DigiInkoop

Dit betreft bijdragen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Ministerie van Defensie voor het programma Transitie DigiInkoop. Middels dit programma wordt een rijksbrede architectuur van departementale inkoopsystemen en een centraal leveranciersportaal gerealiseerd.

Coalition of the willing

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van JenV in kader van Coalition of the willing en de Nationale Cryptostrategie.

Programma Nationale Cryptostrategie

Om de uitgaven voor het Programma Nationale Cryptostrategie op het juiste artikel te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd van begrotingsartikel 7 naar begrotingsartikel 2. Het programma wordt door de AIVD uitgevoerd.

Versnellingsmaatregelen Cyber

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering van het Rijk te waarborgen is investeren in informatiebeveiliging randvoorwaardelijk. Om de uitgaven voor het project Versnellingsmaatregelen Cyber op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7.

Project vernieuwing Rijksportaal

De leden van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) hebben ingestemd met het vernieuwen van het Rijksportaal. Dit betreft de bijdragen van het Ministerie van JenV, het Ministerie van EZK en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten behoeve van project Vernieuwing Rijksportaal.

HRM in het Inkoopdomein

Dit betreft bijdragen van verschillende ministeries ten behoeve van programma HRM Inkoop. Middels dit programma wordt een doorontwikkeling gerealiseerd van HRM in het inkoopdomein.

Hybride Werken

Om de (eerste) uitgaven voor het project Hybride Werken op het juiste instrument te verantwoorden, worden deze middelen gerealloceerd vanuit begrotingsartikel 11 naar begrotingsartikel 7.

Ontvangsten

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) ontvangt een bijdrage voor de werkzaamheden rondom de pilot vitaliteit en de training in overgang, beiden onderdeel van de dienstverleningsafspraak Bedrijfszorg. De bijdrage wordt gedekt uit een afrekening met UBR over 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Bedrijfsvoeringsbeleid

Er wordt € 1 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de uitrol van sensoren bij organisaties die eerder geprioriteerd zijn, de kosten voor het plaatsen en het beheer door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvang (POK), zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. In de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) van 7 september 2021 is een akkoord gegeven op de financiële paragraaf van het generiek actieplan 'Open op Orde'. In de financiële paragraaf is opgenomen dat er een tweede tranche middelen wordt uitgekeerd voor de uitvoering van de actieplannen om invulling te geven aan de Rijksbrede geprioriteerde maatregelen. Om de informatiehuishouding op orde te brengen zijn budgetten overgeboekt naar de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (I&W, € 4,2 mln.), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS, circa € 2,0 mln.), Economische Zaken en Klimaat (EZK, € 3,6 mln.), Financiën (€ 2,7 mln.), JenV (circa € 7,8 mln.), Defensie (circa € 2,7 mln.) en Buitenlandse Zaken (BZ, circa € 0,9 mln.) en de Kanselarij de Nederlandse Orde (KNO) (€ 0,2 mln.). De toegekende budgetten worden ingezet om een start te maken met de uitvoering van de Rijkbreed geprioriteerde maatregelen.

Ook is aangegeven in de financiële paragraaf van het generiek actieplan «Open op Orde» dat er middelen worden gealloceerd naar Doc-Direkt voor de uitbreiding van de resourcepool adviseurs informatiebeheer (€ 2,5 mln.) en voor de versnelling van het Meerjarenplan Doc-Direkt (circa. € 0,3 mln.). Ook wordt een budget van € 1,7 mln. gerealloceerd naar artikel 11 Centraal Apparaat voor het programma BZK transparant.

Tot slot worden middelen ontvangen op artikel 11 Centraal Apparaat die bestemd waren als startbudgetten (€ 0,4 mln.) om de informatiehuishouding op orde te brengen, maar niet volledig worden besteed.

POK staat van de uitvoering

Om de uitgaven voor het POK-plan Staat van de Uitvoering op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd. De werkzaamheden zullen verricht gaan worden door ICTU, waardoor de middelen gerealloceerd worden naar instrument Bijdrage ZBO's/RWT's.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

POK staat van de uitvoering

Om de uitgaven voor het POK plan «Staat van de Uitvoering» op het juiste instrument te kunnen verantwoorden, worden middelen van € 2,4 mln. gerealloceerd van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's. De werkzaamheden zullen verricht worden door ICTU.

Licence