Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 4,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan, € 10,2 miljoen minder uitgegeven en € 46 duizend minder ontvangen dan begroot.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van per saldo € 4,6 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan ten opzichte van de Najaarsnota 2021. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de verplichtingenbudgetten voor diverse projecten. Voor € 2,9 miljoen wordt dit veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

Voor € 0,9 miljoen wordt dit veroorzaakt door een lagere realisatie als gevolg van COVID-19 maatregelen. Voor € 0,7 miljoen wordt dit veroorzaakt doordat minder uitbestedingen hebben plaatsgevonden. Meer tijd was nodig voor het opzetten en het op de markt uitzetten van opdrachten dan voorzien. Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 0,1 miljoen.

Uitgaven

1. Algemeen Waterbeleid

Opdrachten

Uitgavenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • Een lagere uitgave van € 1,5 miljoen wordt veroorzaakt door projecten die door COVID-19 zijn vertraagd. Dit zijn o.a. de HGIS projecten Water as Leverage en Valuing Water. Uitbetaling hiervan is doorgeschoven naar 2022.

Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil van € 0,5 miljoen.

Subsidies

Uitgavenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • Een onderschrijding van het subsidiebudget van per saldo € 6,2 miljoen. Het programma Partners voor Water loopt ten einde. Het gehele budget is verplicht, echter zijn deze activiteiten door COVID-19 vertraagd. De inzet in de deltalanden evenals subsidies zijn achtergebleven door reisbeperkingen. In 2022 wordt het programma verlengd met 1 jaar om tot afronding te komen. .

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de uitgaven van in totaal € 2 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence