Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

20.187

35.713

10.115

‒ 1.772

44.056

      

Uitgaven

21.087

43.390

5.771

‒ 11.546

37.615

waarvan juridisch verplicht

 

40%

  

100%

      

1. Scheepvaart en Havens

21.087

43.390

5.771

‒ 11.546

37.615

Opdrachten

6.070

18.405

1.736

‒ 3.564

16.577

Caribisch Nederland

100

100

0

‒ 34

66

Opdrachten Zeehavens

2.026

5.990

78

‒ 2.983

3.085

Opdrachten Topsector Logistiek

425

7.537

2.082

0

9.619

Overige Opdrachten

3.519

4.778

‒ 424

‒ 547

3.807

Subsidies

12.000

21.580

4.000

‒ 8.017

17.563

Verduurzaming binnenvaart

12.000

17.500

4.000

‒ 10.600

10.900

Stimulering elektrisch varen

0

4.000

0

0

4.000

Overige Subsidies

0

80

0

2.583

2.663

Bijdragen aan agentschappen

1.454

1.825

34

0

1.859

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.454

1.358

34

0

1.392

Overige bijdragen aan agentschappen

0

467

0

0

467

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

34

34

Waarvan bijdrage Caribisch Nederland

0

0

0

34

34

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.563

1.580

1

1

1.582

Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)

1.064

1.081

0

0

1.081

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

499

499

1

1

501

      

Ontvangsten

0

967

0

‒ 292

675

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 8,3 miljoen. Hiervan is € 10,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 1,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 1,8 miljoen is het gevolg van een overboeking naar EZK voor bijdragen aan vervoerkamer ACM en MARIN (€ 0,4 miljoen), een overboeking naar ILT voor KIWA-tarieven (€ 0,2 miljoen), een overboeking naar artikel 98 (€ 0,4 miljoen), een verplichtingenschuif van 2021 naar latere jaren (€ 0,5 miljoen) en enkele verplichtingencorrecties (€ 0,3 miljoen).

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 5,8 miljoen. Hiervan is € 5,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 11,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 3,6 miljoen is met name het gevolg van overboekingen naar het instrument subsidies voor de tijdelijke subsidieregeling stimulering Modal Shift van weg naar water (€ 1,9 miljoen), een innovatiesubsidie walstroom uit te voeren door het Havenbedrijf Rotterdam (€ 0,5 miljoen) en een subsidie aan de Nederlandse Zeevarenden Centrale voor zeemanshuizen (€ 0,2 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats. Er wordt € 0,4 miljoen overgebroekt naar EZK bijdragen aan vervoerkamer ACM en MARIN. Verder vindt er een overboeking plaats naar ILT voor KIWA-tarieven (€ 0,2 miljoen). Ten slotte wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar artikel 98 uit de opdrachtenbudgetten voor zeehavens en zeevaart.

Subsidies

De verlaging van het subsidiebudget met € 8 miljoen is met name het gevolg van lagere realisatie van de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 op het deel SCR katalysatoren (stikstof) at € 10,6 miljoen. Er was minder vraag naar deze subsidie dan voorzien. De opzet van de regeling zal worden bezien. Ten slotte zorgen de overige subsidies (€ 2,6 miljoen) voor een ophoging van het budget.

Licence