Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid art.18 (bedragen x € 1.000)

18 Scheepvaart en Havens

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

20.187

0

20.187

15.526

35.713

3.795

955

‒ 885

17

          

Uitgaven

21.087

0

21.087

22.303

43.390

10.515

7.515

‒ 885

17

Waarvan juridisch verplicht

92%

   

40%

    
          

1 Scheepvaart en havens

21.087

0

21.087

22.303

43.390

10.515

7.515

‒ 885

17

Opdrachten

6.070

0

6.070

12.335

18.405

4.418

6.418

‒ 982

‒ 80

Caribisch Nederland

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Topsector logistiek

425

0

425

7.112

7.537

6.400

6.400

0

0

Overige Opdrachten

5.545

0

5.545

5.223

10.768

‒ 1.982

18

‒ 982

‒ 80

Subsidies

12.000

0

12.000

9.580

21.580

6.080

1.080

80

80

Verduurzaming binnenvaart

12.000

0

12.000

5.500

17.500

6.000

1.000

0

0

Stimulering elektrisch varen

0

0

0

4.000

4.000

0

0

0

0

Overige subsidies

0

0

0

80

80

80

80

80

80

Bijdrage aan agentschappen

1.454

 

1.454

371

1.825

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.454

0

1.454

‒ 96

1.358

0

0

0

0

Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

0

467

467

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

 

0

0

0

0

0

Waarvan bijdrage Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan overige bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.563

0

1.563

17

1.580

17

17

17

17

Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)

1.064

0

1.064

17

1.081

17

17

17

17

Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

499

0

499

0

499

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

967

967

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 15,5 miljoen is met name het gevolg van vier overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 0,7 miljoen), voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen) en voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) budget meegenomen van 2020 naar 2021.

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 12,3 miljoen is met name het gevolg van drie overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds voor stimulering modal shift van weg naar water (€ 4,0 miljoen), voor opdrachten Topsector Logistiek (€ 7,1 miljoen) en voor uitvoering van de Digitale Transport strategie (€ 0,9 miljoen). Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (€ 0,3 miljoen).

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 9,6 miljoen is het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,9 miljoen), een overboeking van het instrument opdrachten voor de subsidieregeling duurzame binnenvaartmotoren (€ 1,0 miljoen) en een overboeking van het instrument opdrachten voor een bedrag van € 0,4 miljoen aan incidentele subsidieverplichtingen voor de periode 2021 t/m 2025. Dit bedrag heeft betrekking op de verlening van een subsidie voor de voortzetting van de Basisvisierecreatietoervaartnet (BRTN) aan Stichting Waterrecreatie Nederland. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht. Daarnaast is door vertraging van de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 4,0 miljoen) buiten de eindejaarsmarge om meegenomen naar 2021. Overige kleinere mutaties verklaren het resterende verschil (-€ 0,7 miljoen).

Licence