Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

24.515

152.022

52.445

‒ 2.679

201.788

      

Uitgaven

28.081

29.162

2.559

‒ 3.568

28.153

waarvan juridisch verplicht

 

61%

  

81%

      

1. Luchtvaart

28.081

29.162

2.559

‒ 3.568

28.153

Opdrachten

10.602

13.465

1.835

‒ 4.561

10.739

Opdrachten GIS

1.178

846

22

‒ 314

554

Opdrachten Caribisch Nederland

457

1.190

1

31

1.222

Overige opdrachten

8.967

11.429

1.812

‒ 4.278

8.963

Subsidies

6.723

5.639

25

‒ 49

5.615

Subsidies Klimaatbeleid

3.300

2.300

12

‒ 12

2.300

Subsidie tarieven Bonaire

425

425

2

‒ 1

426

Subsidie omploegen graan

1.835

1.635

5

‒ 55

1.585

Overige Subsidies

1.163

1.279

6

19

1.304

Bijdragen aan agentschappen

6.477

5.711

684

48

6.443

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

14

14

0

0

14

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

460

385

110

23

518

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS tbv Caribisch Nederland

6.003

5.263

574

‒ 31

5.806

Overige bijdragen aan agentschappen

0

49

0

56

105

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.479

1.479

0

‒ 25

1.454

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.311

1.311

0

‒ 25

1.286

Waarvan overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

168

168

0

0

168

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100

168

15

1.270

1.453

Leningen

2.700

2.700

0

‒ 251

2.449

      

Ontvangsten

1.280

1.857

442

‒ 20

2.279

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen art. 17 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

24.515

152.022

52.445

‒ 2.679

201.788

waarvan garantieverplichtingen

0

127.900

49.800

0

177.700

waarvan overige verplichtingen

24.515

24.122

2.645

‒ 2.679

24.088

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,8 miljoen. Hiervan is € 52,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 2,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,7 miljoen is met name het gevolg van verlaging van het opdrachtenbudget: een meevaller op het programma geluidsisolatie Schiphol (€ 0,3 miljoen), een bijdrage aan EZK t.b.v. de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (€ 0,4 miljoen), overboekingen naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal t.b.v. RIVM-opdrachten (€ 0,6 miljoen) en artikel 98 t.b.v. detachering en inhuur (€ 0,3 miljoen), en een verplichtingenschuif naar Bijdragen aan ZBO's/RWT's t.b.v. een bijdrage aan de RDW van circa € 0,9 miljoen. Ten slotte vindt een verplichtingenverlaging plaats voor subsidie duurzame brandstoffen die niet meer in 2021 wordt aangegaan (€ 0,6 miljoen), omdat de subsidie door de Europese Commissie getoetst moet worden op staatssteun.

Uitgaven

1. Luchtvaart

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 1 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Opdrachten

Per saldo valt het opdrachtenbudget lager uit met circa € 4,6 miljoen. Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de toezicht kosten op de luchtvaartsector door de Autoriteit Consument en Markt. Er zijn ook diverse overboekingen binnen artikel 17 van ongeveer € 0,9 miljoen (grotendeels naar Bijdragen aan ZBO's/RWT's voor realisatie van fase II van de registraties voor de onbemande luchtvaart door RDW). Daarnaast vinden er een aantal overboekingen plaats naar andere artikelen van de IenW-begroting ter waarde van € 1,4 miljoen. De grootste betreft overboekingen naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal voor werkzaamheden ten behoeve van de programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid (PAMV) (€ 0,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele overboekingen plaats naar artikel 98 (apparaat) ter waarde van € 0,6 miljoen. Ten slotte zijn er diverse overschotten op het opdrachtenbudget ter waarde van € 1,5 miljoen. Deze zijn voornamelijk het gevolg van het aangaan van verplichtingen in latere jaren (ca. € 1,1 miljoen). Daarnaast zijn er meevallers op het GIS-budget (€ 0,3 miljoen) en minder verwachte betalingen nadeelcompensatie Lelystad (€ 0,1 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Er zijn middelen overgeboekt van Opdrachten naar Bijdragen aan ZBO's/RWT's. Het betreft in totaal € 0,9 miljoen voor realisatie van fase II van de registraties voor de onbemande luchtvaart door RDW. RDW is aangewezen autoriteit op basis van de EU uitvoeringsverordening 2019/947 en levert de diensten voor registratie van exploitanten, de afgifte van vliegbewijzen in de open categorie en is verantwoordelijk voor de (inter)nationale gegevensverstrekking. Daarnaast zijn middelen toegevoegd voor een bijdrage aan LVNL voor het programma open overheid (€ 0,3 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,4 miljoen. Dit is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.

Licence