Base description which applies to whole site

3.10 Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico's (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)1

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

 

Mutatie Miljoenennota1

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

69.937

68.099

‒ 4.566

883

64.416

      

Uitgaven

63.167

61.557

‒ 2.632

‒ 3.789

55.136

waarvan juridisch verplicht

 

41%

  

95%

      

1 Veiligheid chemische stoffen

8.250

7.836

‒ 426

‒ 364

7.046

Opdrachten

4.389

4.020

527

‒ 292

4.255

Subsidies

215

215

‒ 14

‒ 72

129

Bijdragen aan agentschappen

2.646

2.601

61

0

2.662

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.418

2.281

56

0

2.337

Waarvan overige bijdragen

228

320

5

0

325

Bijdragen aan ZBO en RWT

1.000

1.000

‒ 1.000

0

0

      

2 Veiligheid biotechnologie

2.778

2.428

0

0

2.428

Opdrachten

2.778

792

0

0

792

Bijdragen aan agentschappen

0

1.636

0

0

1.636

      

3 Veiligheid bedrijven en transport

52.139

51.293

‒ 2.206

‒ 3.425

45.662

Opdrachten

17.635

12.319

‒ 3.484

‒ 692

8.143

Waarvan opdrachten programma omgevingsveiligheid

12.382

8.795

‒ 3.772

‒ 943

4.080

Waarvan overige opdrachten

5.253

3.524

288

251

4.063

Subsidies

29.821

31.524

660

‒ 3.600

28.584

Waarvan subsidie inrichting & transport

2.297

4.250

660

‒ 300

4.610

Waarvan subsidie vuurwerk

26.957

26.957

0

‒ 3.300

23.657

Waarvan overige subsidies

567

317

0

0

317

Bijdragen aan agentschappen

1.573

2.740

577

744

4.061

Waarvan bijdrage aan het agentschap RWS

1.573

2.740

577

744

4.061

Bijdragen aan medeoverheden

0

700

0

‒ 165

535

Inkomensoverdrachten

3.110

4.010

41

288

4.339

Waarvan inkomensoverdrachten mesothelioom

3.110

4.010

41

288

4.339

      

Ontvangsten

250

250

0

0

250

1

(incl. ISB, NvW en amendementen)

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 4,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2021 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 6,4 miljoen verlaagd. Hiervan is ‒ € 2,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 3,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3 Veiligheid bedrijven en transport

Subsidies

De per saldo verlaging van het subsidiebudget van € 3,6 miljoen is met name het gevolg van een vertraging die is opgetreden bij de subsidieregelingen voor vuurwerk. Ongeveer € 3,3 miljoen van de regeling voor 2021 schuift op kasbasis door naar volgend jaar. Deze middelen zijn bij nota van wijziging (Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 XII, nr. 14) reeds toegevoegd aan de begroting 2022. Daarnaast betreft het een budgetoverheveling ter waarde van € 0,3 miljoen van Subsidies Inrichtingen en Transport naar een bijdrage aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor het kunnen aangaan van opdrachten voor de uitvoering van het stoffenbeleid.

Licence