Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Op dit artikel is in 2021 circa € 17,5 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,2 mln. hoger uitgevallen. Aan ontvangsten is circa € 1,1 mln. meer gerealiseerd dan geraamd.

Toelichting

De voornaamste oorzaak van de overschrijding op het verplichtingenbudget, dat een saldo is van meerdere posten, is dat de Tweede Kamer over het begrotingsjaar 2021 een technische bijstelling heeft gedaan op de verplichtingen. De verplichtingen van meerjarige contracten, waarvan de omvang vooraf vast staat, worden nu volledig vastgelegd in het jaar waarin de contract wordt aangegaan. Deze technische bijstelling heeft plaatsgevonden nadat de tweede suppletoire begroting is ingediend. De realisatie van de verplichtingen valt hierdoor hoger uit dan in de tweede suppletoire begroting was opgenomen. Deze bijstelling is in overleg met de ADR tot stand gekomen na de veegbrief.

Zoals gemeld in de veegbrief wordt daarnaast zowel het verplichtingen- als het uitgavenbudget (onderdeel van het totale saldo) met circa € 3,5 mln. overschreden ten opzichte van de stand tweede suppletoire begroting 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 35925 VII, nr. 101). De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra kosten die de Tweede Kamer heeft gemaakt voor de verhuizing naar het adres Bezuidenhoutseweg 67 (B67) te Den Haag. Verder heeft de Tweede Kamer een factuur van € 0,5 mln. betaald die is ontvangen van het Ministerie van Algemene Zaken voor de kosten van de formatie tot 1 november 2021. Daarnaast heeft de formatie tot meeruitgaven van € 0,2 mln. geleid.

Daarnaast zijn er circa € 1,8 mln minder aan verplichtingen en uitgaven gerealiseerd dan begroot voor onderzoeken. Dit wordt verklaard door de geringe activiteiten van de Kamercommissies vanwege de verkiezingen.

Verder is er sprake van een onderschrijding op het uitgavenbudget voor drukwerk van circa € 0,7 mln. Dit komt doordat zowel de tarieven van de SDU als het aantal geproduceerde pagina's lager zijn uitgevallen dan geraamd.

Tevens is het budget voor parlementaire enquêtes niet volledig tot besteding gekomen. Een deel van de uitgaven dat gepland was in 2021 is verschoven naar 2022. Dit betreft onder andere uitgaven voor personele inzet.

De totale ontvangsten zijn € 1,1 mln. hoger uitgevallen dan de stand van de begroting bij de tweede suppletoire begroting. Dit wordt grotendeels verklaard doordat een aantal fracties te kennen heeft gegeven dat hun egalisatiereserve het maximum in 2020 heeft bereikt.

Licence