Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

134.202

0

134.202

10.340

144.542

5.908

4.410

3.840

3.840

          

Uitgaven

134.202

0

134.202

10.340

144.542

5.908

4.410

3.840

3.840

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Tweede Kamer

87.734

0

87.734

8.320

96.054

3.838

3.840

3.840

3.840

Onderzoeksbudget

2.383

0

2.383

0

2.383

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Drukwerk

1.892

0

1.892

0

1.892

0

0

0

0

Fractiekosten

39.660

0

39.660

0

39.660

0

0

0

0

Uitzending leden

456

0

456

0

456

0

0

0

0

Parlementaire enquêtes

0

0

0

2.020

2.020

2.070

570

0

0

Bijdrage ProDemos

2.077

0

2.077

0

2.077

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.639

0

3.639

0

3.639

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

De maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben geleid tot vertraging in de vervangingsinvesteringen ten behoeve van de instandhouding van het Binnenhof. Hierdoor is de planning van de uitvoering van de werkzaamheden gekoppeld aan het uitstel van de renovatie verschoven. De benodigde middelen zijn daarom bij tweede suppletoire begroting 2020 afgeboekt en worden nu toegevoegd aan het budget voor 2021 (€ 2 mln.).

Daarnaast heeft het project van de tijdelijke huisvesting een vertraging opgelopen, waardoor de laatste betalingen bij het project AV voor de tijdelijke huisvesting naar achteren is geschoven. De laatste betalingen vinden plaats bij ingebruikname nadat men het pand in kan trekken. De benodigde middelen zijn daarom bij tweede suppletoire begroting 2020 afgeboekt en worden nu toegevoegd aan het budget voor 2021 (€ 2,5 mln.).

Verder worden er generale middelen toegevoegd aan de begroting voor de bedrijfsvoeringskosten van de Tweede Kamer (structureel € 3,8 mln.). Het gaat onder andere om kosten voor AV licenties, structureel inrichten van een Kamercommissie en een uitbreiding van de Debat Direct faciliteiten.

Materiële uitgaven

Parlementaire enquêtes

De Tweede Kamer start in 2021 met de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Voor de parlementaire enquête worden generale middelen toegevoegd aan de begroting.

Licence