Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) van de grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor 2021 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

131.664

138.290

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

        

Uitgaven

125.725

138.290

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

        

Institutionele inrichting

93.037

97.388

90.117

81.868

82.026

82.033

81.234

Apparaat Tweede Kamer

92.493

95.005

87.734

79.485

79.643

79.650

78.851

Onderzoeksbudget

544

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

Materiële uitgaven

32.688

40.902

44.085

41.924

41.407

40.861

43.959

Drukwerk

1.042

1.892

1.892

1.892

1.892

1.892

1.892

Fractiekosten

29.292

36.389

39.660

37.498

36.981

36.435

39.533

Uitzending leden

322

456

456

456

456

456

456

Parlementaire enquêtes

11

88

0

0

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.021

2.077

2.077

2.078

2.078

2.078

2.078

        

Ontvangsten

4.151

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 6 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2019

Verleende garanties 2020

Vervallen garanties 2020

Uitstaande garanties 2020

Garantie plafond 2021

Geraamd te verlenen 2021

Geraamd te vervallen 2021

Uitstaande garanties 2021

Garantie plafond 2021

Totaal plafond

Artikel 3.4

Fractiekosten

8.391

0

200

8.191

0

0

0

8.391

0

8.912

            
 

Totaal

8.391

0

200

8.191

0

0

0

8.391

0

8.912

Toelichting

Op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 krijgen de fracties een voorschot van 100% voor fractiekosten. De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Sinds 1 januari 2014 kunnen er geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om bijvoorbeeld parlementaire onderzoeken uit te voeren. Naar aanleiding van het rapport Kennis is macht van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie (KVKO) wordt onderzoeksbudget verdeeld over 13 vaste commissies en een algemene commissie (Kamerstukken II 2016/17, 34686 nr. 5).

Drukwerk

Op dit onderdeel staan de uitgaven gepland voor de publicatie van officiële documenten.

Fractiekosten

Het bedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van de fracties is in 2021 en 2025 hoger. De reden voor deze verhogingen zijn de geplande Tweede Kamerverkiezingen. Bij zetelverlies ontvangen de fracties nog een jaar lang een bijdrage gebaseerd op het oude zetelaantal.

Uitzending leden

Op dit onderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies voor werkbezoeken aan het buitenland.

Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. Op dit moment kan niet worden aangegeven of er in 2021 sprake zal zijn van (een) parlementaire enquête(s).

Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen.

Licence