Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Op dit artikel is in 2021 circa € 0,9 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 0,3 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding op het gehele artikel is een saldo van meerdere posten. Onderdeel hiervan is een onderschrijding van circa € 1,1 mln. op het verplichtingen- en uitgavenbudget ten aanzien van Personele Uitgaven wordt veroorzaakt door het aantal wachtgeldgerechtigden dat in 2021 lager was dan begroot.

Daarnaast is er een overschrijding van circa € 0,8 mln. op het uitgavenbudget voor Schadeloosstelling. Dit hangt samen met de betaalde eindheffing voor de werkkostenregeling over het jaar 2020. Deze is begin 2021 betaald.

Licence