Base description which applies to whole site

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

1.026.745

0

1.026.745

‒ 56.503

970.242

‒ 82.934

‒ 82.598

‒ 82.503

‒ 87.496

           
 

Apparaatsuitgaven

557.302

0

557.302

49.054

606.356

27.355

27.040

27.430

27.513

33.1

33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

         
 

Personele uitgaven

465.287

0

465.287

34.155

499.442

19.700

19.458

19.690

19.773

 

waarvan eigen personeel

424.006

0

424.006

22.917

446.923

19.080

18.835

19.067

19.150

 

waarvan externe inhuur

39.813

0

39.813

11.213

51.026

596

598

598

598

 

waarvan overig personeel

1.468

0

1.468

25

1.493

24

25

25

25

 

Materiele uitgaven

92.015

0

92.015

14.899

106.914

7.655

7.582

7.740

7.740

 

waarvan ict

8.955

0

8.955

5.236

14.191

473

314

314

314

 

waarvan sso's

34.265

0

34.265

5.129

39.394

3.904

3.405

3.406

3.406

 

waarvan overig materieel

48.795

0

48.795

4.534

53.329

3.278

3.863

4.020

4.020

           
 

Programma-uitgaven

469.443

0

469.443

‒ 101.557

367.886

‒ 106.289

‒ 109.638

‒ 109.933

‒ 115.009

 

Waarvan juridisch verplicht

    

99%

    

33.2

33.2 Bestuur, informatie en technologie

         
 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.742

0

7.742

174

7.916

174

174

174

174

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.069

0

1.069

424

1.493

123

123

23

23

 

Subsidies

         
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.733

0

3.733

69

3.802

61

61

61

61

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

404

0

404

8

412

0

0

0

0

 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

170

0

170

3

173

0

0

0

0

 

Overige Subsidies

1.150

0

1.150

172

1.322

97

97

22

22

 

Opdrachten

         
 

Overige Opdrachten

136

0

136

3

139

2

2

2

2

           

33.3

33.3 Opsporing en vervolging

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

NFI

73.667

0

73.667

1.725

75.392

1.710

1.739

1.755

1.755

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

4.852

0

4.852

2.742

7.594

609

209

109

109

 

FIU.Nederland

6.627

0

6.627

149

6.776

149

149

149

149

 

Aanpak ondermijning

204.457

0

204.457

‒ 115.105

89.352

‒ 125.751

‒ 132.139

‒ 132.441

‒ 132.441

 

Overige Bijdrage medeoverheden

14.187

0

14.187

1.771

15.958

5.968

4.399

4.387

4.168

 

Subsidies

         
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

669

0

669

15

684

13

13

13

13

 

Overige Subsidies

3.133

0

3.133

1.271

4.404

166

41

41

41

 

Opdrachten

         
 

Schadeloosstellingen

19.951

0

19.951

391

20.342

390

391

391

391

 

Keten Informatie Management

1.448

0

1.448

34

1.482

34

34

34

34

 

Onrechtmatige Detentie

3.588

0

3.588

70

3.658

121

121

121

121

 

Gerechtskosten

33.431

0

33.431

569

34.000

509

509

509

509

 

Verkeershandhaving OM

18.484

0

18.484

430

18.914

641

632

457

536

 

Afpakken

892

0

892

21

913

17

17

17

17

 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.061

0

13.061

256

13.317

256

256

256

256

 

Overige Opdrachten

48.988

0

48.988

‒ 3.824

45.164

1.120

87

87

87

 

Garanties

         
 

Faillissementscuratoren

780

0

780

14

794

14

14

14

14

           

33.4

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

         
 

Opdrachten

         
 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

6.824

0

6.824

7.061

13.885

7.288

13.433

13.886

8.950

           
 

Ontvangsten

1.261.393

‒ 5.600

1.255.793

225.892

1.481.685

8.521

19.048

26.818

38.215

 

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

0

0

 

waarvan Boeten en Transacties

864.033

‒ 5.600

858.433

225.892

1.084.325

8.521

19.048

26.818

38.215

 

waarvan Overig

13.000

0

13.000

0

13.000

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting op beleidsartikel 33

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie 49,1 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden bij de eerste suppletoire begroting intern overgeheveld naar het apparaatsbudget OM voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 5,7 mln.) en voor bewaken en beveiligen (4,8 mln.);

  • Toekenning van 10,6 mln. aan loonbijstelling en 1,7 mln. prijsbijstelling (zie ook tabel belangrijkste mutaties);

  • In 2016 (van incident naar impact) zijn een aantal maatregelen ingeboekt op de begroting van JenV. Een van de maatregelen betreft 'digitaal betekenen'. Deze maatregel levert, in ieder geval in 2021, geen besparing op, aangezien de benodigde wetgeving pas in 2020 in werking is getreden en de maatregel nog moet worden geïmplementeerd in de systemen. Het verlaagde budget wordt bij de eerste suppletoire begroting derhalve opgehoogd met 6 mln.;

  • Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een mutatie van 2 mln. voor onregelmatigheidstoeslag waarbij volgens de cao-medewerkers met deze toeslag recht hebben op een doorbetaling tijdens ziekte of verlof omdat de toelage deel uitmaakt van de bezoldiging; een interne overheveling van budget ad 3 mln. naar het OM ten behoeve van gerechtelijke brieven en een overheveling van middelen ad 4,5 mln. naar het OM voor het project DIAS (Digital International Assistance).

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning ‒ 115,1 mln. Bij de voorjaarsnota 2020 zijn structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Vanuit dit artikelonderdeel wordt 118,9 mln. van het budget verdeeld over de diverse artikelonderdelen voor uitvoering. Van dit bedrag wordt 14,9 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Financiën en 20,9 mln. naar het Ministerie van Defensie. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning van de loonbijstelling ad 3,8 mln.

33.4 Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten

Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten 7,1 mln.Dit bedrag bestaat uit de positieve eindejaarsmarge van 2020 van MH17 ad 5,2 mln. Deze positieve marge wordt ingezet voor de voortzetting van het strafproces in 2021. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals een kasschuif van 1,7 mln. van 2022 naar 2021 ter voorkoming van een tekort in 2021. Het meerjarige budget is op basis van een nieuwe inschatting van de verwachte kosten tot en met 2026 verhoogd.

Mutaties ontvangstenMutaties € 225,9 mln.

  • Op de raming van de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. en voor 2022 en verder meevallers. De relatief lage instroom van de WAHV-boetes in 2021 kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen;

  • ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij de eerste suppletoire begroting. Het ontnemingsdeel valt binnen de geraamde opbrengsten uit hoofde van afpakken.

Licence