Base description which applies to whole site

2.8 Beleidsartikel 11. Studiefinanciering

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De verplichtingen en uitgaven worden met € 322,2 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

  • Per saldo wordt op het instrument inkomensoverdracht € 121,8 miljoen minder gerealiseerd dan was begroot.

  • Hiervan wordt € 44,0 miljoen aangemerkt als overlopende verplichting voor het kwijtschelden van DUO-schulden voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Deze actie is gestart in 2021 en loopt door in 2022 en 2023. Deze middelen zijn inmiddels via de vijfde Incidentele Suppletoire Begroting van 2022 overgeheveld naar de OCW-begroting.

  • Daarnaast wordt nog eens € 38,5 miljoen aangemerkt als overlopende verplichting. Het betreft de middelen voor de ondersteuningsmaatregelen die genomen zijn om studenten tegemoet te komen in verband met covid-19, bestaande uit een tegemoetkoming voor studenten die uit hun beursrecht lopen (het beursrecht deel) en een tegemoetkoming voor studenten die hun diploma vertraagd behalen (het diplomadeel). Studenten die hun diploma haalden voor 1 september 2021 konden oorspronkelijk tot eind december nog tegemoetkoming hiervoor ontvangen, maar een deel van de studenten zal pas in 2022 tegemoetkoming ontvangen vanwege een reparatie van de regeling. Hierdoor zijn er ook nog betaaldata in 2022. Deze middelen zijn inmiddels via de vierde Incidentele Suppletoire Begroting van 2022 overgeheveld naar de OCW-begroting.

  • De overige relevante uitgaven zijn met € 27,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Uit de realisatiegegevens is gebleken dat de uitgaven lager zijn dan geraamd.

Leningen

  • Per saldo wordt op het instrument leningen € 194,6 miljoen minder gerealiseerd.

  • De niet-relevante rentedragende lening is naar beneden bijgesteld met € 144,3 miljoen. Dit komt deels omdat uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er minder is geleend dan was geraamd (€ 136,0 miljoen), maar ook deels omdat er minder prestatiebeurzen zijn omgezet in een lening (€ 8,1 miljoen).

  • De niet-relevante uitgaven basisbeurs zijn naar beneden bijgesteld met € 17,6 miljoen euro. Dit komt deels omdat er meer aan basisbeurs prestatiebeurs is opgeboekt dan geraamd (€ 17,2 miljoen). Ook is er minder prestatiebeurs omgezet in gift (€ 2,6 miljoen) en lening (€ 2,3 miljoen) dan geraamd. Door het tegenboek-effect (het betreffen hier negatieve posten) zorgen deze laatste twee posten voor een neerwaartse bijstelling.

  • De niet-relevante uitgaven op de reisvoorziening zijn naar beneden bijgesteld met € 14,0 miljoen. Dit komt grotendeels omdat er minder aan reisvoorziening prestatiebeurs is opgeboekt dan geraamd.

Bijdrage aan agentschappen

Per saldo wordt er op het instrument bijdrage aan agentschappen € 5,8 miljoen minder gerealiseerd. Dit bedrag is aangemerkt als overlopende verplichting. Dit betreft het deel uitvoeringskosten op de eerder genoemde overlopende verplichtingen.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 46,5 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Ontvangsten

De niet-relevante ontvangsten op de terugontvangen hoofdsom zijn met € 50,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Uit de realisatiegegevens van DUO blijkt dat er een lager bedrag is terugbetaald aan leningen.

Licence