Base description which applies to whole site
+

3.8 Beleidsartikel 11. Studiefinanciering

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

4.767.938

319.728

5.087.666

7.585

5.095.251

103.106

173.011

121.987

122.788

Totale uitgaven

4.767.938

319.728

5.087.666

7.585

5.095.251

103.106

173.011

121.987

122.788

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

               
                   

Inkomensoverdracht

1.583.740

310.423

1.894.163

17.278

1.911.441

158.451

117.926

66.645

66.665

Basisbeurs gift (R)

594.397

48.407

642.804

1.060

643.864

1.073

1.126

1.139

1.147

Aanvullende beurs gift (R)

713.061

13.970

727.031

3.623

730.654

3.693

3.710

3.713

3.714

Reisvoorziening gift (R)

27.293

‒ 9.953

17.340

‒ 11.448

5.892

90.642

61.068

61.487

61.882

Caribisch Nederland gift (R)

3.363

‒ 512

2.851

43

2.894

43

43

43

43

Overige uitgaven (R)

245.626

258.511

504.137

24.000

528.137

63.000

51.979

263

‒ 121

Leningen

3.051.863

51

3.051.914

‒ 3.166

3.048.748

‒ 57.518

53.107

53.533

53.859

Basisbeurs prestatiebeurs (NR)

‒ 368.918

‒ 42.376

‒ 411.294

3.197

‒ 408.097

3.187

3.180

3.152

3.160

Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR)

89.366

37.633

126.999

7.007

134.006

7.042

7.046

7.025

6.988

Reisvoorziening (NR)

107.360

36.497

143.857

248

144.105

254

261

266

271

Rentedragende lening (NR)

2.807.246

4.252

2.811.498

34.386

2.845.884

34.849

35.331

35.682

35.932

Collegegeldkrediet (NR)

333.365

‒ 10.323

323.042

‒ 43.799

279.243

‒ 93.684

6.418

6.499

6.561

Leven lang leren krediet (NR)

42.771

‒ 9.771

33.000

‒ 4.205

28.795

‒ 9.166

871

909

947

Overige uitgaven (NR)

40.673

‒ 15.861

24.812

0

24.812

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

132.335

9.254

141.589

‒ 6.527

135.062

2.173

1.978

1.809

2.264

Dienst Uitvoering Onderwijs

132.335

9.254

141.589

‒ 6.527

135.062

2.173

1.978

1.809

2.264

Ontvangsten

1.005.737

142.252

1.147.989

0

1.147.989

0

0

0

0

Ontvangsten (R)

98.882

‒ 15.430

83.452

0

83.452

0

0

0

0

Ontvangen rente (R)

68.453

‒ 12.182

56.271

0

56.271

0

0

0

0

Overige ontvangsten (R)

30.429

‒ 3.468

26.961

0

26.961

0

0

0

0

Ontvangsten Caribisch Nederland (R)

0

220

220

0

220

0

0

0

0

Ontvangsten (NR)

906.855

157.682

1.064.537

0

1.064.537

0

0

0

0

Terugontvangen lening (NR)

906.855

157.682

1.064.537

0

1.064.537

0

0

0

0

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2021" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Toelichting instrumenten (algemeen):

Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.

De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdrachten

Het budget voor de inkomensoverdrachten wordt per saldo met € 17,3 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van onder andere de volgende mutaties:

 • De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021: € 8,3 miljoen (zie het algemene deel).

 • De uitwerking van de NPO-middelen:

  • De post Reisvoorziening gift (R) wordt in 2021 met € 15,0 miljoen verlaagd als gevolg van de verlenging van het ov-recht. Door het tegenboekeffect, ov-toekenningen worden in eerste instantie negatief geboekt, leidt de verlenging van het ov-recht in 2021 tot een negatieve mutatie.

  • De overige uitgaven (R) worden met € 24,0 miljoen verhoogd. Dit komt enerzijds door het verlengen van de tegemoetkomingsregeling voor studenten die uit hun recht op basis en/of aanvullende beurs lopen (€ 15,0 miljoen). Daarnaast blijken de uitvoeringskosten van de tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 lager dan in eerste instantie geraamd. Voor de verlenging van deze tegemoetkomingsregeling wordt het DUO budget daarom met € 9 miljoen verlaagd en de overige uitgaven (R) met € 9 miljoen verhoogd.

Leningen

Het budget voor de leningen wordt per saldo met € 3,2 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg van de volgende mutaties:

 • De doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 op de niet-relevante budgetten: € 51,8 miljoen.

 • De uitwerking van de NPO-middelen:

  • Het Collegegeldkrediet (NR) wordt met € 50,0 miljoen verlaagd als gevolg van de halvering van het wettelijk collegegeld in studiejaar 2021/2022.

  • Het levenlanglerenkrediet (NR) wordt met € 5,0 miljoen verlaagd als gevolg van de halvering van het wettelijk collegegeld in studiejaar 2021/2022.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt verlaagd met € 6,5 miljoen. Dit komt met name doordat de uitvoeringskosten van de tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 lager blijken te zijn dan in eerste instantie geraamd. Voor de verlenging van deze tegemoetkomingsregeling wordt het DUO budget daarom met € 9,0 miljoen verlaagd en de overige uitgaven (R) met € 9,0 miljoen verhoogd. Daarnaast wordt ook hier de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021 bijgeboekt.

Licence