Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

205.684

 

205.684

364.391

570.075

1.953.384

2.566.984

2.761.433

1.051.194

Uitgaven

186.895

 

186.895

335.849

522.744

1.960.790

2.581.384

2.777.233

1.101.524

waarvan juridisch verplicht

    

0%

    

11.01

Verkenningen

5.000

 

5.000

‒ 1.481

3.519

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

5.639

 

5.639

‒ 5.000

639

    

11.03

Reserveringen

176.256

 

176.256

339.830

516.086

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

11.03.01

Gebiedsprogramma's

13.259

 

13.259

‒ 6.459

6.800

‒ 21.500

‒ 27.000

‒ 16.000

2.593

11.03.02

Overige reserveringen

162.997

 

162.997

‒ 33.211

129.786

29.290

25.347

13.500

5.880

11,03.03

Reserveringen Coalitieakkoord

   

379.500

379.500

1.954.500

2.675.000

2.950.000

1.210.000

11.04

Generieke investeringsruimte

   

2.500

2.500

    

11.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

         

11.05.01

Investeringsruimte Hoofdwegennet

         

11.05.02

Investeringsruimte Spoorwegen

         

11.05.03

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

         

Ontvangsten

     

‒ 17.500

‒ 30.000

  

11.09

Ontvangsten

     

‒ 17.500

‒ 30.000

  
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel is verhoogd met € 364,4 miljoen in 2022. Dit komt voornamelijk door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 80,9 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 57,6 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (- € 20,3 miljoen) en actualisaties van de programmering (- € 15,4 miljoen).

Uitgaven

11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel is met € 5 miljoen verlaagd door de technische verwerking van het saldo 2021. In 2021 was voor de korte termijn file aanpak € 5 miljoen meer kasbudget benodigd. Het saldo wordt in 2022 van dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

11.03 Reserveringen en gebiedsprogramma's

Dit artikelonderdeel is met € 339,8 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de CA-middelen (€ 379,5 miljoen), de technische verwerking van het saldo 2021 (€ 97 miljoen), actualisering van de programmering (- € 85,7 miljoen), overboekingen naar hoofdstuk XII (- € 43,8 miljoen) en overboekingen naar andere artikelen (- € 7,1 miljoen).

Toevoeging CA-middelen

Binnen het Coalitieakkoord zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Er zijn middelen toegevoegd voor:

 • Instandhouding (€ 75 miljoen in 2022): Voor 2022 t/m 2025 is er voor instandhouding in totaal € 2,45 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Dit wordt op een later moment verdeeld over de netwerken wegen, spoor en vaarwegen. Voor de periode 2026 t/m 2030 is er € 160 miljoen per jaar toegevoegd voor de VenR-opgave in die jaren.

 • Infrastructuur peiler NGF (€ 300 miljoen in 2022): Vanuit het NGF worden de reserveringen voor de peiler infrastructuur overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om € 3,35 miljard voor de periode 2022 t/m 2028.

 • Lelylijn (€ 4,5 miljoen in 2022): Voor de jaren 2022 en 2023 is er € 4,5 miljoen per jaar toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Deze middelen worden ingezet voor een haalbaarheidsonderzoek Lelylijn.

 • Ontsluiting nieuwe woningbouw: Voor de jaren 2023 t/m 2031 is er in totaal € 7,5 miljard overgeboekt naar het Mobiliteitsfonds.

Saldo 2021

In 2021 is er op het artikelonderdeel 20.03 € 97 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd aan dit artikelonderdeel, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Dit komt voornamelijk door het doorschuiven van middelen op de reservering pakket Zeeland (€ 46 miljoen), reservering slimme en duurzame mobiliteit (€ 29,6 miljoen), reservering BenO Caribisch Nederland (€ 10,4 miljoen) en reservering voor het Schone luchtakkoord (€ 5,2 miljoen).

Actualisatie programma

In totaal is er op dit artikelonderdeel uit 2022 € 85,6 miljoen verschoven naar latere jaren. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

 • Reservering pakket Zeeland (- € 40,5 miljoen): De middelen voor het compensatiepakket zijn in een realistisch uitgavenritme geplaatst. De middelen zijn verdeeld over de jaren 2023 t/m 2026;

 • Reservering slimme en duurzame mobiliteit (- € 29,6 miljoen): De uitwerking van het programma Veilig, Slim en Duurzaam en de afspraken met de regio nemen meer tijd in beslag. Het grootste deel (€ 24,5 miljoen) schuift door naar 2023. Het overige deel naar 2024;

 • Reservering stikstof (- € 12,2 miljoen): De toegevoegde middelen voor de MIRT-projecten vanuit het overschot Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zijn gezien de onzekerheid rondom het stikstofdossier voornamelijk naar 2023 en 2024 doorgeschoven;

 • Reservering spoorgoederenvervoer (- € 5 miljoen): Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie op de subsidieregeling 3e spoor Duitsland op HXII dat is teruggestort naar het MF. Dit geld is niet in 2022 nodig en wordt naar de jaren 2024 t/m 2027 geschoven.

In de jaren na 2023 wordt er vooral geschoven op aritkelonderdeel 11.01 verkenningen. In de jaren 2024 t/m 2027 wordt er in totaal € 488 miljoen naar achteren geschoven. De grootste verschuivingen vinden plaats op:

 • A15 Papendrecht-Gorinchem: er wordt € 250,7 miljoen doorgeschoven naar de periode 2029-2032. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;

 • A2 Den Bosch Deil: er wordt € 201,7 miljoen doorgeschoven naar de jaren 2029 t/m 2031. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;

 • A50 Bankhoef Paalgraven: er wordt € 48,3 miljoen vanuit 2025 en 2026 naar latere jaren geschoven. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracébesluit uitgesteld;

 • Als gevolg van bovengenoemde verschuivingen, schuiven ook de bijdragen vanuit de regio voor de A15 Papendrecht-Gorinchem en de A58 Breda Tilburg naar latere jaren. Het gaat om een schuif op 11.09 in de jaren 2023 (€ 17,5 miljoen) en 2024 (€ 30 miljoen) naar 2027.

Overboekingen HXII

In totaal wordt er in 2022 € 43,8 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

 • Schone luchtakkoord (€ 17 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering schone luchtakkoord wordt er in 2022 en 2023 in totaal € 27 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII, waarvan € 17 miljoen in 2022;

 • Slimme en duurzame mobiliteit (€ 10,8 miljoen): voor de specifieke uitkering Veilig, doelmatig en duurzaam worden middelen overgeboekt vanuit de reserving op art. 11.03 naar Hoofdstuk XII.

Overboekingen andere artikelen

In 2022 is € 7,1 miljoen overgeboekt naar projecten op andere artikelen:

 • Vanuit de reservering spoorgoederenvervoer is in 2022 € 3 miljoen overgeboekt naar het project modal shift (art. 13.03). In totaal gaat het om een overboeking van € 7,5 miljoen;

 • Vanuit de reservering stikstof is in 2022 € 2,8 miljoen overgeboekt naar artikel 12 en artikel 15 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten.

 • Vanuit de reservering knooppuntontwikkeling Lelylaan is in 2022 € 1,2 miljoen overgeboekt naar PHS (art. 17.10). In totaal gaat het om een overboeking van € 16,2 miljoen.

Licence