Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

132.186

647

132.833

17.752

150.585

15.010

12.210

12.040

12.085

          

Uitgaven

132.186

647

132.833

17.752

150.585

15.010

12.210

12.040

12.085

          

Institutionele inrichting

         

Apparaat Tweede Kamer

84.852

647

85.499

12.555

98.054

10.420

8.960

8.960

8.960

Onderzoeksbudget

2.383

0

2.383

0

2.383

0

0

0

0

Materiële uitgaven

         

Drukwerk

1.929

0

1.929

0

1.929

0

0

0

0

Fractiekosten

38.367

0

38.367

3.375

41.742

2.690

3.250

3.080

3.125

Uitzending leden

465

0

465

0

465

0

0

0

0

Parlementaire enquêtes

2.070

0

2.070

1.822

3.892

1.900

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.120

0

2.120

0

2.120

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.639

0

3.639

0

3.639

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Er wordt circa € 7 mln. aan de begroting van de Tweede Kamer toegevoegd, waarvan € 2,5 mln. naar aanleiding van het Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, voor investeringen en het versterken van de ambtelijke organisatie. Dit betreft onder andere investeringen in de meldkamer en het inrichten van de 8e etage van het tijdelijke pand B67. Verder vindt een formatieve uitbreiding plaats in de bedrijfsvoering en de parlementaire ondersteuning. Ook wordt geïnvesteerd in digitale veiligheid en het functioneel verbeteren van de werkplek.

Tot slot is € 5,5 mln. beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de informatiehuishouding van de Tweede Kamer en de Wet Open Overheid.

Materiële uitgaven

Fractiekosten

Op dit moment zitten er twintig fracties in de Tweede Kamer, vijf meer dan voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Dit leidt tot extra fractiekosten, daarom wordt hiervoor circa € 3,4 mln. toegevoegd aan de begroting van de Tweede Kamer.

Parlementaire enquêtes

De parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen loopt op dit moment en binnenkort start ook de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening. Voor de ambtelijke ondersteuning van deze parlementaire enquêtes is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Conform artikel 3 van de Wet op de parlementaire enquêtes wordt dit budget toegevoegd aan de begroting van de Tweede Kamer.

Licence