Base description which applies to whole site

Artikel 37: Migratie

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2022 202,9 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 225,8 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 12,4 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven

Op dit artikel is 202,9 mln. meer uitgegeven dan geraamd. Dit wordt onder andere verklaard door de volgende mutaties:

 • Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen (overschrijding 237 mln.). Voor het nationaal programma Oekraïense vluchtelingen waren in de begroting 2022 geen middelen beschikbaar aangezien de Russische invasie van Oekraïne eind februari 2022 plaatsvond. Uiteindelijk zijn er fors hogere uitgegeven dan bij Najaarsnota verwacht. Onderstaand de belangrijkste afwijkingen:

  • Bij de opvang van ontheemden (+350 mln.) door de gemeenten is een forse overschrijding omdat de gemeente fors meer voorschotten hebben aangevraagd dan eerder gedacht, zie ook de Veegbrief d.d. 12 december 2022.

  • Bij de veiligheidsregio’s is 20 mln. minder dan verwacht uitgeput omdat er minder hubs (aankomstlocatie) en crisisnoodopvang nodig was dan oorspronkelijk gedacht.

  • Voor de post Transitie Rijksvastgoed waarvoor 6,4 mln. begroot was, zijn geen uitgaven gedaan omdat dit uiteindelijk volledig decentraal is belegd via de gemeenten.

  • Bij de Subsidie Programma Oekraïense vluchtelingen is 7,1 mln. onderuitputting, er is door de gesubsidieerde organisaties minder gebruik gemaakt van de beschikbare subsidies.

  • Opdrachten Programma Oekraïense Vluchtelingen 95,4 mln. onderuitputting. Begrote zorgkosten blijven, ondanks hoger aantal verzekerden, achter omdat gemiddelde zorgkosten per verzekerde significant lager zijn dan de gehanteerde norm. Daarnaast betreft het gedeeltelijk een verschuiving tussen 2022 en 2023 omdat veel zorgkosten pas later worden gedeclareerd. Daarnaast is er aan Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) een voorschot van 2,4 mln. betaald in plaats van de verwachte 6 mln.

 • Op de bijdrage agentschappen IND is een onderuitputting van 10,9 doordat de PxQ van de IND lager is uitgevallen dan verwacht.

 • Door verschillende kleinere tegenvallers vanwege de inzet op asielopvang is op COA een overschrijding van 6,7 mln.

 • Overige bijdragen medeoverheden 18,8 mln. overschrijding. De uitgaven voor inzet gemeenten voor Landelijke Vreemdelingen voorzieningen (LVV) en inzet bij gemeente tegen overlast waren geraamd op opdrachten versterking vreemdelingenketen maar worden ten laste van het instrument overige bijdragen medeoverheden geboekt.

 • Versterking vreemdelingenketen 41,7 mln. onderuitputting. Een deel van de geraamde uitgaven op dit instrument (LVV -landelijke Vreemdelingenvoorzieningen- en overlast) zijn gedaan via gemeenten (18,8 mln.), overige onderuitputting als gevolg van vertraging EntryExit systeem Schiphol (16 mln), een meevaller vanuit EU-subsidies (7,5mln) en enkele kleinere posten.

 • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

VerplichtingenNaast de verhoging met 202,9 mln., zie ook de Veegbrief d.d. 12 december 2022, bij de uitgaven doet op de verplichtingen ook onder andere de volgende mutaties voor:

 • De opdracht aan Nidos voor 2023 was 6 mln. hoger dan de verplichtingenruimte die in 2022 beschikbaar was.

 • De opdracht voor Vluchtelingenwerk wordt normaal voorafgaand aan het jaar opgemaakt. Dat is in 2022 voor 2023 niet gebeurd. Dit veroorzaakt een onderuitputting van 10,7 mln.

 • Er is op het onderdeel subsidies overig een overschrijding van 18,4 mln. omdat in 2022 verplichtingen zijn aangegaan voor 2023 ten behoeve van de implementatie Entry Exit Systeem op Schiphol en voor 2023-2025 voor begeleiding en opvang kwetsbare ongedocumenteerden.

 • Op het onderdeel Vreemdelingen vertrek is een onderuitputting van 5,1 mln. die is veroorzaakt door verrekening met Europese subsidies.

Ontvangsten

 • Hogere ontvangsten bij IND ad 6,1 mln. en Nidos-opvang ad 6,3 mln. omdat de afrekening over 2021 hoger is dan verwacht.

 • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Licence