Base description which applies to whole site
+

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 32 Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.236.172

0

1.236.172

341.158

1.577.330

621.856

621.243

590.786

590.146

          

Totale uitgaven

1.241.629

0

1.241.629

304.008

1.545.637

621.982

621.363

590.883

590.171

waarvan juridisch verplicht (%)

99,6%

        
          

Bekostiging

1.102.425

0

1.102.425

196.816

1.299.241

214.334

201.662

201.241

199.917

NWO

493.335

 

493.335

39.872

533.207

32.452

31.326

31.238

30.007

KNAW

94.934

 

94.934

3.444

98.378

3.142

3.142

3.131

3.131

KB

50.335

 

50.335

2.296

52.631

1.705

1.705

1.684

1.684

NWO Talentenontwikkeling

169.561

 

169.561

‒ 3.676

165.885

0

0

0

0

NWO TTW

8.177

 

8.177

‒ 177

8.000

0

0

0

0

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

56.608

 

56.608

‒ 1.228

55.380

0

0

0

0

NWO Praktijkgericht Onderzoek

57.278

 

57.278

1.450

58.728

0

0

0

0

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

30.834

 

30.834

8.187

39.021

11.546

0

0

0

Poolonderzoek

3.181

 

3.181

‒ 34

3.147

0

0

0

0

Caribisch Nederland

2.555

 

2.555

‒ 55

2.500

0

0

0

0

NWO NWA

135.627

 

135.627

‒ 2.263

133.364

489

489

188

95

NWO Fonds Onderzoek en Wetenschap

0

 

0

134.000

134.000

150.000

150.000

150.000

150.000

NWO Praktijkgericht onderzoek Fonds Onderzoek en Wetenschap

0

 

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Subsidies (regelingen)

27.783

0

27.783

101.744

129.527

320.577

329.597

300.854

300.874

Stichting NLBIF

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Naturalis Biodiversity Center

7.230

 

7.230

259

7.489

259

259

259

259

BPRC

10.918

 

10.918

392

11.310

392

392

392

392

NCWT/NEMO

3.534

 

3.534

127

3.661

127

127

127

127

STT

231

 

231

8

239

8

8

8

8

Stichting AAP

1.084

 

1.084

40

1.124

40

40

40

40

Nationale coördinatie

4.786

 

4.786

‒ 222

4.564

31

31

28

48

Subsidie Fonds Onderzoek en Wetenschap

0

 

0

100.000

100.000

300.000

300.000

300.000

300.000

Nationaal Groeifonds

0

 

0

1.140

1.140

19.720

28.740

0

0

Opdrachten

536

0

536

1.007

1.543

3.512

6.112

4.114

4.106

Opdrachten

536

 

536

215

751

20

1.210

1.212

1.204

Opdrachten Fonds Onderzoek en Wetenschap

0

 

0

792

792

3.492

4.902

2.902

2.902

Bijdrage aan agentschappen

881

0

881

81

962

75.030

75.030

75.030

75.030

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

881

 

881

81

962

30

30

30

30

RVO Fonds Onderzoek en Wetenschap

0

 

0

 

0

75.000

75.000

75.000

75.000

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

110.004

0

110.004

4.360

114.364

8.529

8.962

9.644

10.244

EMBC

1264

 

1.264

52

1.316

52

55

39

39

EMBL

5.329

 

5.329

418

5.747

818

1.218

1.818

2.418

ESA

33.387

 

33.387

1.365

34.752

1.365

1.365

1.365

1.365

CERN

51.417

 

51.417

4.502

55.919

8.526

8.524

8.524

8.524

ESO

15.869

 

15.869

649

16.518

394

394

413

413

NTU/INL

2.738

 

2.738

‒ 2.626

112

‒ 2.626

‒ 2.594

‒ 2.515

‒ 2.515

          

Ontvangsten

101

 

101

0

101

0

0

0

0

Tabel 33 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbe-groting 2022 (1)

Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.236.172

0

1.236.172

341.158

1.577.330

621.856

621.243

590.786

590.146

waarvan garantieverplichtingen

  

0

 

0

    

waarvan overig

1.236.172

0

1.236.172

341.158

1.577.330

621.856

621.243

590.786

590.146

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 341,2 miljoen verhoogd.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 304,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging heeft te maken met onderstaande mutaties.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 196,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:

  • het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling (€ 36,5 miljoen). Zie hiervoor de toelichting in het algemene deel;

  • diverse overboekingen ten behoeve van het NRO budget (€ 8,2 miljoen). Het gaat hierbij onder andere om Effectenonderzoek NP Onderwijs (€ 5,8 miljoen) en Monitoringsplan NP Onderwijs (€ 1,7 miljoen);

  • diverse overboekingen ten behoeve van het budget Praktijkgericht Onderzoek (€ 1,5 miljoen);

  • overboekingen in het kader van de coalitieakkoordmiddelen voor het Fonds Onderzoek en Wetenschap. Hiermee wordt de komende tien jaar geïnvesteerd in hoger onderwijs, wetenschap en innovatie. Deze middelen geven een krachtige impuls aan de brede kennisbasis, een kennisintensieve samenleving en de economie. De opgaven van het fonds, in samenhang met de opgave voor de structurele reeks vervolgopleidingen en onderzoek, zijn: het inhalen van achtergebleven investeringen in onderzoek, verdere versterking van de onderzoeksinfrastructuur, versterken van de kwaliteit van hoger onderwijs en wetenschap, verlagen van de werkdruk en ruimte voor ongebonden onderzoek. U wordt hierover geïnformeerd in een beleidsbrief in de tweede helft van juni 2022.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 101,7 miljoen verhoogd. Dit betreft een verhoging voor loon- en prijsbijstellingen (€ 0,8 miljoen) en een verhoging voor Fonds Onderzoek en Wetenschap, zie hiervoor toelichting bij instrument Bekostiging.

Opdrachten

Het budget voor Opdrachten wordt met € 1,0 miljoen verhoogd. Het gaat hier met name om een verhoging voor de uitvoering van de instrumenten die volgen uit het Fonds Onderzoek en Wetenschap.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 4,4 miljoen verhoogd.

Licence