Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 19 Internationaal Beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 Internationaal beleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

46.119

0

46.119

‒ 33.645

12.474

‒ 36.226

‒ 35.458

‒ 34.272

‒ 33.782

          

Uitgaven

46.411

0

46.411

‒ 34.515

11.896

‒ 35.433

‒ 35.258

‒ 34.272

‒ 33.782

Waarvan juridisch verplicht

98%

   

59%

    
          

2 Internationaal beleid coördinatie en samenwerken

46.411

0

46.411

‒ 34.515

11.896

‒ 35.433

‒ 35.258

‒ 34.272

‒ 33.782

Opdrachten

2.250

0

2.250

867

3.117

‒ 766

‒ 1.914

‒ 52

‒ 52

Uitvoering HGIS

1.083

0

1.083

‒ 140

943

0

0

0

0

uitvoering niet-HGIS

860

0

212

42

902

‒ 1.309

‒ 1.914

‒ 52

‒ 52

Overige opdrachten

307

0

955

965

1.272

543

0

0

0

Subsidies

1.622

0

1.622

0

1.622

0

1.375

0

0

Interreg

1.622

0

1.622

0

1.622

0

1.375

0

0

Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

38.370

0

38.370

‒ 34.040

4.330

‒ 33.722

‒ 33.719

‒ 33.720

‒ 33.730

Waarvan bijdrage aan RIVM

30.456

0

30.456

‒ 28.456

2.000

‒ 28.084

‒ 28.081

‒ 28.082

‒ 28.092

Waarvan bijdrage aan RVO

7.402

0

7.402

‒ 7.402

0

‒ 7.403

‒ 7.403

‒ 7.403

‒ 7.403

Waarvan bijdrage aan RWS

398

0

398

24

422

0

0

0

0

Overige bijdrage aan agentschappen

114

0

114

1.794

1.908

1.765

1.765

1.765

1.765

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.169

0

4.169

‒ 1.742

2.427

‒ 1.345

‒ 1.000

‒ 500

0

Waarvan bijdragen HGIS

3.969

0

3.969

‒ 1.742

2.227

‒ 1.345

‒ 1.000

‒ 500

0

Waarvan bijdragen niet-HGIS

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Bekostiging

0

0

0

400

400

400

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget op artikel 19 is per saldo met € 33,6 miljoen verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door de mutaties die hieronder vermeld staan onder het artikelonderdeel ‘bijdragen aan agentschappen’. Deze mutaties op de verplichtingen zijn structureel omdat de opdrachten niet meer verantwoordt worden op artikel 19, maar structureel op de betreffende beleidsartikelen. Tevens heeft dit geresulteerd in de naamswijziging van dit artikel (zie leeswijzer).

Uitgaven

2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Bijdragen aan agentschappen 

Per saldo is het budget voor bijdragen aan agentschappen met € 34,0 miljoen verlaagd. Dit naar aanleiding van een wijziging in de administratieve verwerking van de opdrachtverstrekking aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Waarbij de opdrachten niet meer verantwoordt worden op artikel 19, maar op de betreffende beleidsartikelen. Hiermee wordt per beleidsdirectie inzichtelijk welke zaken zijn uitbesteed aan RIVM/RVO en komt de beleidsverantwoordelijkheid zichtbaarder te liggen bij de betreffende directie.

Als gevolg van dit besluit worden de budgetten die jaren geleden waren ingelegd vanuit de diverse beleidsartikelen bij Voorjaarsnota 2022 teruggeboekt vanuit artikel 19 naar de beleidsartikelen waar de beleidsverantwoordelijkheid voor de uitgaven ligt en zijn de volgende mutaties structureel doorgevoerd:

  • € 1,4 miljoen naar artikel 13 Bodem en Ondergrond.

  • € 9,4 miljoen naar artikel 20 Lucht en Geluid.

  • € 4,9 miljoen naar artikel 21 Duurzaamheid.

  • € 18,4 miljoen naar artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieu.

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

Het budget voor de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties is verlaagd met € 1,8 miljoen. Dit komt met name door onderstaande mutaties:

  • Een herschikking van € 1,4 miljoen binnen de HGIS budgetten waarbij de middelen ten behoeve van de nieuwe programmadirectie Klimaat en Water Internationaal (KAWI) worden overgeboekt naar artikel 11 Integraal Waterbeleid.

  • Een herschikking van € 0,4 miljoen binnen de HGIS budgetten op artikel 19 ten behoeve van de bekostiging van Stichting GCA waarbij de middelen worden overgeboekt naar het instrument ‘bekostiging’.

Licence