Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 Scheepvaart en Havens (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

27.497

0

27.497

17.393

44.890

87.540

70.603

58.342

51.142

          

Uitgaven

38.880

 

38.880

23.115

61.995

95.576

70.603

58.342

51.142

Waarvan juridisch verplicht

93%

   

81%

    
          

1 Scheepvaart en havens

38.880

0

38.880

23.115

61.995

95.576

70.603

58.342

51.142

Opdrachten

15.730

0

15.730

1.215

16.945

16.912

13.286

12.275

12.275

Caribisch Nederland

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Topsector Logistiek

10.535

0

10.535

465

11.000

2.696

0

0

0

Overige Opdrachten

5.095

0

5.095

750

5.845

14.216

13.286

12.275

12.275

Subsidies

20.080

0

20.080

20.505

40.585

78.330

57.630

46.530

39.330

Topsector Logistiek

0

0

0

4.000

4.000

3.000

0

0

0

Verduurzaming binnenvaart

20.000

0

20.000

900

20.900

‒ 4.670

‒ 2.670

8.330

9.330

Stimulering elektrisch varen

0

0

0

15.545

15.545

80.000

60.300

38.200

30.000

Overige subsidies

80

0

80

60

140

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

1.489

0

1.489

1.395

2.884

334

‒ 313

‒ 463

‒ 463

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.489

0

1.489

840

2.329

334

‒ 313

‒ 463

‒ 463

Overige bijdragen aan agentschappen

0

0

0

555

555

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan bijdrage Caribisch Nederland

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Waarvan overige bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

1.581

0

1.581

0

1.581

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan CCR/IMO (HGIS)

1.081

0

1.081

0

1.081

0

0

0

0

Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

500

0

500

0

500

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 28,4 miljoen is met name het gevolg van

 • De ophoging van de subsidieregeling walstroom zeehavens met een overboeking van het MF van € 10,4 miljoen;

 • Een overboeking van € 10 miljoen vanuit de aanvullende post voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen maatregel stage V motoren. Het besluit om de resterende € 16 miljoen (gelijk verdeeld over 2023 en 2024) aan motorvervanging toe te voegen, wordt op een later moment genomen.

 • Overboeking vanuit de aanvullende post voor de maatregel walstroom zeehavens. Dit budget wordt gebruikt om walstroomvoorzieningen te treffen voor zeeschepen. Hier wordt in totaal € 182 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII, deels voor stikstofdepositiereductie (€ 32 miljoen voor de jaren 2022-2025) en deels voor CO2-reductie (€ 150 miljoen voor de jarten 2023-2028). Voor 2022 is € 0,3 miljoen nodig voor stikstofdepositiereductie.

 • Een verplichtingenschuif van 2022 verspreid over de jaren 2023-2027 (- € 19,7 miljoen) vanwege vertraging in de SCR katalysator stikstofmaatregel door achterblijven belangstelling regeling.

 • Middelen voor SCR katalysatoren die doorschuiven van 2021 naar 2022 (€ 11,1 miljoen), welke onderdeel zijn van de kasschuif van 2023-2027.

 • Vanuit het NGF wordt budget overgeboekt (€ 9,5 miljoen in 2022) voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Zero-Emissie binnenvaart batterij elektrisch. Het totale budget voor dit programma betreft € 50,2 miljoen.

 • Een overboeking van het Ministerie van Landbouw Natuur en Veiligheid van € 1 miljoen. Dit betreft een bijdrage van LNV aan IenW voor stikstofvermindering via de subsidie walstroom zeehavens.

 • Daarnaast is er sprake van een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de validatie technieken zeevaart voortvloeiend uit afspraken in de Green Deal Zeevaart (- € 1 miljoen).

 • Verder vinden er diverse overboekingen plaats van het MF artikel 15 voor het project digitale transport strategie (€ 1,1 miljoen) en voor de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (€ 4 miljoen).

 • Overboeking van het Nationaal Groeifonds voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Digitale infrastructuur en logistiek (€ 0,7 miljoen). Voor de jaren 2022-2026 betreft het € 51,1 miljoen.

 • Diverse overboekingen met een saldo van € 1,1 miljoen.

Uitgaven

1 Scheepvaart en havens

Opdrachten

De verhoging van het subsidiebudget met € 1,2 miljoen is met name het gevolg van

 • Een overboeking van het MF artikel 15 naar artikel 18 op HXII (€ 1,1 miljoen) voor Digitale Transport Strategie. Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het planstudieartikel vaarwegen. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Met deze mutatie wordt het benodigd budget voor een deelaanbesteding overgeboekt naar het opdrachtenbudget.

 • Daarnaast is er sprake van een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van de validatie technieken zeevaart voortvloeiend uit afspraken in de Green Deal Zeevaart (- € 1 miljoen).

 • Overboeking van het Nationaal Groeifonds voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Digitale infrastructuur en logistiek (€ 0,7 miljoen). Voor de jaren 2022-2026 betreft het € 51,1 miljoen.

 • Diverse mutaties met een saldo van € 0,4 miljoen.

Subsidies

De verhoging van het subsidiebudget met € 20,5 miljoen is met name het gevolg van

 • Een overboeking van € 10 miljoen vanuit de aanvullende post voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen maatregel stage V motoren. Het besluit om de resterende €16 miljoen (gelijk verdeeld over 2023 en 2024) aan motorvervanging toe te voegen, wordt op een later moment genomen.

 • Overboeking vanuit de aanvullende post voor de maatregel walstroom zeehavens. Dit budget wordt gebruikt om walstroomvoorzieningen te treffen voor zeeschepen. Hier wordt in totaal € 182 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII, deels voor stikstofdepositiereductie (€ 32 miljoen voor de jaren 2022-2025) en deels voor CO2-reductie (€ 150 miljoen voor de jarten 2023-2028). Voor 2022 is € 0,3 miljoen nodig voor stikstofdepositiereductie.

 • Een kasschuif van 2022 verspreid over de jaren 2023-2027 (- € 19,7 miljoen) vanwege vertraging in de SCR katalysator stikstofmaatregel door achterblijven belangstelling regeling.

 • Middelen voor SCR katalysatoren die doorschuiven van 2021 naar 2022 (€ 11,1 miljoen), welke onderdeel zijn van de kasschuif van 2023-2027.

 • Vanuit het NGF wordt budget overgeboekt (€ 9,5 miljoen in 2022) voor het bekostigen van activiteiten ten aanzien van Zero-Emissie binnenvaart batterij elektrisch. Het totale budget bedraagt € 50,2 miljoen.

 • Twee overboekingen van het Mobiliteitsfonds (artikel 15) naar HXII, voor de bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek (€ 4 miljoen) en de tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023 (€ 4,9 miljoen).

 • Een overboeking van het Ministerie van Landbouw Natuur en Veiligheid van € 1 miljoen voor stikstofvermindering via subsidie walstroom zeehavens.

 • Overige mutaties leiden tot een verlaging van het opdrachtenbudget (€ 0,6 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen

De hogere bijdrage aan agentschappen (€ 1,4 miljoen) is het gevolg van:

 • Een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds artikel 15 (€ 0,6 miljoen) voor medewerkers van Rijkswaterstaat die ingehuurd worden voor beleidswerkzaamheden.

 • Daarnaast betreft het een opdracht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het uitvoeringsbudget 2022 voor de subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen (€ 0,4 miljoen)

 • Een overboeking vanuit het MF voor de opdracht Green Deal binnenvaart (€ 0,2 miljoen).

 • Ten slotte leiden diverse mutaties tot een hogere bijdrage aan agentschappen (€ 0,2 miljoen).

Licence