Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 17 Luchtvaart

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 Luchtvaart (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

87.413

 

87.413

10.842

98.255

84.766

99.251

106.670

91.890

          

Uitgaven

27.366

0

27.366

10.725

38.091

35.671

48.286

54.670

56.890

Waarvan juridisch verplicht

74%

   

38%

    
          

1 Luchtvaart

27.366

0

27.366

10.725

38.091

35.671

48.286

54.670

56.890

Opdrachten

13.492

0

13.492

6.195

19.687

10.352

13.240

14.675

11.895

Opdrachten GIS

765

0

765

735

1.500

28

‒ 763

0

0

Caribisch Nederland

599

0

599

0

599

0

0

0

0

Overige opdrachten

12.128

0

12.128

5.460

17.588

10.324

14.003

14.675

11.895

Subsidies

5.680

0

5.680

2.236

7.916

25.634

34.996

39.995

44.995

Subsidies klimaatbeleid

2.508

0

2.508

‒ 570

1.938

570

0

0

0

Subsidies tarieven Bonaire

431

0

431

0

431

0

0

0

0

Subsidies omploegen graan

1.863

0

1.863

‒ 200

1.663

0

0

0

0

Overige subsidies

878

0

878

3.006

3.884

25.064

34.996

39.995

44.995

Bijdragen aan agentschappen

5.434

0

5.434

599

6.033

50

50

0

0

Bijdrage aan KNMI

14

0

14

0

14

0

0

0

0

Bijdrage aan RWS

63

0

63

222

285

0

0

0

0

Bijdrage aan RWS ten behoeve van Caribisch Nederland

5.058

0

5.058

0

5.058

0

0

0

0

Overige bijdrage aan agentschappen

299

0

299

377

676

50

50

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

1.481

0

1.481

‒ 5

1.476

0

0

0

0

Waarvan bijdrage International Civil Aviation Organization

1.311

0

1.311

0

1.311

0

0

0

0

Waarvan overige bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

170

0

170

‒ 5

165

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

100

0

100

0

100

0

0

0

0

Leningen

1.179

0

1.179

1.700

2.879

‒ 365

0

0

0

          

Ontvangsten

4.257

 

4.257

530

4.787

1.335

0

0

0

Tabel 12 Uitsplitsing verplichtingen
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

87.413

 

87.413

10.842

98.255

84.766

99.251

106.670

91.890

waarvan garantieverplichtingen

59.600

 

59.600

1.287

60.887

48.000

51.000

52.000

35.000

waarvan overige verplichtingen

27.813

 

27.813

9.555

37.368

36.766

48.251

54.670

56.890

Toelichting

Verplichtingen

Voor de jaren 2023-2026 is het verplichtingenbudget opgehoogd voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). LVNL moet investeren in nieuwe en innovatieve technologie, zodat LVNL niet alleen betrouwbare luchtverkeersleiding kan blijven geven, maar ook in de toekomst kan blijven voldoen aan de eisen en wensen die nationale en internationale partijen stellen aan de dienstverlening van LVNL. Hiervoor is een jaarlijks leningenplafond ingesteld. LVNL gaat bij het ministerie van Financiën leningen aan voor een bedrag van maximaal € 48 miljoen in 2023, maximaal € 51 miljoen in 2024, maximaal € 52 miljoen in 2025 en maximaal € 35 miljoen in 2026. IenW stelt zich garant voor deze leningen.

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2022 met € 12,1 miljoen is met name het gevolg van de volgende mutaties:

 • De toevoeging van middelen vanuit de Aanvullende Post bij Financiën ten behoeve van uitvoeringskosten voor de Taskforce Schiphol. Het doel van de Taskforce Schiphol is de oprichting van een volwaardige projectorganisatie om met een integrale aanpak de sterke hub functie van Schiphol te behouden, met aandacht voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Voor het jaar 2022 is het benodigde budget € 5,5 miljoen. In totaal wordt er € 60 miljoen overgeboekt vanuit de aanvullende post, verspreid over 2022-2026. Dit is inclusief uitvoeringskosten die bij de miljoenenota naar artikel 98 worden overgeboekt.

 • Vanuit het Nationaal Groeifonds is € 148 miljoen overgeboekt voor de jaren 2022-2026, ten behoeve van Luchtvaart in Transitie. Dit programma richt zich op de verduurzaming van de Luchtvaartsector. Voor 2022 is hiervan € 3 miljoen nodig. Het totale beschikbare budget vanuit het NGF voor dit programma bedraagt € 263,9 miljoen.

 • Een ontvangst van door de Autoriteit Consument en Markt bij de sector in rekening gebrachte toezichtskosten (€ 0,4 miljoen).

 • Diverse overboekingen naar andere artikelen (- € 1 miljoen), voornamelijk naar artikel 98 ten behoeve van externe inhuur. Verder zijn middels diverse schuiven verplichtingen in de goede jaren gezet.

 • Ten behoeve van de subsidie voor de biokerosinefabriek zijn verplichtingen naar voren gehaald (€ 0,8 miljoen). Ook is er voor deze subsidie geld van 2021 naar 2022 geschoven, omdat goedkeuring van de Europese Commissie nodig is (€ 0,5 miljoen).

 • De overige mutaties zorgen samen voor een verhoging van het verplichtingen budget met € 2,9 miljoen.

Uitgaven

1 Luchtvaart

Opdrachten

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 6,2 miljoen is met name het gevolg van:

 • De toevoeging van middelen vanuit de Aanvullende Post bij Financiën ten behoeve van uitvoeringskosten voor de Taskforce Schiphol. Het doel van de Taskforce Schiphol is de oprichting van een volwaardige projectorganisatie om met een integrale aanpak de sterke hub functie van Schiphol te behouden, met aandacht voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur. Voor het jaar 2022 is het benodigde budget € 5,5 miljoen. In totaal wordt er € 60 miljoen overgeboekt vanuit de aanvullende post, verspreid over 2022-2026.

 • Een ontvangst van door de Autoriteit Consument en Markt bij de sector in rekening gebrachte toezichtskosten (€ 0,4 miljoen).

 • Overige mutaties (€ 0,3 miljoen)

Subsidies

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 2,2 miljoen is met name het gevolg van:

 • Vanuit het Nationaal Groeifonds is € 148 miljoen overgeboekt voor de jaren 2022-2026, ten behoeve van Luchtvaart in Transitie. Dit programma richt zich op de verduurzaming van de Luchtvaartsector. Voor 2022 is hiervan € 3 miljoen nodig. Het totale beschikbare budget vanuit het NGF voor dit programma bedraagt € 263,9 miljoen.

 • Kasschuiven van 2022 naar 2023 (- € 0,6 miljoen) voor een subsidie klimaat.

 • Overige mutaties (-€ 0,2 miljoen).

Lening

De verhoging van het opdrachtenbudget met € 1,7 miljoen is met name het gevolg van middelen schuiven van 2023 naar 2022

Licence