Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

169.513

0

169.513

291.082

460.595

‒ 5.000

0

0

0

          

Uitgaven

245.374

0

245.374

147.824

393.198

0

0

0

0

          

Subsidies (regelingen)

3.162

0

3.162

1.989

5.151

0

0

0

0

Smart Industry (subsidie)

184

 

184

609

793

    

Haalbaarheidsstudies NWO-TTW

  

0

19

19

    

Thematisch Technology Transfer

2.978

 

2.978

1.361

4.339

    
          

Leningen

233.474

0

233.474

138.833

372.307

0

0

0

0

Startups / MKB financiering

         

Volledig revolverend

         

Fund to Fund

27.292

 

27.292

45.763

73.055

    

ROM's

17.000

 

17.000

1.913

18.913

    

Dutch Future Fund

6.000

 

6.000

4.000

10.000

    

Deep Tech Fund

25.000

 

25.000

10.000

35.000

    

Fonds Alternatieve Financiering

10.000

 

10.000

10.000

20.000

    

Deels revolverend

         

Innovatiekrediet

56.999

 

56.999

21.987

78.986

    

Risicokapitaal SEED

53.559

 

53.559

23.134

76.693

    

Vroege fase / informal investors

20.514

 

20.514

11.512

32.026

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

         

Met vermogensbehoud

         

Fundamenteel en toegepast onderzoek

2.500

 

2.500

1.069

3.569

    

Onco research

2.431

 

2.431

2.199

4.630

    

Smart Industry (leningen)

315

 

315

57

372

    

Thematische Technology Transfer

7.364

 

7.364

5.699

13.063

    

RegMed XB

4.500

 

4.500

1.500

6.000

    
          

Bijdrage aan agentschappen

8.738

0

8.738

7.002

15.740

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

8.738

 

8.738

7.002

15.740

    
          

Ontvangsten

75.300

0

75.300

30.700

106.000

0

0

0

0

ROM's

30.000

 

30.000

 

30.000

    

Fund to Fund

17.900

 

17.900

29.750

47.650

    

DVI II

1.100

 

1.100

950

2.050

    

Innovatiekredieten

16.000

 

16.000

 

16.000

    

SEED

10.300

 

10.300

 

10.300

    
Tabel 16 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022(1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

169.513

0

169.513

291.082

460.595

‒ 5.000

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

169.513

 

169.513

291.082

460.595

‒ 5.000

   

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de uitgaven betreft 64%. Van dit percentage is ca. 70% bestemd voor Fund to Fund, de SEED regeling, Innovatiekrediet en de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). De budgetflexibele ruimte bestaat voor € 35 mln uit het budget voor Deep Tech Fund, dat in de loop van 2022 verder wordt vormgegeven. Daarnaast is op de SEED-regeling door het revolverend karakter circa € 41 mln aan extra ruimte ontstaan onder andere door meevallende ontvangsten/lagere uitgaven uit 2021. Er wordt gekeken hoe deze ingezet gaan worden.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 291 mln verhoogd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Als gevolg van de 100% eindejaarsmarge van het Toekomstfonds wordt de eindejaarsmarge 2021 van € 65,4 mln toegevoegd aan de begroting 2022. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (€ 31,8 mln), Vroegefasefinanciering (€ 12,7 mln), RegMed XB (€ 11,5 mln), Seed Capital regeling (€ 24,7 mln) en fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 7,3 mln).

  • Het niet benutte budget van de regelingen die in 2021 vanwege de coronacrisis zijn opengesteld, wordt toegevoegd aan de begroting van 2022. Het gaat hierbij om Dutch Future Fund (€ 25 mln) en Deep Tech Fund (€ 175 mln).

  • Voor het compensatieprogramma Wind in de Zeilen (ROM's) is € 5 mln naar voren gehaald van 2022 naar 2021.

Uitgaven

Leningen

Fund to fund

Er is in totaal € 45,8 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van de eindejaarsmarge 2021 en het verschuiven van de ontvangstenraming uit 2021 naar 2022 vanwege niet gerealiseerde ontvangsten.

Dutch Future Fund

Voor het Dutch Future Fund is € 4 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.

Deep Tech Fund

Voor het Deep Tech Fund is € 10 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.

Fonds Alternatieve Financiering

Voor het Fonds Alternatieve Financiering is € 10 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.

Innovatiekrediet

Op het budget van het Innovatiekrediet is € 22 mln eindejaarsmarge 2021 toegevoegd. Dit komt voornamelijk door extra ontvangsten van technische projecten.

Seed Capital

Voor de regeling Seed Capital is € 23,2 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.

Vroegefasefinanciering

Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 12 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.

Thematische Technology Transfer

Voor de Thematische Technology Transfer regeling is € 5,7 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting van 2022 toegevoegd. Dit komt door uitgestelde betalingen aan projecten.

Bijdrage aan RVO

Van de bijdrage aan RVO voor de uitvoering van regelingen is € 6,4 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.

Ontvangsten

Fund to Fund

De ontvangstenramingen voor 2021 van het Dutch Venture Initiative (DVI) van € 29,8 mln en DVI II van € 1 mln zijn doorgeschoven naar 2022, waardoor de ontvangstenraming in 2022 met € 30,8 mln toeneemt.

Licence