Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

169.513

460.595

‒ 24.615

9.565

445.545

      

Uitgaven

245.374

393.198

385

9.565

403.148

      

Subsidies (regelingen)

3.162

5.151

0

2.700

7.851

Smart Industry (subsidie)

184

793

0

 

793

Haalbaarheidsstudies STW

0

19

0

 

19

Thematisch Technology Transfer

2.978

4.339

0

2.700

7.039

      

Leningen

233.474

372.307

106

5.300

377.713

Startups / MKB financiering

     

Volledig revolverend

     

Fund to Fund

27.292

73.055

0

 

73.055

ROM's

17.000

18.913

0

 

18.913

Dutch Future Fund

6.000

10.000

0

 

10.000

Deep Tech Fund

25.000

35.000

0

 

35.000

Fonds Alternatieve Financiering

10.000

20.000

0

 

20.000

Deels revolverend

     

Innovatiekrediet

56.999

78.986

‒ 17.539

‒ 5.000

56.447

Risicokapitaal SEED

53.559

76.693

0

 

76.693

Vroege fase / informal investors

20.514

32.026

0

 

32.026

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

     

Met vermogensbehoud

     

Investeringen infundamenteel en toegepast onderzoek

2.500

3.569

6.053

‒ 5.313

4.309

Onco research

2.431

4.630

11.486

9.100

25.216

Smart Industry (leningen)

315

372

0

 

372

Thematische Technology Transfer

7.364

13.063

106

6.513

19.682

REGMED

4.500

6.000

0

 

6.000

      

Bijdrage aan agentschappen

8.738

15.740

279

1.565

17.584

Bijdrage RVO.nl

8.738

15.740

279

1.565

 
      

Ontvangsten

75.300

106.000

0

0

106.000

ROM's

30.000

30.000

0

 

30.000

Fund to Fund

17.900

47.650

0

 

47.650

DVI II

1.100

2.050

0

 

2.050

Innovatiekredieten

16.000

16.000

0

 

16.000

SEED

10.300

10.300

0

 

10.300

Tabel 17 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

169.513

460.595

‒ 24.615

9.565

445.545

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

169.513

460.595

‒ 24.615

9.565

445.545

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2022 was 27%, oftewel 73% van het kasbudget 2022 was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 daalde dit naar circa 36%. De budgetflexibele ruimte had met name betrekking op het Deep Tech Fund, de SEED Capital Regeling, REGMED en Onco research. De commitering voor het Deep Tech fund is inmiddels verrricht, waardoor ten tijde van de 2e suppletoire begroting circa 82% van het kasbudget 2022 is verplicht. De budgetflexibiliteit is derhalve circa 18%.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is ten opzichte van de mutaties in de Miljoenennota met € 9,6 mln verhoogd. Dit heeft met name betrekking op een verhoging van het verplichtingenbudget voor Thematisch Technology Transfer van € 9,5 mln in verband met een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. VWS heeft de middelen hiervoor beschikbaar gesteld.

Uitgaven

Leningen

Innovatiekrediet

Er is € 5 mln beschikbaar gesteld van het Innovatiekrediet voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er vorig jaar meer ontvangsten waren binnengekomen bij het Innovatiekrediet dan geraamd.

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

Er is € 4,1 mln beschikbaar gesteld van de TOF-regeling voor Onco Research. Dit budget kwam beschikbaar doordat er een project niet is doorgegaan. Verder is er per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt. Dit is gecorrigeerd.

Onco Research

Er is in totaal € 9,1 mln beschikbaar gesteld voor Onco Research met middelen van de TOF-regeling en het Innovatiekrediet. De middelen zijn bedoeld voor de tweede fase van de subsidieverstrekking aan Oncode.

Thematische Technology Transfer

VWS heeft € 9,5 mln beschikbaar gesteld voor een tender op het onderwerp pandemische paraatheid. Hiervan is € 5,3 mln voor het leningeninstrument en is € 4,2 mln beschikbaar gesteld als bijdrage aan RVO en het subsidieinstrument van Thematische technology Transfer. Hiernaast is per abuis in de 2e suppletoire EZK-begroting 2021 € 1,2 mln van het instrument Thematische Technology Transfer overgeboekt naar het instrument Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit is gecorrigeerd.

Licence