Base description which applies to whole site

Artikel 24 Uitvoering en toezicht

De Minister van LNV streeft naar een doeltreffende uitvoering van het agro-, visserij- en natuurbeleid en een effectief en efficiënt stelsel voor handhaving en toezicht op deze beleidsterreinen.

De Minister van LNV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agro-, visserij- en natuurbeleid (onder meer de uitvoering van het GLB) en belegt deze uitvoering jaarlijks bij RVO.nl. De uitvoering van de handhaving en het toezicht binnen deze domeinen is ondergebracht bij de NVWA, waarvoor de Minister niet alleen opdrachtgever is, maar ook de eigenaarsrol vervult.

De Minister van LNV is (mede)verantwoordelijk voor:

Stimuleren

  • Het versterken van de internationale positie van het Nederlandse agro-, visserij en natuurdomein via het Landbouwradennetwerk.

Uitvoeren

  • Het doen uitvoeren van een effectief beleid ter realisatie van de doelstellingen uit de Europese regelgeving.

  • Het uitvoeren van adequaat veterinair en fytosanitair beleid.

  • Het uitoefenen van toezicht en het handhaven van de regelgeving op het gebied van dier- en plantgezondheid, dierenwelzijn, mest, natuur en voedselveiligheid (primaire productie en slachterijfase).

  • Het uitvoeren van het Gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en het zorgdragen voor een rechtmatige financiering aan agrarische ondernemers.

  • Het uitvoeren van het klimaat en stikstof beleid op het terrein van landbouw, visserij en natuur.

  • Het doen uitvoeren van de in de Wet natuurbescherming vastgelegde rijkstaken.

Kengetal NVWA

De onderstaande urenverdeling NVWA per publiek belang en procentuele verdeling van de financiering is afkomstig uit de NVWA jaarverantwoording 2021. De realisatie 2022 zal terug te vinden zijn in de NVWA jaarverantwoording 2022. In de agentschapsbegroting van de NVWA zijn nadere doelmatigheidsindicatoren over de NVWA opgenomen.

Figuur 1

Figuur 2

Kengetal RVO

Kengetal RVO
 

2019

2020

2021

2022

Klanttevredenheid over uitvoering LNV opdrachten door RVO

7,2

7,1

6,8

7,0

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 24 (bedragen x €1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

0

0

0

482.027

517.794

431.301

86.493

        

Uitgaven

0

0

 

482.027

517.794

431.301

86.493

        

Bijdrage aan agentschappen

       

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

0

0

 

248.287

262.110

233.474

28.636

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

0

0

 

233.740

255.684

197.827

57.857

        

Ontvangsten

0

0

 

7.055

12.348

0

12.348

        

Ontvangsten

       

Agentschappen en overig

0

0

0

7.055

12.348

0

12.348

NB de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Voor wat betreft het toelichten van significante verschillen in de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen in de realisatie versus de vastgestelde begroting 2022 zijn de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de staffel die te vinden is in de leeswijzer van dit jaarverslag.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn in 2022 € 86,5 mln hoger uitgevallen door wijzigingen in de opdrachten aan de NVWA en de RVO. Deze wijzigingen leiden tot hogere uitgaven en worden onder de volgende kop nader toegelicht.

Uitgaven

Bijdrage aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De uitgaven van de bijdrage aan de NVWA zijn in 2022 met € 28 mln hoger uitgevallen. Dit betreft toewijzingen van opdrachten obv het NVWA jaarplan 2022 mbt de WOT-Voedselveiligheid (€ 5,6 mln), het 7e actieprogramma Nitraat en rVDM (€ 7,6 mln) en de effecten van loon- en prijsbijstelling 2022. Voorts zijn aanvullende werkzaamheden gedurende het jaar toegekend a.g.v. van de toegekende extra CA/RA middelen NVWA urgente problematiek (€ 7,6 mln) en Visserijtoezicht beschermde gebieden (€ 1,4 mln) en heeft een eigen vermogensstorting t.b.v. de NVWA plaatsgevonden t.b.v. de WAU en TiI (€2,1 mln).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De uitgaven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn in 2022 met € 57 mln hoger uitgevallen. Dit komt door een aanzienlijk aantal meerwerkopdrachten die aan RVO zijn verstrekt bovenop het reguliere opdrachtenpakket RVO. Dit betreft onder andere de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (circa € 20 mln) in 2022. Verder zijn er nog meerwerk opgenomen voor afhandeling bezwaarschriften in het kader van fosfaatrechtenstelsel en fosfaatreductieplan, coronamaatregel Ongedekte Vaste Kosten (OVK), landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV) en maatregelen bij Stikstof, Natuur en Visserij.

Ontvangsten

Agentschappen en overig

De hogere ontvangst van € 12,4 mln in 2022 wordt voor het grootste deel verklaard door verrekening van de NVWA opdracht 2021.

Licence