Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 4 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.553.766

0

3.553.766

147.839

3.701.605

153.406

173.085

176.311

186.820

          

Uitgaven

3.553.766

0

3.553.766

147.839

3.701.605

153.406

173.085

176.311

186.820

          

Inkomensoverdrachten

         

Wajong

3.470.650

0

3.470.650

150.999

3.621.649

160.153

176.726

179.890

190.364

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Re-integratie Wajong

83.116

0

83.116

‒ 3.160

79.956

‒ 6.747

‒ 3.641

‒ 3.579

‒ 3.544

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 147,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 100,00%.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong in de periode van 2022 tot en met 2027 naar boven bijgesteld (€ 150,6 miljoen in 2022). De reden is een toename van de gemiddelde uitkeringshoogte in de oude Wajongregelingen. Dit komt onder andere doordat het aandeel personen met arbeidsvermogen lager ligt dan eerder geraamd. Een Wajonger zonder arbeidsvermogen krijgt een uitkering op 75% van het wettelijk minimumloon in plaats van 70%. Ook maken Wajongers die werken in hogere mate gebruik van inkomensondersteuning.

  • 2. In verband met de tijdelijke verlenging van het garantiebedrag Wajong van 12 naar 24 maanden heeft een budgetneutrale schuif binnen de SZW-begroting plaatsgevonden (€ 0,4 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 3,2 miljoen in 2022 oplopend naar ‒ € 3,5 miljoen in 2026). Het grootste deel van de ‒ € 3,2 miljoen in 2022 wordt veroorzaakt door een herschikking van ‒ € 4,5 miljoen naar artikel 13 bijdrage medeoverheden.

Licence