Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

145.532

164.776

619.682

‒ 2.061

782.397

      

Uitgaven

613.184

671.249

414.447

‒ 9.481

1.076.215

Waarvan juridisch verplicht

 

78%

  

86%

      

1 OV en Spoor

40.326

61.451

3.245

19.096

83.792

Opdrachten

7.519

8.157

3.813

‒ 3.988

7.982

ACM

1.759

1.759

0

‒ 1.759

0

OV & Stations

1.434

1.904

3.097

‒ 3.203

1.798

Aansturing NS en Prorail

1.930

2.105

434

‒ 5

2.534

Overige opdrachten

2.396

2.389

282

979

3.650

Subsidies

24.032

33.917

0

70

33.987

Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

18.175

17.976

0

0

17.976

3e spoor Duitsland

2.697

0

0

0

0

NS IC Dordrecht - Breda

0

1.490

0

0

1.490

Consumentenorganisaties OV

931

1.095

0

87

1.182

Overige subsidies

2.229

13.356

0

‒ 17

13.339

Bijdragen aan agentschappen

873

873

30

‒ 15

888

Bijdrage aan medeoverheden

7.800

18.429

‒ 598

23.000

40.831

Bijdrage medeoverheden OVS

4.758

15.952

‒ 598

23.000

38.354

Bijdrage CLU Betuwe en HSL

3.042

2.477

0

0

2.477

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

75

0

29

104

   

0

0

0

2 Maatregelen OVS

572.858

609.798

411.202

‒ 28.577

992.423

Subsidies

572.858

609.798

411.202

‒ 28.577

992.423

Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

572.858

609.798

411.202

‒ 28.577

992.423

      

Ontvangsten

0

0

0

3.140

3.140

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting in totaal per saldo met € 618 miljoen verhoogd. Hiervan is € 620 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Dit bedrag wordt met name verklaard door een verplichtingenschuif van € 27,7 miljoen om de verplichting voor de regeling BVOV 2022 te kunnen vastleggen. Het resterend bedrag wordt verklaard door de in de miljoenennota toegelichte kasmutaties.

Een bedrag van € 2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota. De wijzigingen in de 2e suppletoire begroting 2022 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 405 miljoen verhoogd. Hiervan is € 414 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 9 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

1 OV en Spoor

Opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking van € 1,3 miljoen naar Autoriteit Consument en Markt (ACM) i.v.m. toezichtstaken die door de ACM worden uitgevoerd. Er wordt vanuit het opdrachtenbudget € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 14 t.b.v. de aanschafsubsidies Zero Emissie Trucks (AanZET) en Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB). Daarnaast hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waardoor het opdrachtenbudget met € 1,3 miljoen is afgenomen.

Bijdragen aan medeoverheden

Het budget voor bijdragen aan medeoverheden is per saldo € 23 miljoen opgehoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbetaling van diverse specifieke uitkeringen aan provincies die vanaf dit jaar niet meer via de decentralisatie-uitkering verstrekt kunnen worden. Deze specifieke uitkeringen aan de provincies Utrecht, Limburg, Overijssel en Drenthe zijn bedoeld ter dekking van het exploitatie- of beheertekort van de decentrale spoor- en tramdiensten, ten behoeve van de instandhouding van die diensten.

2 Maatregelenpakket OV-sector

Subsidies

Het subsidiebudget voor de beschikbaarheidsvergoeding OV-sector wordt met € 28,6 miljoen verlaagd.

Dit betreft een beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer. De vergoeding is bestemd voor het waarborgen van de beschikbaarheid tijdens Corona van het openbaar vervoer onder concessie in Nederland. Het kabinet heeft besloten (Kamerstukken 29984, nr. 991) om de huidige beschikbaarheidsvergoeding OV ongewijzigd te verlengen tot 1 januari 2023.

Op basis van de huidige aanvragen voor de regeling 2022 en op basis van te verstrekken tweede voorschotten en vaststellingen van de bijdragen voor eerdere jaren wordt een overschot van € 28,6 miljoen voorzien dat in 2022 vrijvalt. Het overschot is voornamelijk het gevolg van de lagere bijdrage dan bij de begroting 2023 werd voorzien voor de NS voor de regeling 2022.

Licence