Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 20 Algemeen Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

32.121

41.044

8.497

‒ 5.262

29.279

      

Uitgaven

75.697

84.752

8.577

‒ 19.415

73.914

      

1 Algemeen departement

44.908

53.963

8.577

‒ 4.280

58.260

Opdrachten

32.630

42.080

5.763

‒ 4.280

43.563

Regeringsvliegtuig

9.584

18.558

0

0

18.558

van A naar Beter

1.848

1.848

510

122

2.480

Onderzoeken ASA

751

1.017

55

‒ 549

523

Ext. juridische adv.

1.550

1.550

375

‒ 433

1.492

DCC

7.415

7.415

1.112

‒ 227

8.300

Onderzoeksprojecten

1.459

1.259

407

‒ 730

936

Overig alg. departem

1.241

1.241

‒ 1.100

0

141

Onderzoeken PBL

2.488

3.223

3.404

‒ 421

6.206

Onderzoeken ANVS

4.369

4.369

806

‒ 1.920

3.255

Overige opdrachten

1.925

1.600

194

‒ 122

1.672

Subsidies

395

0

0

0

0

Overige Subsidies

395

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

11.883

11.883

2.814

0

14.697

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.876

2.876

347

0

3.223

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

223

223

2.213

0

2.436

Dienstverlening RIVM

8.784

8.784

254

0

9.038

3 Covid19 Testen reizen

30.789

30.789

0

‒ 15.135

15.654

Opdrachten COVID-19

30.789

30.789

0

‒ 15.135

15.654

Ontvangsten

1.101

2.101

0

0

2.101

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij de 2e suppletoire begroting per saldo met € 3,2 miljoen verhoogd. In de Miljoenennota is het verplichtingenbudget met € 8,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties. Bij de Najaarsnota wordt de verplichtingen met € 5,3 miljoen verlaagd. Dit betreft grotendeels een weerspiegeling van de onderstaande uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties bij de Tweede suppletoire begroting bedraagt per saldo € 10,8 miljoen. Hiervan is € 8,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van per saldo € 19,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1. Algemeen departement

Opdrachten

Onderzoeken ANVS

De verlaging van het budget voor onderzoeken ANVS (€ 1,9 miljoen) is met name het gevolg van een lagere realisatie dan vooraf begroot door minder beschikbare capaciteit bij leveranciers en vanwege een vertraging in de besluitvorming met betrekking tot project Pallas.

3. Testen reizigers

Opdrachten

Opdrachten COVID-19

Het aantal afgenomen testen voor reizigers is lager uitgevallen dan geraamd, waardoor naar verwachting een bedrag van € 15,1 miljoen niet besteed zal worden.

Licence