Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Tabel 21 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

357.749

378.215

58.445

45.420

482.080

      

Uitgaven

352.754

374.830

56.971

‒ 2.626

429.175

      
      

Personele uitgaven

262.472

285.336

34.893

8.678

328.907

Waarvan eigen personeel

235.323

243.983

22.211

4.319

270.513

Waarvan inhuur externen

20.967

35.275

13.255

6.074

54.604

Waarvan overige personele uitgaven

6.182

6.078

‒ 573

‒ 1.715

3.790

Materiële uitgaven

90.282

89.494

22.078

‒ 11.304

100.268

Waarvan ICT

25.184

25.210

9.484

‒ 5.614

29.080

Waarvan bijdrage SSO's

35.561

36.692

15.541

2.900

55.133

Waarvan overige materiële uitgaven

29.537

27.592

‒ 2.947

‒ 8.590

16.055

      

Ontvangsten

7.778

8.698

2.635

‒ 1.430

9.903

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting per saldo met € 103,2 miljoen verhoogd. Hiervan is € 58,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door de in de Miljoenennota toegelichte kasmutaties.

Een bedrag van € 45,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en is het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties. Het verschil tussen Verplichtingen en Uitgaven is voornamelijk het gevolg van een verplichtingenschuif van 2023 t/m 2027 naar 2022, ten behoeve van het aangaan van een meerjarig ICT-dienstverleningscontract met ATOS (€ 17,6 miljoen). Daarnaast betreft het de overboeking van het restant verplichtingen van de uitgekeerde LPO 2022 vanuit artikel 99 Nog Onverdeeld (€ 20,7 miljoen), een herschikking vanuit artikel 99 Nog Onverdeeld voor de vastlegging van inhuurcontracten t.b.v. inkoopadviseurs en enkele verplichtingenschuiven voor het vastlegen van meerjarige inhuur- en detacheringscontracten.

Uitgaven

Het kasbudget wordt bij Tweede suppletoire begroting per saldo met € 54,3 miljoen verhoogd. Hiervan is € 57,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van per saldo € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en zijn het gevolg van onderstaande uitgavenmutaties.

Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven eigen personeel zijn voornamelijk het gevolg van:

 • Diverse interdepartementale overboekingen van o.a. EZK, LNV, BZK en BZ (€ 3,7 miljoen);

 • Een herschikking naar externe inhuur t.b.v. Inzet ten behoeve van de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport «ongekend onrecht» van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (€ 1,3 miljoen), Tijdelijke tolheffing (TTH, € 0,5 miljoen) en inzet op vacatureruimte (€ 0,2 miljoen);

 • De naheffing over 2021 door de belastingdienst in het kader van de Werkkostenregeling (€ 3,1 miljoen).

De verhoging van inhuur externen is met name het gevolg van:

 • Inzet ten behoeve van de opvolging van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het rapport «ongekend onrecht» van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de gevolgen van het programma Open Overheid (€ 2,2 miljoen);

 • Extra inzet voor het wegwerken van achterstanden bij Inkoop (€ 2,0 miljoen);

 • Inzet bij de uitvoering van programma Tijdelijke Tolheffing (€ 0,9 miljoen);

 • Noodzakelijke inhuur op vacatureruimte (€ 0,2 miljoen);

 • Inzet voor programma Onbemande luchtvaart (artikel 17) met inhuur i.p.v. uitbestedingsopdracht (€ 0,8 miljoen).

Overige personele uitgaven:

 • Door de verzekeringsmaatschappijen zijn lagere kosten voor postactieven in rekening gebracht bij IenW dan was voorzien (€ 1,7 miljoen).

Materiële uitgaven

De verlaging van de uitgaven aan ICT betreft voornamelijk:

 • Een uitstel van de aanbesteding van het nieuw aan te schaffen Document Management Systeem (€ 1,4 miljoen);

 • Herschikking t.b.v. het Programma Open Overheid o.a. t.b.v. externe inhuur (€ 0,9 miljoen);

 • Herschikking naar Bijdrage Rijksbrede SSO’s m.b.t. de kosten voor kantoorautomatisering uitbesteed aan SSC/ICT (€ 2,0 miljoen);

 • Bijdrage aan BZK voor Vernieuwing Rijksportaal (€ 0,5 miljoen);

 • Een herschikking naar externe inhuur voor de inzet t.b.v. de migratie van SAP (€ 0,4 miljoen).

Hogere bijdragen Rijksbrede SSO zijn met name het gevolg van:

 • Herschikking vanuit ICT m.b.t. de kosten kantoorautomatisering uitbesteed aan SSC/ICT (€ 2,0 miljoen);

 • Bijdragen ILT voor afgesloten dienstverleningsovereenkomsten ICT en facilitair (€ 2,0 miljoen);

 • Bijdrage aan BZK voor Rijksbrede ICT-voorzieningen (€ 0,5 miljoen);

 • Een herschikking naar materieel voor Duurzame bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen).

Lagere uitgaven Materieel overwegend als gevolg van:

 • Terugboeking naar het IF van apparaatsuitgaven in het kader van ERTMS (€ 0,5 miljoen);

 • Herschikking van de ontvangen middelen van de Rijksbede claim van JenV voor Cyber en Vitaal (€ 2,5 miljoen);

 • Overboeking van budget naar de agentschappen RWS, KNMI en ILT voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet (€ 2,8 miljoen);

 • Herschikking voor extra inzet op externe inhuur voor het wegwerken van achterstanden bij Inkoop (€ 2,0 miljoen);

 • Herschikking vanuit Rijksbrede SSO voor Duurzame bedrijfsvoering (€ 0,6 miljoen).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten zijn het gevolg van een correctie op een te hoog opgenomen ontvangst vanuit de EU voor PBL (€ 1 miljoen) en correctie van geraamde ontvangsten voor detacheringen die rechtstreeks in mindering van de uitgaven worden geboekt (€ 0,4 miljoen).

Licence