Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

5.996.661

6.263.073

‒ 4.047.833

‒ 13.137

2.202.103

      

Uitgaven

5.657.922

5.901.496

‒ 3.832.023

‒ 13.137

2.056.336

      

Inkomensoverdrachten

     

Lage-inkomensvoordeel

374.109

361.846

0

‒ 554

361.292

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

18.909

0

‒ 162

18.747

Loonkostenvoordelen

128.457

137.983

0

‒ 1.285

136.698

Subsidies (regelingen)

     

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

122.931

90.799

‒ 40.227

0

50.572

Stimulans Arbeidsmarktpositie ontwikkeladvies

0

0

6.550

‒ 3.148

3.402

Overige subsidies algemeen

7.032

7.101

‒ 3.867

‒ 128

3.106

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

11.000

5.871

270

‒ 2.097

4.044

Stimuleringregeling LLO in MKB

65.200

28.323

‒ 4.788

‒ 5.000

18.535

Stimulans Arbeidsmarktpositie

180.321

177.346

822

5.530

183.698

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

4.648.514

4.971.897

‒ 3.763.637

0

1.208.260

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

0

0

0

8

8

Nederland leert door

61.402

60.596

‒ 26.312

‒ 399

33.885

TOFA

0

0

7

0

7

Opdrachten

     

Opdrachten

30.943

34.720

‒ 688

‒ 5.748

28.284

Bekostiging

     

Bekostiging

550

550

0

0

550

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Ministerie van VWS

56

107

177

0

284

Ministerie van EZK

3.874

682

‒ 524

‒ 154

4

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap RIVM

4.596

4.596

187

0

4.783

Agentschap CJIB

170

170

7

0

177

      

Ontvangsten

13.810

1.701.628

2.261.598

3.684

3.966.910

      

Ontvangsten

     

Algemeen

1.110

1.110

3.055

0

4.165

Boeten

12.700

9.000

0

3.684

12.684

Terug ontvangsten NOW

0

1.691.518

2.258.543

0

3.950.061

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 3.845,1 miljoen. Hiervan is ‒ € 3.832,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 13,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 2.265,3 miljoen. Een bedrag van € 3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten

 • 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

  De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 0,6 miljoen).

 • 2. Minimumjeugdloonvoordeel

  De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 0,2 miljoen).

 • 3. loonkostenvoordeel (LKV)

  De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2021 (uitbetaling in 2022) leidt tot een neerwaartse bijstelling in 2022 (- € 1,3 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen

 • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting. Dit betreft o.a. extra budget voor STAP (€ 2,5 miljoen) dat uit vrijval bij het STAP ontwikkeladvies is overgeboekt. Ook zijn er voor verschillende subsidieregelingen budgetten overgeboekt naar artikel 96 voor de dekking van uitvoeringskosten van de NLA.

 • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2022 wordt er een onderuitputting van € 7,0 miljoen verwacht op subsidies en opdrachten. Dit gaat met name om de subsidie leven lang ontwikkelen in het MKB en opdrachten medische beoordeling en onafhankelijke arbeidsdeskundige.

 • 3. Er zijn 19 overboekingen naar/van begrotingshoofdstukken, grotendeels vanuit opdrachten artikel 1 (- € 2,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de aanpak dak- en thuisloze arbeidsmigranten (- € 0,8 miljoen).

Ontvangsten

 • 1. De boeteontvangsten worden met € 3,7 miljoen naar boven bijgesteld op basis van de meest recente realisatiecijfers.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties 2e supp Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

457.106

416.503

‒ 14.902

‒ 19.340

382.261

      

Uitgaven

457.106

416.503

‒ 14.902

‒ 19.340

382.261

      

Inkomensoverdrachten

     

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

413.429

387.039

5.357

‒ 16.919

375.477

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

8.000

10.932

‒ 10.932

0

0

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal

677

509

‒ 509

0

0

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

35.000

18.023

‒ 8.818

‒ 2.421

6.784

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 34,2 miljoen. Hiervan is ‒ € 14,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van ‒ € 19,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2023 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten

 • 1. Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

  De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 16,9 miljoen). De bijstelling wordt met name verklaard door een lager aantal compensaties als gevolg van een gemiddeld langere behandeltermijn. Daarnaast valt de gemiddelde compensatie voor oude gevallen (einde opzegverbod vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020) lager uit dan eerder geraamd.

 • 2. Compensatieregeling transitievergoeding MKB

  De raming is op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie over het tweede tertaal van 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 2,4 miljoen). Dit wordt vooral verklaard door een lager aantal compensaties dan eerder geraamd en in mindere mate door een gemiddeld lagere compensatie.

Licence