Base description which applies to whole site

2.12 Artikel 24 Handhaving en Toezicht

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 voor een bedrag van € 24,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en is € 22,0 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn € 14,9 miljoen lager dan begroot bij de Najaarsnota.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van per saldo €24,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan ten opzichte van de Najaarsnota 2022.

Hiervan heeft € 14,4 miljoen heeft betrekking op Autoriteit Woningcorporaties, aangezien dit deel buiten begrotingverband is verwerkt. De resterende € 9,9 miljoen is zowel naar de personele als materiele kant van de ILT-uitgaven te herleiden, zoals hieronder beschreven.

Uitgaven

De uitgaven zijn met per saldo € 22,0 miljoen naar beneden bijgesteld ten opzichte van de Najaarsnota 2022. Voor € 14,4 miljoen is dit te verklaren doordat de Autoriteit Wonen buiten begrotingsverband is verwerkt. De materiele uitgaven blijven met € 7,6 miljoen achter. De oorzaak hiervan is het opheffen van het agentschap ILT per 1 januari 2022 en de overgang naar het kasverplichtingenstelsel. Vanwege deze financieel technische redenen is er geen sprake van facturen die worden betaald in 2022, maar betrekking hebben op het vorige boekjaar.

Ontvangsten

De realisatie van de ontvangsten blijft € 14,9 miljoen achter. Dit komt doordat de baten van de Autoriteit Wonen (€ 14,4 miljoen) buiten begrotingsverband zijn geboekt. Ook zijn er lagere ontvangsten aan de kant van Vergunningverlening van € 2,4 miljoen omdat de productieaantallen nog niet helemaal op het niveau van voor COVID-19 zijn. Aan de andere kant zijn de opbrengsten voor overige ontvangsten voor onder andere Inspectieview en NSA die € 1,9 miljoen hoger waren dan begroot.

Licence